Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΠΠ ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 4Β 5.1.2018) σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 και είχε μεταξύ 2018-20 την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος:

Καραμάνος Νικόλαος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Email: vice_rector_acaic@upatras.gr

Μέλη Συμβουλίου:

Βιτωράτος Ευάγγελος
Τμήμα Φυσικής (Καθηγητής)
Emailvitorato@physics.upatras.gr

Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Email: ngias@upatras.gr

Καραλής Αθανάσιος
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Καθηγητής)
Email: karalis@upatras.gr

Κατσέλης Γεώργιος
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Καθηγητής)
Email: gkatselis@upatras.gr

Ξένος Μιχαήλ
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (Καθηγητής)
Emailxenos@ceid.upatras.gr

Ταραβήρας Σταύρος
Τμήμα Ιατρικής (Καθηγητής)
Email: taraviras@med.upatras.gr

Τσέπης Ηλίας
Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Καθηγητής)
Email: tsepis@upatras.gr

Διευθυντής Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΠ
Αμανατίδης Ελευθέριος
Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Email: lef@chemeng.upatras.gr
Τηλ: 2610 969523


Διοικητική και Οργανωτική Υποστήριξη Δράσεων: Γκόλφω Ζαμπάρα (kedivim@upatras.gr | Τηλ: 2610 996639)