Αίτηση συμμετοχής 

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτές και ενδιαφερόμενοι κάθε ειδικότητας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους, να εργαστούν ως επαγγελματίες εκπαιδευτές, καθώς και να αποκτήσουν την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας. Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί απαραίτητο προσόν για όλους τους εκπαιδευτές που διδάσκουν σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης (άρθρο 39, ν. 4342/2015 – ΦΕΚ 143Α/09-11-2015).  Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας χορηγείται από τον ΕΟΠΠΕΠ μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού συστήματος πιστοποίησης, η εκπαιδευτική επάρκεια θεωρείται «οριζόντια δεξιότητα», υπό την έννοια ότι δεν πιστοποιείται η επάρκεια σε μια ειδικότητα ή ένα αντικείμενο (λ.χ. πληροφορική, οικονομία, τεχνολογία τροφίμων), αλλά η επάρκεια σε γνώσεις και ικανότητες προκειμένου ένας εκπαιδευτής να διδάξει σε ενηλίκους σε δομές και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση).

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, διδακτικές ενότητες και να εργαστούν ως επαγγελματίες εκπαιδευτές σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης (ενδεικτικά: Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σχολές Γονέων, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκπαιδευτικές δομές οργανισμών και επιχειρήσεων). Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Οι ενότητες του προγράμματος έχουν δομηθεί με βάση τις γνώσεις και ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως αυτές ορίζονται στο εθνικό σύστημα πιστοποίησης και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Α. Θεωρία

 1. Ομάδα Εκπαιδευομένων – Ομάδες στόχοι.
 2. Δυναμική της Ομάδας.
 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 4. Ιστορική εξέλιξη- Εκπαιδευτική Πολιτική.
 5. Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικο-Οικονομικό/Πολιτισμικό Πλαίσιο.
 6. Εκπαιδευτικές μέθοδοι –Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία.
 7. Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα.
 8. Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος
 9. Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη.

Β. Πρακτική άσκηση

 • Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Κριτήρια αξιολόγησης μικροδιδασκαλίας
 • Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Τον πλήρη οδηγό σπουδών του προγράμματος μπορείτε να τον κατεβάσετε εδώ

 Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 8 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 120 ώρες εκπαίδευσης.  Είναι μεικτού ή υβριδικού τύπου (blended learning) και βασίζεται σε συνδυασμό διά ζώσης συναντήσεων και εκπαίδευσης από απόσταση, με υποστήριξη από σύστημα τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης). Αναλυτικότερα:

 • 80 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορούν τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εργασιών.
 • 20 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με σύγχρονη τηλεκπαίδευση (5 συνεδρίες διάρκειας 4 ωρών η καθεμία).
 • 20 διδακτικές ώρες με διά ζώσης συναντήσεις οι οποίες κυρίως αφορούν την πραγματοποίηση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας για κάθε εκπαιδευόμενο τμήματος.

Τα τμήματα αποτελούνται από 20 έως 25 εκπαιδευόμενους. Καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη της μελέτης τους.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του πιστοποιητικού παρακολούθησης απαιτείται:

 1. Οι εκπαιδευόμενοι να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των εργασιών (9) που προβλέπεται να εκπονήσουν στα πλαίσια της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι εργασίες αυτές αφορούν την απόκτηση στην πράξη των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων του εκπαιδευτή ενηλίκων και αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές ασύγχρονης διδασκαλίας. Οι εργασίες ολοκληρώνονται όταν έχουν λάβει βαθμό «ικανοποιητικά» ή «εξαιρετικά».
 2. Οι εκπαιδευόμενοι να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν επιτυχώς τη μικροδιδασκαλία τους στις δια ζώσης συναντήσεις. Οι μικροδιδασκαλίες αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές των μικροδιδασκαλιών και σε περίπτωση αποτυχίας οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να παρουσιάσουν εκ νέου τη μικροδιδασκαλία τους σε χρόνο και τόπο που θα ορίζεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν απλό πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 3. Οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποπληρώσει το σύνολο του τέλους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα (εκπόνηση εργασιών και μαθησιακών δραστηριοτήτων και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας) χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης διάρκειας 120 ωρών. Επιπλέον, οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα αξιολογείται από εξωτερικούς αξιολογητές.

Επιστημονικός υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θανάσης Καραλής,  Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συνεργαστεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας και ερευνητής με δημόσιους και κοινωνικούς φορείς σε έργα που αφορούν την εκπαίδευση εκπαιδευτών, την αξιολόγηση, τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και την εφαρμογή πολιτικών διά βίου μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε 33 ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε 16 από τα οποία διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από τον Δημήτρη Βεργίδη, Καθηγητή Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκπαιδευτές του προγράμματος (κατ’ αλφαβητική σειρά)

Ανθή Αδαμοπούλου

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (1994 – σήμερα). Κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής (1997) με ειδικεύσεις: (α) Εκπαιδευτική Πολιτική, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διοίκηση

(β) Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική. Έχει λάβει την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ για την αξιολόγηση εκπαιδευτών ενηλίκων (2007) και τα τελευταία δέκα έτη έχει αξιολογήσει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Κωνσταντίνος Δημητρακάκης

Σχολικός σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Λαμίας (2010-2016), ΜΔΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), ΜΑ στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Lunds University, Sweeden), πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΚΔΑΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών από Απόσταση του ΙΔΕΚΕ (Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων).

Μελπομένη Κορδιστού

Προϊσταμένη Ειδικού Σχολείου, Med στην Ειδική Αγωγή (Brunel University, UK), πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, εκπαιδεύτρια των Μητρώων ΕΚΔΑΑ, Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. Έχει συνεργαστεί ως εκπαιδεύτρια με μεγάλο αριθμό φορέων από το 1992 (ενδεικτικά: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΕΙ Πατρών, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, Περιφερειακά Κέντρα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών).

 Αρετή Σπαγαδώρου

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών (2006 – σήμερα). Έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων από το 1999 στο σχεδιασμό, συντονισμό και αξιολόγηση προγραμμάτων. Έχει λάβει μεταπτυχιακή επιμόρφωση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και έχει διδάξει περισσότερες από 2000 ώρες διά ζώσης η εξ αποστάσεως θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων.

Όλοι οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ με υψηλά προσόντα και πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση και πιστοποίηση εκπαιδευτών.

Μοριοδότηση

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με σκοπό την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις διαδικασίες πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του φορέα και δεν έχουν τις απαιτούμενες ώρες προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί απαραίτητο προσόν για όλους τους εκπαιδευτές που διδάσκουν σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης (άρθρο 39, ν. 4342/2015 – ΦΕΚ 143Α/09-11-2015). Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας χορηγείται από τον ΕΟΠΠΕΠ μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού και στην εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ, του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ και της βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο εδώ

Κόστος συμμετοχής

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 330 €, ενώ στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών το κόστος διαμορφώνεται σε 280 €.

Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν από την έναρξη του προγράμματος και μια πριν από τις δια ζώσης συναντήσεις (μικροδιδασκαλίες).

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση σε λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός 80005, το επίθετο και το όνομά σας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

Όροι Συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

 • Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 • Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματα και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας
 • Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας
 • Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα
 • Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 • Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Επιπλεόν με την ένταξη τους στο πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τα ακόλουθα:

 1. Τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 2. Τη βιντεοσκόπηση της μικροδιδασκαλίας τους
 3. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης πριν από τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50% της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

 1. Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 2. Καταβάλετε το ποσό πληρωμής
 3. Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr

α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης της κατάθεσης

β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νέα τμήματα ξεκινούν αμέσως μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις εκπαιδευομένων.

Δείτε επίσης: Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων