Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Σχεδίαση, Υλοποίηση, Αξιολόγηση και Εφαρμογή

Έναρξη κύκλου: Οκτώβριος 2021

Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Eξ αποστάσεως

Θεματική Ενότητα: Εκπαίδευση

Διδακτικές Ενότητες: 3

Διάρκεια: 216 ώρες – 10 εβδομάδες

Κόστος συμμετοχής: 430 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που ενδιαφέρονται να καταρτιστούν στη σύνταξη, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας
 • όσους θα ήθελαν να καταρτιστούν στην εκπόνηση και αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να εργαστούν σε ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς με αυτό το αντικείμενο
 • όσους εμπλέκονται με την κοινωνία των πολιτών και δρουν μέσω Μη Κυβερνητικών Oργανώσεων (ΜΚΟ)
 • εκπαιδευομένους όλων των επιπέδων που ετοιμάζουν την εκπόνηση μιας ερευνητικής πρότασης (μάστερ, διδακτορικό).

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, αφού το Πρόγραμμα ακολουθεί την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σκοπός 

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους και πολυδιάστατης κατάρτισης στα ζητήματα του σχεδιασμού (design), της υλοποίησης (application), της παρακολούθησης (monitoring) και της αξιολόγησης (evaluation) εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προτάσεων έρευνας -είτε πρόκειται για ακαδημαϊκού τύπου έρευνα είτε για έρευνα στο πλαίσιο μιας δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η καταρτιζόμενος/η θα είναι σε θέση:

Να γνωρίζει:

 • το πώς σχεδιάζεται μια πρόταση έρευνας ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • το πώς υλοποιείται μια ερευνητική πρόταση ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • το πώς παρακολουθείται (monitoring) κατά την εφαρμογή της μια ερευνητική πρόταση ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • το πώς αξιολογείται μια ερευνητική πρόταση ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Να κατανοεί:

 • τη διαφορετική λογική και στοχοθεσία των οργανισμών χρηματοδότησης
 • το διαφορετικό πλαίσιο κατάθεσης μιας πρότασης και της σημασίας του
 • τις δυσκολίες συγκρότησης μιας ομάδας εργασίας και τους κινδύνους που υπάρχουν
 • τα διαφορετικά συγκρουόμενα συμφέροντα και πώς να τα διαχειρίζεται.

Να είναι ικανός/η:

 • να καταθέτει μια σωστά δομημένη πρόταση έρευνας ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • να εφαρμόζει μια εγκεκριμένη πρόταση είτε ερευνητική είτε εκπαιδευτική
 • να σχεδιάσει ένα σύστημα παρακολούθησης μιας πρότασης που υλοποιείται
 • να σχεδιάσει ένα σύστημα αξιολόγησης μιας πρότασης.

Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα αρθρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες (ΘΕ).

 • ΘΕ1: Κατανοώντας το ευρύτερο πλαίσιο: οι μεγάλοι διεθνείς φορείς χρηματοδότησης έρευνας και εκπαίδευσης
 • ΘΕ2: Εκπαιδευτικά προγράμματα: σχεδίαση, εφαρμογή, αξιολόγηση
 • ΘΕ3: Ερευνητική πρόταση: σχεδίαση, εφαρμογή, αξιολόγηση.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ανάλυση των θεματικών ενοτήτων αναγράφονται στο πλήρη οδηγό σπουδών.

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 216 ωρών. Από αυτές 54 είναι σύγχρονης εκπαίδευσης και οι υπόλοιπες 162 ασύγχρονης. Ο αριθμός των καταρτιζόμενων ανά κύκλο ορίζεται σε έως είκοσι (20).

Τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει 6 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης σε μέρες και ώρες που ορίζονται κατόπιν συνεννόησης πριν από την έναρξη του προγράμματος. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 10 εβδομάδες. Η πρώτη συνεδρίαση, περιλαμβάνει μια επιπλέον ώρα κατά την οποία ο υπεύθυνος του προγράμματος παρουσιάζει στους καταρτιζόμενους το πρόγραμμα και απαντά σε ερωτήσεις τους. Ο/η καταρτιζόμενος/η πρέπει παράλληλα να χρησιμοποιεί και την ασύγχρονη εκπαίδευση, μελετώντας το υλικό και ολοκληρώνοντας τις μαθησιακές δραστηριότητες της κάθε θεματικής ενότητας. Η 10η εβδομάδα είναι επίσης η εβδομάδα των εξετάσεων. Η εξέταση κάθε καταρτιζόμενου υπολογίζεται σε 30’.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων  και  των εξετάσεων του προγράμματος, θα χορηγείται στους συμμετέχοντες, Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Γιώργος Σταμέλος, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του συγκεκριμένου προγράμματος. Τα ενδιαφέροντά του κινούνται στο χώρο της (Ευρωπαϊκής) Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Πολιτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Αξιολόγησης και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. Είναι επίσης μέλος της Εθνικής Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), υπεύθυνος για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Είναι διευθυντής του διαπανεπιστημιακού, διατμηματικού προγράμματος σπουδών «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» (MaHep) (http://mahep.upatras.gr/index.php/el/). Τέλος, συντονίζει το διαπανεπιστημιακό Δίκτου «Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης» (HepNet) (http://hepnet.upatras.gr). Βιβλία και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να βρει στο: http://hepnet.upatras.gr/xfiles/CV/CV%20Stamelos_ell.pdf

 Εκπαιδευτές του προγράμματος

 Ανδρέας Βασιλόπουλος – Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Ανδρέας Βασιλόπουλος είναι διδάκτορας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Μέλος της Διεύθυνσης του Δημοτικού της Σχολής Μωραϊτη, διδάσκων στο διαπανεπιστημιακό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική Ανώτατη Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» και μέλος του HepNet. Έχει εργαστεί ως αξιολογητής σε ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να βρει στο: http://hepnet.upatras.gr/xfiles/CV/CV%20Vasilopoulos_ell.pdf

 Άγγελος Καβασακάλης – Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Άγγελος Καβασακάλης είναι διδάκτορας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα, διδάσκων στο διαπανεπιστημιακό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική Ανώτατη Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» και μέλος του HepNet. Εχει εμπειρία συγγραφής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών  προγραμμάτων και είναι εποχιακός εξωτερικός συνεργάτης της ΑΔΙΠ. Έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να βρει στο: http://hepnet.upatras.gr/xfiles/CV/CV-Kavasakalis_ell.pdf

Μαρία Φρούντα – Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Μαρία Φρούντα είναι διδάκτορας του ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη δημόσια Δευτεροβάθμια Επαγγελματικής Εκπαίδευση. Το διδακτορικό της περιστρέφεται γύρω από τα καινοτόμα προγράμματα στο σχολείο και τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που εκπονούν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα στο σχολείο. Έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά και στα αγγλικά. Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να βρει στο: http://hepnet.upatras.gr/xfiles/CV/CV%20Frounda_ell.pdf

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ, του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος ανέρχεται στα 430 ευρώ και τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Η πρώτη (250 ευρώ)  καταβάλλεται με την εγγραφή στο πρόγραμμα. Η δεύτερη (180 ευρώ) καταβάλλεται κατά την 6η εβδομάδα. Το κόστος μπορεί να καταβληθεί και σε επιπλέον δόσεις κατόπιν συννενόησης με την γραμματεία του κέντρου kedivim@upatras.gr . Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών εκπαιδευομένων. Στους δικαιούχους της έκπτωσης το τέλος συμμετοχής διαμορφώνεται σε 375 € και καταβάλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη (200 ευρώ)  καταβάλλεται με την εγγραφή στο πρόγραμμα και η δεύτερη (175 ευρώ) καταβάλλεται κατά την 6η εβδομάδα. Δικαίωμα της έκπτωσης έχουν και όσοι δεν ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία αλλά καταβάλουν εφάπαξ τα τέλη συμμετοχής.

Η κατάθεση της συμβολής στο κόστος γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232) ενώ απαραίτητη είναι η αναγραφή του ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟΥ του/της συμμετέχοντα/ουσας και του κωδικού 80247 στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.  Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής. Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50 % της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.grα) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξηςβ) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.