Κατάρτιση αγροτών και παραγωγών στις τεχνολογίες αιχμής (cutting edge) στον αγροτικό τομέα. Ψηφιακός μετασχηματισμός και γεωργική παραγωγή

Έναρξη κύκλου: Οκτώβριος 2022

Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Eξ αποστάσεως

Θεματική Ενότητα: Γεωπονική

Γλώσσες Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διδακτικές Ενότητες: 12

Διάρκεια: 400 ώρες – 8 μήνες

Κόστος συμμετοχής: 590 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε αγρότες παραγωγούς και στελέχη που έχουν ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία στην αγροτική παραγωγή και τα οποία έχουν ενδιαφέρον και στοχεύουν να αναλάβουν στο μέλλον ενεργό ρόλο στην εφαρμογή των τεχνολογιών αιχμής.
 • Πτυχιούχοι οι οποίοι έχουν προπτυχιακές σπουδές στη Γεωπονία, στη Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων, στις Επιστήμες Περιβάλλοντος και την Πληροφορική, ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • Υποψήφιοι μπορούν να είναι επίσης και τελειόφοιτοι φοιτητές, συναφούς αντικειμένου, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών στο πρόγραμμα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Αντίγραφο πτυχίου ή αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ
 • Αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 •  Πρόσβαση στο Διαδίκτυο  για την παρακολούθηση του προγράμματος.
 • Κατοχή προσωπικού e-mail για επικοινωνία με τους διδάσκοντες.
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διαχείριση της πλατφόρμας του προγράμματος.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή στις αρχές της ευφυούς γεωργίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Αγροτικής Παραγωγής, για να αποκτήσουν ολοκληρωμένη αντίληψη ότι η αναβάθμιση του αγροτικού τομέα θα έρθει και μέσω της εκπαίδευσης των αγροτών στην καινοτομία και ένταξης του αγροτικού τομέα στις νέες συνθήκες.

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στην  Ευφυή Γεωργία
 • Εισαγωγή στη Γεωργία Ακριβείας
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoΤ)
 • Θερμοκήπια και Αγροτικές Μονάδες
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στη Γεωργία
 • Τεχνολογίες άρδευσης για εξοικονόμηση ύδατος
 • Τεχνολογίες παραγωγής εκτός εδάφους
 • Ψηφιακή αναβάθμιση/μετασχηματισμός αγροτικού τομέα
 • Κυκλική οικονομία
 • Αγροτική παραγωγικότητα/Σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος
 • Αγροτική Επιχειρηματικότητα
 • e-skills

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ανάλυση των θεματικών ενοτήτων αναγράφονται στο πλήρη οδηγό σπουδών.

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Στο Πρόγραμμα επιμόρφωσης-εξειδίκευσης «Κατάρτιση αγροτών και παραγωγών στις τεχνολογίες αιχμής (Cutting Edge) στoν αγροτικό τομέα. Ψηφιακός μετασχηματισμός και γεωργική παραγωγή»

 • Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.
 • Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με γνώμονα την διευκόλυνση των εργαζομένων που θα παρακολουθούν το πρόγραμμα.
 • Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 12 διδακτικές ενότητες, διάρκειας 8 μηνών και σύνολο 400 ωρών.
 • Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα είναι εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία (περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω).
 • Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων.
 • Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας αναρτώνται σε σχετικό «link» οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις.
 • ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε  όλες τις ενότητες είτε με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω (περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω).

Σε κάθε θεματική ενότητα θα υπάρχει μέθοδος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων (ασκήσεις, quiz, εργασίες), ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης. Τα τεστ μπορεί να περιλαμβάνουν

 • ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων,
 • πολλαπλής επιλογής,
 • αληθούς/ψευδούς δήλωσης,
 • upload,

όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του.

Η θεματική ενότητα μπορεί να συνοδεύεται από τελική εργασία, η οποία διατίθεται κατά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας (εφόσον το απαιτεί η φύση της θεματικής ενότητας) και αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης. Η αξιολόγηση της επίδοσης σε όλες τις ενότητες αποτυπώνεται με τη βαθμολογική κλίμακα των αριθμών από μηδέν (0) έως δέκα (10). Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας ενότητας προϋποθέτει αξιολόγηση κατ’ ελάχιστο με το βαθμό πέντε (5), ο οποίος αποτελεί τη βάση επιτυχίας.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του προγράμματος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.         Να έχουν παρακολουθήσει και να έχουν εξετασθεί επιτυχώς (βαθμός μεγαλύτερος του 5) σε  όλες τις θεματικές ενότητες είτε με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω. Αν κάποιος εκπαιδευόμενος αξιολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 5, τότε σε εύλογο χρονικό διάστημα θα αξιολογηθεί πάλι με διαφορετική μέθοδο από την αρχική (πχ προφορικώς ή εργασία).

2.         Οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποπληρώσει το σύνολο του τέλους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Στους εκπαιδευόμενους που δε πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις χορηγείται απλό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 80 % των δραστηριοτήτων του προγράμματος

Επιστημονικός υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Επιστημονική Υπέυθυνη

Καυγά Αγγελική

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πτυχία- Ακαδημαϊκοί τίτλοι

 • 2005-2010: Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής , Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 2003-2005: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜSc) στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες», Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Παν/μιο Πατρών
 • 1981-1986: Πτυχιούχος Γεωπόνος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

 • 12-11-1996 έως 20-6-2013: Καθηγήτρια Εφαρμογών, στο τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (Θε.Κα), Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Μεσολογγίου, με Ειδικότητα «Κατασκευή και Λειτουργία Θερμοκηπίων», ΦΕΚ Διορισμού  163/16-10-1996
 • 21-06-2013 έως 28-05-2018: Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευή και Λειτουργία θερμοκηπίων», ΦΕΚ Διορισμού 661 Γ’/21-06-2013
 • 29-05-2018 έως 29-05-2019: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευή και Λειτουργία θερμοκηπίων», ΦΕΚ Διορισμού ΦΕΚ 612 Γ’/29-05-2018
 • 07-05-2019 έως σήμερα : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευή και Λειτουργία θερμοκηπίων», ΦΕΚ Ένταξης Θέσης 1981 Β’/29-05-2019, ΦΕΚ Μετατροπής Θέσης 3364 Β’/30-08-2019

Διδακτική Εμπειρία

 • 1996-2013: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Θερμοκηπακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (Θε.ΚΑ) του ΤΕΙ/Μεσολογγίου
 • 2013 – 2019: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • 2019 έως σήμερα: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών
 • 2017-2020:  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ):
 • Δ.Π.Μ.Σ  ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα στην Βιοτεχνολογία»
 • Π.Μ.Σ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του TEI Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Τεχνολογίες Παραγωγής και Διατροφική Αξία Φυτικών Προϊόντων»

Εκπαιδευτές

Αγλαϊα Λιόπα-Τσακαλίδη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών

Πτυχία- Ακαδημαϊκοί τίτλοι

 • 1972-1977: Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στο Βιολογικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
 • 1979-1983: Επιτυχής παρακολούθηση στο ίδιο Πανεπιστήμιο εργαστηρίων Βοτανικής, σεμιναρίου Φυσιολογίας Φυτών, ασκήσεων Γενετικής και Διπλωματική Εργασία προκειμένου να αναγνωριστεί το Ελληνικό Πτυχίο Βιολογίας ως ισότιμο του Γερμανικού Διπλώματος της Βιολογίας.
 • 1983-1989: Διδακτορικό δίπλωμα (Dr. rer. nat.): στο Universität des Saarlandes (Saarbrücken, Germany) 1989. Θέμα: Η επίδραση των ανασταλτικών ουσιών μορφακτίνης και ΤΙΒΑ σην κατά μήκος ανάπτυξη, και την ανακοπή των φύλλων, καθώς και την μεταφορά αυξίνης μέσω των φυτικών ιστών, από τους μίσχους του Coleus blumei ΒΕΝΤΗ.

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

 • 3/2015- σήμερα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστημίου Πατρών (πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) (ΦΕΚ 243 Τεύχος Γ/ 24 Μαρτίου 2015).
 • 8/2013-3/2015 Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2581 Τεύχος Β’/ 11 Οκτωβρίου 2013).
 • 2010-8/2013: Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, ΤΕΙ Μεσολογγίου (Μονιμοποίηση με ΦΕΚ 333/27 Απριλίου 2010).
 • 2006-2010: Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, ΤΕΙ Μεσολογγίου (Διορισμός με ΦΕΚ 314/14 Δεκεμβρίου 2005).
 • 2004-2005: Επιστημονική συνεργάτιδα στο Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων του ΤΕΙ Μεσολογγίου.
 • 1979-1988: Επιστημονική συνεργάτιδα στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών του Ινστιτούτου Βοτανικής Univestität des Saarlandes (Saarbrücken, Germany).

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • 2020 Εμπειρογνώμονας της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας /ΣΣΚ-1η Πρόσκληση ‘Φορέας Αρωγός’»
 • 1/9/2019-σήμερα Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με διετή θητεία, από 1.9.2019 έως 31.8.2021(ΦΕΚ 637/29.8.2019, τεύχος ΥΟΔΔ (ΑΔΑ:ΩΦ8Φ469Β7Θ-2Σ6).
 • 29/10/2019-25/1/2019 Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Παραγωγής και Διατροφική Αξία Φυτικών Προϊόντων», Master of Science in: «Horticultural Technology – Nutritional Value of Plant Products» του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • 2/11/2015-31/8/2016 Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (σχετικό αριθμ. Πρωτ. 46355/02-11-2015 έγγραφο του Πρόεδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας).
 • 2010 – 31/12/2012 Προϊστάμενη Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων του ΤΕΙ Μεσολογγίου.
 • 2006-8/2013: Επίκουρος καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, ΤΕΙ Μεσολογγίου.
 • 1997-2006: Ερευνήτρια Δ’ Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Πατρών.
 • 1999-2000: Σύμβουλος ερευνητικών προγραμμάτων στο E.A.I.T.Y.
 • 1997-2013: Μέλος Αξιολογητών του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 1997 έως σήμερα.
 • 1999-2013: Μέλος της Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων του ΟΕΕΚ για την υποστήριξη του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ, για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Τεχνικός-Βιολογικής-Οικολογικής Γεωργίας.
 • 1997-1998 Μέλος επιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος σπουδών Ειδικότητας Τεχνικός Βιολογικής και Οικολογικής Γεωργίας Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).
 • 1995-1997: Σύμβουλος ερευνητικών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 1995-1997: Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο ΕΙΧΗΜΥΘ/ΙΤΕ.
 • 1993-1994: Καθηγήτρια στη Μέση Εκπαίδευση του Ν. Αχαΐας.
 • 1992-1993: Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πατρών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε).
 • 1979-1988: Εννεαετής επαγγελματική δραστηριότητα ως επιστημονική συνεργάτης στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών στο Ινστιτούτο Βοτανικής του Univestität des Saarlandes (Saarbrücken, Germany).

Παντελής Ε. Μπαρούχας

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών

Πτυχία- Ακαδημαϊκοί τίτλοι

• 2000-2004: Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών, στο γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία – Γένεση – Ταξινόμηση – Αξιοποίηση Εδαφών», Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

• 1998-2000: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στην ειδίκευση «Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων – Διαχείριση Περιβάλλοντος» –  Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

• 1997-2002: Πτυχιούχος Γεωπόνος του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής, ειδικότητα Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

• 2019 – σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστήμιο Πατρών.

• 2013-2019: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

• 2005-2013: Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, ΤΕΙ Μεσολογγίου

• 2002 – 2005: Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Ανθοκομίας ΤΕΙ Ηπείρουια»

1996-1997: Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ΤΕΙ Καλαμάτας.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

• 2004 – 2005: Γεωπόνος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας.

• 1997 – 2005: Γεωπόνος – Εδαφολόγος, Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Δημήτρης Τσιπιανίτης

ΕΔΙΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • 2003 – Σήμερα: ΕΔΙΠ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Εργ. Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων & Συστημάτων με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Μεθοδολογίες Εκπαίδευσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων & Συστημάτων». Διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων: “Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Μετρήσεις”, “Ψηφιακός Έλεγχος με τη χρήση “LabView”.
 • 2019: Επισκέπτης Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Διδασκαλία: “Σχεδίαση Τυπωμένων Κυκλωμάτων για αποτελεσματική παραγωγή”.
 • 2017: Διδάσκων σε θερινό σχολείο στο γνωστικό αντικείμενο “Σχεδιαστικές Μεθοδολογίες για Αποτελεσματική Διαχείριση Τυπωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με το κατάλληλο Λογισμικό”. EESTEC Academy.
 • 2016: Διδάσκων σε θερινό σχολείο στο γνωστικό αντικείμενο “Σχεδιαστικές Μεθοδολογίες για Αποτελεσματική Διαχείριση Τυπωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με το κατάλληλο Λογισμικό”. EESTEC Academy.
 • 2016: Διδάσκων σε θερινό σχολείο στο αντικείμενο “Τήρηση Κανόνων Ασφαλείας στο Ηλεκτρονικό Εργαστήριο”.
 • 2001 – 2003 Επικεφαλής ομάδας έργου στην εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας “Atmel Hellas S.A.”.
 • 1999 – 2001: Μηχανικός Hardware Engineer στην εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας “Intel Hellas S.A.”
 • 2001 – 2012: Διδακτική εμπειρία ως διδάσκων και σύμβουλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε κέντρα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης καθώς και σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων όπως ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης σε Πάτρα, Πύργο, Αγρίνιο αλλά και στο Εθνικό κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

Βασίλης Θωμόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

Πτυχία- Ακαδημαϊκοί τίτλοι

 • 2020- Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών (σε εξέλιξη). Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: ”An Agent Based Model for Disease Epidemics in the Greek territory”.
 • 2019- Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (σε εξέλιξη)
 • 2011 Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών. Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: «Το πρόβλημα της Αποσαφήνισης στο WordNet»

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • 2014-2018 Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων
 • 2018-2019 Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Προγραμματισμού Δήμου Πατρέων, αρμόδιος για την Ανακύκλωση, τη διαχείριση του ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • 2020-2021 μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου Αξιοποίηση Τεχνολογιών 5G-IoT για την Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων στην Αγροτική Παραγωγή (AREThOUSA) του Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών
 • 2020- μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου Next Generation Training on Intelligent Greenhouses (NEGHTRA) του Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών
 • 2021- μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου «Υλοποίηση ευφυούς και αειφορικής πρότυπης θερμοκηπιακής μονάδας με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και ελέγχου» (SmartGreen) του Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών

Πετράκης Θεόδωρος

Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πτυχία- Ακαδημαϊκοί τίτλοι

• 2019-2021: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Master of Science)

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών. Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος.

• 2013-2019: Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής

Επαγγελματική σταδιοδρομία

• 01/03/19 – 31/05/19: Πρακτική Άσκηση ως προπτυχιακός φοιτητής στην εταιρεία Brite Hellas A.E. Θέμα: Κατασκευή, λειτουργία και αξιολόγηση ηλεκτροχημικών ηλιακών κυψελίδων (Dye Sensitized Solar Cells – DSSC).

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ, και του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 590€ ενώ στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών παρέχεται  έκπτωση και το κόστος διαμορφώνεται σε 500 €. Η πληρωμή των τελών φοίτησης γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή, είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη και μία κατά το μέσο του προγράμματος. Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής το τέλος συμμετοχής διαμορφώνεται σε 500 €.

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός του προγράμματος, το επίθετο και το όνομα του συμμετέχοντα.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση επί των τελών συμμετοχής σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων όπως προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους. Το κόστος σε αυτή την περίπτωση διαμορφώνεται στα 500 €.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50 % της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.