Κατάρτιση Διερμηνέων για την Υποστήριξη Επικοινωνίας με Κωφούς και Βαρήκοους – ΚΑΔΥΕ

Ολοκληρώθηκε

Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Μεικτή εκπαίδευση (blended learning), Πρακτική Άσκηση

Θεματική Ενότητα: Εκπαίδευση

Διδακτικές Ενότητες: 12

Διάρκεια: 451 ώρες –

Κόστος συμμετοχής: 0 €   

Η επιλογή των καταρτιζόμενων έχει ολοκληρωθεί. Κατεβάστε το αρχείο για να δείτε το πρακτικό επιλογής των καταρτιζομένων εδώ

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη κατάρτιση είναι ανοιχτή έως τη 15/10/2019 ώρα 23:59

Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Το αναλυτικό αρχείο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε εδώ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ)  σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (στα πλαίσια του Προγράμματος Διερμηνείας Εξ’ Αποστάσεως Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων Φ4590/27/12/2017 τ. Β’) ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης 15-25 διερμηνέων με τίτλο: «Κατάρτιση διερμηνέων για την υποστήριξη επικοινωνίας με κωφούς και βαρήκοους».

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες της διερμηνείας (Ελληνική Νοηματική Γλώσσας, χειλεανάγνωση, κτλ) για την υποστήριξη της επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων ανθρώπων με τους ακούοντες.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι Κλήμης Άντζακας, Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής/Αγωγής Κωφών στο Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Στους διερμηνείς (κατά προτεραιότητα) που ήδη εργάζονται στις υπηρεσίες του ΕΙΚ (Δια ζώσης ή Εξ’ αποστάσεως παροχή διερμηνείας) .
 • Διερμηνείς που εργάζονται ήδη σε άλλα πλαίσια για την υποστήριξη της επικοινωνίας κωφών και βαρήκοων.
 • Υποψήφιους νέους διερμηνείς (Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

H επιλογή των υποψήφιων θα πραγματοποιηθεί με την ακόλουθη διαδικασία αξιολόγησης:

 1. Οι διερμηνείς που εργάζονται στις υπηρεσίες του ΕΙΚ θα ενταχθούν στο πρόγραμμα με αίτηση προς το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ συνοδευόμενη από βιογραφικό, βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των εξετάσεων διερμηνέων ΕΝΓ του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ ή του ΕΙΚ, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα, βεβαιώσεις σπουδών/εργασίας καθώς και από σχετική βεβαίωση/συναίνεση της διεύθυνσης του ΕΙΚ. Οι διερμηνείς αυτοί θα υποβληθούν σε συνέντευξη 15 λεπτών από ειδική επιτροπή του προγράμματος κατάρτισης.
 2. Οι διερμηνείς που εργάζονται εκτός των υπηρεσιών του ΕΙΚ θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μετά από αίτηση προς το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ συνοδευόμενη από βιογραφικό, βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των εξετάσεων διερμηνέων ΕΝΓ του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ ή του ΕΙΚ, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα, βεβαιώσεις σπουδών/εργασίας και θα υποβληθούν σε συνέντευξη 15 λεπτών από ειδική επιτροπή του προγράμματος κατάρτισης.
 3. Οι υποψήφιοι διερμηνείς, σε περίπτωση κενών θέσεων θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μετά από αίτησή τους προς το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ συνοδευόμενη από τη βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των εξετάσεων επάρκειας  της ΕΝΓ, το βιογραφικό τους, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα, βεβαιώσεις σπουδών/εργασίας τους και θα υποβληθούν στην παρακάτω διαδικασία αξιολόγησης:

α. Συνέντευξη-αξιολόγηση 15 λεπτών από ειδική επιτροπή του προγράμματος κατάρτισης, η οποία θα διεξάγει και τις παρακάτω δοκιμασίες :

β. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ικανότητα απόδοσης της ελληνικής γλώσσας  διαφορετικών κειμενικών ειδών,  στην ΕΝΓ.

γ. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ικανότητα απόδοσης της ΕΝΓ στα ελληνικά (προφορική γλώσσα).

Οι υποψήφιοι διερμηνείς που θα περάσουν με επιτυχία όλες τις παραπάνω δοκιμασίες θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το μοντέλο εκπαίδευσης που θα εφαρμοστεί είναι μικτό μοντέλο επιμόρφωσης. Δηλαδή, συνδυασμός σύγχρονων εξ αποστάσεως συνεδριών, ασύγχρονων εξ αποστάσεως δράσεων, διά ζώσης συνεδριών και διά ζώσης πρακτική άσκηση.

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι ετήσιο και καλύπτει συνολικά 451 ώρες επιμόρφωσης (249 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 202 ώρες πρακτικής άσκησης). Από τις 249 ώρες θεωρητικής κατάρτισης οι 96 ώρες θα υλοποιηθούν μέσω σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι 96 με ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και 57 ώρες διά ζώσης θεωρητική εκπαίδευση.

Οι δια ζώσης συνεδρίες θα γίνονται είτε στο Πανεπιστήμιο Πατρών ή  σε κάποια άλλη πόλη (πχ Αθήνα) και η παρακολούθηση θα είναι υποχρεωτική. Επίσης, η παρακολούθηση για όλες τις συνεδρίες του προγράμματος (σύγχρονες εξ αποστάσεως, ασύγχρονες εξ αποστάσεως, δια ζώσης) καθώς και για τη πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική.

Η Πρακτική Άσκηση θα οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν (χωρίς δίδακτρα). Οι συμμετέχοντες θα καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για τις δια ζώσης συνεδρίες, την πρακτική άσκηση και τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση αγγλικών καθώς ορισμένες ενότητες θα διδαχθούν στα αγγλική γλώσσα και σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις παρακάτω θεματικές:

 • Κοινότητα και Κουλτούρα Κωφών. Ιστορική και  Κοινωνιολογική Θεώρηση,  Ανάλυση Αναγκών και  Ερευνητικά Δεδομένα (θεωρητικά μαθήματα, γραπτές εργασίες)
 • Γενική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία (θεωρητικά μαθήματα, γραπτές εργασίες)
 • Γλωσσική ανάπτυξη – Διγλωσσία και γραμματισμός των κωφών/βαρήκοων (θεωρητικά μαθήματα, γραπτές εργασίες)
 • Ελληνική γλώσσα – Κειμενογλωσσολογία και οι διαφορετικοί γλωσσικοί κώδικες των κωφών/βαρήκοων (θεωρητικά μαθήματα, γραπτές εργασίες)
 • Γλωσσολογία νοηματικών γλωσσών – Γλωσσολογία ΕΝΓ και εφαρμογές στη διερμηνεία (θεωρητικά μαθήματα, γραπτές εργασίες)
 • Διερμηνεία και Χρήση της Γλώσσας: ΕΝΓ και Ελληνική Γλώσσα (θεωρητικά μαθήματα, γραπτές εργασίες)
 • Βασικές Πτυχές Θεωρίας και Πρακτικής Διερμηνείας – Γνωστικό Μοντέλο Διερμηνείας (θεωρητικά μαθήματα, γραπτές εργασίες)
 • Ποικιλίες στη νοηματική γλώσσα και διερμηνεία (θεωρητικά μαθήματα, γραπτές εργασίες)
 • Ταυτόχρονη και Διαδοχική Διερμηνεία και εφαρμογές για τους διερμηνείς νοηματικής (θεωρητικά μαθήματα, γραπτές εργασίες)
 • Σύγχρονα μέσα και τρόποι διερμηνείας. Περιστάσεις/συνθήκες διερμηνείας στην ΕΝΓ. Τεχνικές/ στρατηγικές διερμηνείας  στην ΕΝΓ (θεωρητικά μαθήματα, γραπτές εργασίες)
 • Ηθική και Επαγγελματισμός στη Διερμηνεία, κώδικας δεοντολογίας ΕΝΓ (θεωρητικά μαθήματα, γραπτές εργασίες)
 • Διερμηνεία στην Πράξη-Εργαζόμενοι, Κωφοί Διερμηνείς, Καλές πρακτικές και Κοινότητα Κωφών, Ηθική και Ρόλοι,  Διερμηνεία σε εκπαιδευτικά πλαίσια, Εξ’ Αποστάσεως (Relay) κτλ (θεωρητικά μαθήματα, γραπτές εργασίες)

Η Πρακτική Άσκηση θα έχει ως στόχο την εξοικείωση των καταρτιζόμενων διερμηνέων ΕΝΓ με πραγματικά περιστατικά, συνθήκες και περιβάλλοντα διερμηνείας ΕΝΓ και την άσκηση τους στη χρήση των διαφορετικών τρόπων και τεχνικών εφαρμογής της διερμηνείας αναφορικά με αυτά τα περιστατικά, τις συνθήκες και τα περιβάλλοντα διερμηνείας. Τα πλαίσια εξάσκησης των υποψηφίων θα είναι χώροι όπου γίνονται διερμηνείες νοηματικής (διαλέξεις, παρουσιάσεις σε διάφορες εκδηλώσεις σε σωματεία Κωφών, πανεπιστημιακές παραδόσεις, δημόσιες υπηρεσίες, μουσεία, κτλ.). Η εξάσκηση θα επιβλέπεται από τους εκπαιδευτές πρακτικής άσκησης οι οποίοι θα συνεργάζονται με τους διδάσκοντες των θεωρητικών μαθημάτων ανάλογα με το πλαίσιο εξάσκησης της διερμηνείας και σε σχέση με τη θεωρητική κατάρτιση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων διερμηνέων του προγράμματος κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα. Τόσο με τελικές εξετάσεις (60% της βαθμολογίας) όσο και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (40% της βαθμολογίας).

Α. Τελικές εξετάσεις (60% βαθμολογίας). Η τελική εξέταση θα περιλαμβάνει (1) γραπτές εξετάσεις στη θεωρία και (2) εξέταση-αξιολόγηση στην πρακτική της διερμηνείας.

 1. Γραπτές εξετάσεις (30% βαθμολογίας). Στις γραπτές εξετάσεις οι εξεταζόμενοι θα αξιολογηθούν στο σύνολο της θεωρητικής εκπαίδευσης από τους διδάσκοντες.
  1. Εξέταση-αξιολόγηση στη διερμηνεία (30% βαθμολογίας). Στην εξέταση-αξιολόγηση στη διερμηνεία οι εξεταζόμενοι  θα αξιολογηθούν από τους επιβλέποντες την πρακτική άσκηση και από επιτροπή που θα οριστεί από τον υπεύθυνο του προγράμματος σε μια σειρά δεξιοτήτων διερμηνείας. Κάθε ένας υποψήφιος θα κληθεί να πραγματοποιήσει τέσσερις (4) τουλάχιστον διερμηνείες τηρώντας και εφαρμόζοντας τις θεωρητικές γνώσεις και την ηθική δεοντολογία που έχει διδαχτεί στο θεωρητικό μέρος.

Β. Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της κατάρτισης για το θεωρητικό μέρος (20%). Συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και αξιολόγηση εργασιών ή άλλων αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών ενοτήτων. Οι εξεταζόμενοι θα αξιολογηθούν από τους διδάσκοντες για τις γνώσεις τους μέσω παρουσίασης κάποιου θέματος και μέσω γραπτής εξέτασης σύντομων απαντήσεων που θα τους δοθούν από τους εκπαιδευτές στο τέλος κάθε ενότητας.

Γ. Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της κατάρτισης για το πρακτικό μέρος (20%). Συμμετοχή και αξιολόγηση στις πρακτικές. Οι εξεταζόμενοι θα αξιολογηθούν από τους εκπαιδευτές πρακτικής στην επίδοσή τους στις πρακτικές διερμηνείες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα έως τις 15 Οκτωβρίου και ώρα 23:59.