Η ποιότητα των υπηρεσιών στη φιλοξενία και την εστίαση: Διοίκηση λειτουργιών, ψηφιακή παρουσία, ανάπτυξη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

Έναρξη κύκλου: Ιανουάριος 2022

Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Eξ αποστάσεως

Θεματική Ενότητα: Τουρισμός

Διδακτικές Ενότητες: 4

Διάρκεια: 450 ώρες – 9 μήνες

Μονάδες ECVET: 18

Κόστος συμμετοχής: 680 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται:

 • πτυχιούχους Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή κατόχους ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν την κατανόηση τους, για την ποιότητα υπηρεσιών στον τουρισμό, τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης, σε όρους διοίκησης λειτουργιών και ψηφιακής παρουσίας, καθώς και στην ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών οργανισμών και επιχειρήσεων,
 • σε φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών,  υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες ερευνητές που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσθετα εφόδια,
 • σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ειδικευτούν στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών οργανισμών και επιχειρήσεων αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και να εξασφαλίσουν μοριοδοτήσεις για την επαγγελματική τους εξέλιξη,
 • σε ενδιαφερόμενους για απασχόληση ή/και σε εργαζόμενους όλων των βαθμίδων στον κλάδο του τουρισμού, της φιλοξενίας και της εστίασης, που επιδιώκουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και να αυξήσουν την κατάρτισή τους στην ποιότητα υπηρεσιών στον τουρισμό, τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης, σε όρους διοίκησης λειτουργιών και ψηφιακής παρουσίας, καθώς και στην ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Μοριοδότηση

Το πρόγραμμα λόγω της διάρκειας, της διάρθρωσης και της θεματολογίας του πληροί τις προϋποθέσεις μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τον διορισμό και την υπηρεσιακή εξέλιξη εκπαιδευτικών (ν. 4547/2018, ν. 4589/2019, Υ.Α. ΦΕΚ 2491Β/2020), καθώς και για το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής (ν. 4692/2020 και Υ.Α. ΦΕΚ 4183Β/2020). Ωστόσο, λόγω των πιθανών αλλαγών στο νομικό πλαίσιο, οι υποψήφιοι/ες είναι αναγκαίο να εξετάζουν την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης κατά την περίοδο που θα επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή να αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των γνώσεων των συμμετεχόντων σε θέματα ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό, τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης καθώς και ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού σε τουριστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Λόγω της εξ αποστάσεως μεθόδου διδασκαλίας με την χρήση της σύγχρονης (zoom) και ασύγχρονης (moodle) ηλεκτρονικής πλατφόρμας διδασκαλίας, δεν υπάρχει κάποιος γεωγραφικός περιορισμός ως προς την προέλευση των αποφοίτων.

Σημαντικό πλεονέκτημα της  παρούσας πρότασης αποτελούν οι δυνατότητες που παρέχει η εξ αποστάσεως διδασκαλία με τις σύγχρονες μορφές της. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με επαγγελματικές, κοινωνικές, οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις και με περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο, να συμμετάσχουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Υπό διαφορετικές συνθήκες σε ένα «συμβατικό» εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι εν λόγω εκπαιδευόμενοι δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν.

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Φιλοξενία και την Εστίαση

Ενότητα 2: Οργάνωση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Εστίασης

Ενότητα 3: Συμπεριφορά Καταναλωτή στις Επιχειρήσεις Φιλοξενίας και Εστίασης

Ενότητα 4: Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

Τον πλήρη κανονισμό σπουδών με την ανάλυση των ενοτήτων μπορείτε να τον κατεβάσετε εδώ

Χρονική διάρκεια – Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 (ένας) ενιαίος εκπαιδευτικός κύκλος

Μήνες:  9  (36 εβδομάδες)

Ώρες:  450 συνολικός φόρτος εργασίας (328 ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και 122 ώρες προσωπικής μελέτης)

Προτεινόμενη διάρκεια: 9 ΜΗΝΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θα χρησιμοποιηθούν 2 πλατφόρμες εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης, το zoom και το moodle. Στο zoom θα γίνονται οι εξ’ αποστάσεως διαλέξεις με σύγχρονη διδασκαλία (ζωντανή) και στο moodle υλοποιείται η ασύγχρονη διδασκαλία. Μέσω του moodle θα μπορούν να κατεβάσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό, να ανεβάζουν τις ασκήσεις τους, να ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων και να επικοινωνούν μεταξύ τους διδάσκοντες και εκπαιδευόμενοι.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ εκπαιδευομένων

Μέθοδοι αξιολόγησης, εξέτασης και βαθμολόγησης:

Η κάθε ενότητα αξιολογείται αυτοτελώς ως προς τις αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

Σε κάθε διδακτική ενότητα οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να μελετήσουν εκπαιδευτικό και να συμμετέχουν είτε σε δημιουργικές δραστηριότητες (π.χ. συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων). Γίνεται περιοδική αξιολόγηση ανά διδακτική ενότητα μέσω ασκήσεων-εργασιών στις οποίες οι εκπαιδευομενοι απαντούν σε ερωτήματα ανοικτού ή κλειστού τύπου. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ολοκληρώνεται με την τελική εργασία που κατατίθεται την τελευταία εβδομάδα του προγράμματος, σε θέμα που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος και θα υποστηρίζεται από το διδάσκοντα της διδακτικής ενότητας, στην οποία εντάσσεται το θέμα. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στο 60% των διαλέξεων (σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκαίδευση) των διδακτικών ενοτήτων και σε όλες τις ασκήσεις/εργασίες που θα δοθούν από τους διδάσκοντες ανά διδακτική ενότητα, καθώς και στην τελική γραπτή εργασία, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις-ασκήσεις, που με τη σειρά τους οδηγούν στην απόκτηση του πιστοποιητικού επιμόρφωσης. Ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων υπολογίζεται ως εξής: Μέσος όρος βαθμολογίας στις δραστηριότητες των διδακτικών ενοτήτων (20%) + (συν)  Βαθμός τελικής εργασίας (30%) + (συν)  Βαθμός τελικής εξέτασης (50%).

 • Η κλίμακα βαθμολογίας της κάθε ενότητας είναι 0 έως 10.
 • Σε περίπτωση που ο τελικός συνολικός βαθμός είναι απορριπτέος (μικρότερος του 5), ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση μία φορά, σε ενότητα/ες οι οποίες έχουν αξιολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 5, κατόπιν αιτήματός του/της στον διδάσκοντα της ενότητας,. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μετά το πέρας και της εξέτασης της τελικής εργασίας και σε διάστημα που καθορίζεται από τον αντίστοιχο διδάσκοντα. Η τελική εργασία, δεν δύναται να επανεξετασθεί.
 • Όταν ο συνολικός βαθμός του/της εκπαιδευόμενου/ης είναι προακτέος (μεγαλύτερος ή ίσος του 5) τότε χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του Προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός συνολικός βαθμός (μετά και την επανεξέταση) είναι απορριπτέος (μικρότερος του 5), τότε χορηγείται στον/στην εκπαιδευόμενο/η Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράμματος, εφόσον έχει παρακολουθήσει όλες τις ενότητες.

Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 18 πιστωτικές μονάδες ECVET

Επιστημονικός Υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Ιουλία Πουλάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών, Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Οργάνωση και Λειτουργία Επιχειρήσεων της Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας

Η Δρ. Ιουλία Πουλάκη είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Οργάνωση και Λειτουργία Επιχειρήσεων της Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας». Στο Πανεπιστήμιο Πατρών δραστηριοποιείται και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιπλέον, ανήκει στο Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στα προγράμματα σπουδών του Τουρισμού (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό). Είναι μέλος του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό (TourISFlab) του Τμήματος Τουριστικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία των Αεροπορικών Μεταφορών (πρόβλεψη ζήτησης και διαχείριση εσόδων), της Τουριστικής Ανάπτυξης, των Καναλιών Διανομής και του Ψηφιακού Τουρισμού, ενώ οι ερευνητικές εργασίες της έχουν δημοσιευτεί ως άρθρα σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ως κεφάλαια σε επιστημονικούς συλλογικούς τόμους και σε πρακτικά διεθνών έγκριτων επιστημονικών συνεδρίων. Επιπροσθέτως, είναι μέλος σε επιστημονικές ενώσεις του τουρισμού και των αερομεταφορών καθώς και μέλος σε συντακτικές επιτροπές διεθνών έγκριτων επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων. Επαγγελματικά, έχει δεκαετή εμπειρία στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών, τόσο σε εμπορικά όσο και σε επιχειρησιακά τμήματα, με υψηλή εξειδίκευση στη διαχείριση εσόδων και τα κανάλια διανομής αεροπορικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι σπουδές της περιλαμβάνουν διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική Γεωγραφία των Αεροπορικών Μεταφορών και του Τουρισμού από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού επίσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών, Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστικές μέθοδοι και μοντέλα πρόβλεψης με έμφαση σε συστήματα ευφυούς τουρισμού

Ο Δρ. Αλκιβιάδης Παναγόπουλος είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο: “Υπολογιστικές μέθοδοι και μοντέλα πρόβλεψης με έμφαση σε ευφυή συστήματα τουρισμού”. Κατέχει πτυχίο Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών και Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε επιστημονικούς τομείς: Ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών μεθόδων για την πρόβλεψη στατιστικών δεδομένων με εφαρμογές στον Τουρισμό, Ανάπτυξη και χρήση στοχαστικών μοντέλων για δεδομένα τουριστικών προβλέψεων, Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό, Μοντέλα αξιολόγησης τουριστικών περιοχών. Έχει συμμετάσχει για περισσότερα από 20 χρόνια σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σχετικά με μεθόδους πρόβλεψης της τουριστικής ζήτησης και ανάπτυξης ΤΠΕ. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 30 ερευνητικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια και βιβλία. Είναι μέλος επιτροπών διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων, κριτής διεθνών επιστημονικών περιοδικών με υψηλό αντίκτυπο στον τομέα του τουρισμού και έχει οργανώσει και προεδρεύσει σε διεθνείς και ελληνικές επιστημονικές συναντήσεις. Επιπλέον, διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας από το 2016-2019, Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ και του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας, 2005-2010 και Διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Προγνώσεων στο Τμήμα Τουρισμού του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών από το 2016 – 7/5/2019.

Ευαγγελία Χατζοπούλου, Διδάκτωρ – Νέος Επιστήμονας, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών, Γνωστικό Αντικείμενο: Συμπεριφορά Καταναλωτή και Λήψη Αποφάσεων

Η Δρ. Ευαγγελία Χατζοπούλου είναι Διδάκτωρ Μάρκετινγκ του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Επιστήμη της Διοίκησης από το Business School του Staffordshire University και πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και διδάσκει μαθήματα του ευρέως γνωστικού αντικειμένου «Μάρκετινγκ» στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών M.B.A. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παράλληλα, συνεργάζεται με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρέχοντας διδακτικό υλικό και διδάσκοντας στο Πρόγραμμα «e-learning στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων». Έχει εργασθεί ως ερευνήτρια μάρκετινγκ και σύμβουλος επιχειρήσεων και έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό εργαλείων μάρκετινγκ. Εργασίες της έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, όπως των AMS, EMAC και CMC και έχουν δημοσιευτεί από τη Springer. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (EMAC) και Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ELAM).

Άλκηστις Παπαϊωάννου, Διδάκτωρ – Μέλος ΣΕΠ, ΠΠΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Γνωστικό Αντικείμενο: Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών

Η Δρ. ΄Αλκηστις Παπαϊωάννου είναι Λέκτορας (Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 407/80) διοίκησης αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων και διδάσκει αθλητική διοίκηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Ελληνικό ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  και διοίκηση τουρισμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Επίσης έχει διδάξει και εξακολουθεί να διδάσκει διοίκηση επιχειρήσεων σε προπτυχιακό επίπεδο σε πολλά Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Έλαβε το Μεταπτυχιακό της Τίτλο (M.Sc) στην ανθρώπινη απόδοση και υγεία από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και το Διδακτορικό της Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με ειδίκευση στην ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού σε αθλητικούς οργανισμούς, ενώ έχει εκπονήσει την μεταδιδακτορική της έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και θέματα επιχειρηματικότητας / καινοτομίας που εφαρμόζονται σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Έχει δημοσιεύσει 26 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 86 άρθρα σε Πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων και 1 βιβλίο στον τομέα της Διοίκησης, καθώς και 4 κεφάλαια βιβλίων στον τομέα της διοίκησης και του μάρκετινγκ. Επίσης έχει επιβλέψει και εξακολουθεί να επιβλέπει 29 μεταπτυχιακές διατριβές σε θέματα διοίκησης που εφαρμόζονται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών οργανισμών και επιχειρήσεων, ενώ αξιολογεί επιστημονικά άρθρα που υποβάλλονται σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα με τις διδακτικές και ερευνητικές της δραστηριότητες, η Δρ. Παπαϊωάννου έχει και εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά σε διάφορα ερευνητικά έργα (περισσότερα από 10) πολλά από τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, σε τομείς που σχετίζονται με τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα.

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ και του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Το τέλος επιμόρφωσης είναι 680 ευρώ. Αυτά καταβάλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη της δράσης (340 €) και μια στο μέσο του προγράμματος (340 €). Στην περίπτωση εφ απαξ καταβολής το τέλος συμμετοχής διαμορφώνεται σε 590 €.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει εκπτώσεις σε ειδικές κατηγορίες επιμορφούμενων όπως προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους/μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πολύτεκνους, τρίτεκνους, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών κ.α. Το τέλος συμμετοχής στην περίπτωση έκπτωσης διαμορφώνεται σε 590 € τα οποία καταβάλονται επίσης σε δύο ισόποσες δόσεις.

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στο παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232) και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το επίθετο και το όνομά σας.

Ελάχιστος Αριθμός:  26 (χωρίς έκπτωση) / 30 (με έκπτωση)

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς.

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50 % της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr
 • α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης
 • β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.