Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΠ) ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 4Β 5.1.2018) σύμφωνα με τον Ν.4485/2017. Διαδέχεται το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995 και ήταν πιστοποιημένο ΚΔΒΜ 2 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης που το αντικείμενο τους καλύπτει όλο το φάσμα της τεχνολογίας, της διοίκησης και των ανθρωπιστικών επιστημών ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει μεθόδους βελτίωσης για την εκπαίδευση ενηλίκων, την κατάρτιση και την απασχόληση. Τα προγράμματα υλοποιούνται κυρίως με τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της υβριδικής (μικτής) μάθησης.

Τη δράση του διέπει ο Κανονισμός του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δημοσιευμένος στο ΦΕΚ 1831Β/22.5.2018.

Οι δραστηριότητες του ΚΕΔΙΒΙΜ αφορούν:

  • στην υλοποίηση ολοκληρωμένων αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης, προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, Προγραμμάτων καταπολέμησης του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας κ.α.
  • στη διεξαγωγή ερευνών, μελετών, ημερίδων και συνεδρίων.
  • στην παραγωγή και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με τις ανάγκες των προγραμμάτων.

Οι συνεργάτες του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και άλλοι επιστήμονες υψηλού επιπέδου. Τόσο η υποδομή και ο τεχνολογικός εξοπλισμός του ΚΕΔΙΒΙΜ όσο και το ανθρώπινο δυναμικό που το στελεχώνει, καθιστούν το Κέντρο μία δυναμική υπηρεσία του Πανεπιστημίου.

Περισσότερες πληροφορίες: Διοίκηση ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ