Οι ενδιαφερόμενοι (Επιστημονικά Υπεύθυνοι προγράμματος) θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικής διατριβής ή σε ειδικές περιπτώσεις μεταπτυχιακού σε αντικείμενο συναφές με το πρόγραμμα που προτείνουν. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται για την ένταξη ενός αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος μη ρυθμισμένης κατάρτισης στο ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ είναι η παρακάτω:

Α. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τον τίτλο και μια περίληψη της πρότασής τους μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό τους ηλεκτρονικά (kedivim@upatras.gr) στο ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ.

Στη περίληψη της πρότασης αναγράφονται:

i) Οι ομάδες στις οποίες απευθύνεται η δράση

ii.) Οι στόχοι του προγράμματος

iii.) Οι ενότητες από τις οποίες αποτελείται το πρόγραμμα

iv.) Ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, σύγχρονη, ασύγχρονη διδασκαλία κλπ) και η χρονική του διάρκεια

v.) Τυχόν απαραίτητες ανάγκες για πιστοποίηση του προγράμματος και

vi.) Μια προκαταρκτική μελέτη βιωσιμότητας της δράσης. Στη μελέτη βιωσιμότητας θα πρέπει να αναφέρονται:

  • Ο επαγγελματικός κλάδος που αφορά η κατάρτιση και η δυναμική του κλάδου
  • Μια σύντομη έρευνα αγοράς για αντίστοιχα προγράμματα και η καταγραφή του ανταγωνισμού
  • Τα δυνατά και αδύνατα σημεία της πρότασης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, τις ευκαιρίες και τους τυχόν κινδύνους
  • Τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό (εκπαιδευτές, τεχνικό προσωπικό, διοικητικό)
  • Τις προβλέψεις συμμετοχής στη δράση – Καθορισμός τελών συμμετοχής
  • Τα προβλεπόμενα έσοδα – έξοδα
  • Το χρόνο που απαιτείται για την έναρξη της δράσης

Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ εντός δύο εβδομάδων εξετάζει (α) τη πιθανότητα βιωσιμότητας της δράσης, (β) τη δυνατότητα εκτέλεσής της με βάση τη διαθέσιμη υποδομή του και (γ) τη δυνατότητά του να πληροί όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Στη συνέχεια, αποκρίνεται γραπτά στον ενδιαφερόμενο είτε θετικά είτε αρνητικά με αιτιολογημένη απόκριση.

Β. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ο ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει έναν τυποποιημένο αναλυτικό κανονισμό σπουδών ο οποίος περιλαμβάνει:

(i)         Τις ομάδες στόχους του προγράμματος και ποιοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν

(ii)        Το σκοπό του προγράμματος

(iii)       Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες)

(iv)       Τα περιεχόμενα του προγράμματος (ενότητες)

(v)        Την ανάλυση των θεματικών ενοτήτων

(vi)       Τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης

(vii)      Τις μεθόδους αξιολόγησης, εξέτασης και βαθμολόγησης

(viii)     Τη διάρκεια σπουδών και τα τέλη παρακολούθησης

(ix)       Τις υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων και

(x)        Τους Συντονιστές – Εκπαιδευτές (με επισύναψη σύντομων βιογραφικών στοιχείων τους, τίτλων σπουδών τους και τυχόν πιστοποιήσεών τους). Σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ μέρος του εκπαιδευτικού υλικού της σύγχρονης ή και της ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ καταστρώνει σε τυποποιημένο έγγραφο έναν πρώτο προϋπολογισμό του προγράμματος με βάση τον οποίο καθορίζεται το ύψος των τελών συμμετοχής και ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευόμενων για τον οποίο η αυτοχρηματοδοτούμενη δράση είναι βιώσιμη. Στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις υπέρ ΕΛΚΕ και ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ ενώ ακολουθείται υποχρεωτικά η κοινωνική πολιτική του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ για μειώσεις τελών σε ειδικές ομάδες.

Γ. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, το προτεινόμενο συμπλήρωμα πιστοποιητικού και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός κατατίθεται ηλεκτρονικά (kedivim@upatras.gr) στο ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ μαζί με μια τυποποιημένη αίτηση ένταξης του προγράμματος στις δράσεις του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ. Ο φάκελος εξετάζεται ως προς την πληρότητά του και ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ εισηγείται θετικά ή αρνητικά προς το Συμβούλιο του Κέντρου. Το Συμβούλιο αξιολογεί την πρόταση με κριτήρια τα οποία βασίζονται

(i)         Στη βιωσιμότητα της δράσης,

(ii)        Στο εκπαιδευτικό σχέδιο (χρονική διάρκεια, περίγραμμα ύλης, μαθησιακά αποτελέσματα, βαθμός απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, μέθοδοι επίτευξής τους και μέθοδοι αξιολόγησης της επίτευξης)

(iii)       Στη διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία των μελών της δράσης (προηγούμενη διδακτική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, εμπειρία σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση αν αυτή απαιτείται, χρήση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων αν αυτά απαιτούνται για την εκπαίδευση κλπ).

Για την αξιολόγηση της πρότασης, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων. Στη φάση αυτή μπορεί να ζητηθούν τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση.

Δ.  Το Συμβούλιο του Κέντρου αποφασίζει θετικά ή αρνητικά επί της πρότασης

Ε. Σε περίπτωση θετικής απόφασης το αίτημα προωθείται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε περίπτωση έγκρισης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και ακολουθεί η ένταξη του στις δράσεις του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών και η έναρξη του με την υποστήριξη του Κέντρου.

Σχετικά Έγγραφα