ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Αίτηση συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας που ασχολούνται με την πρόληψη και την αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων όπως φυσικοθεραπευτές και ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θέλουν να επικαιροποιήσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους με τα νεότερα δεδομένα σχετικά με τις εφαρμογές περίδεσης για την πρόληψη και αποκατάσταση μυοσκελετικών και αθλητικών κακώσεων και παθήσεων. Ο όρος Αθλητική Περίδεση χρησιμοποιείται για να περιγράψει διάφορες τεχνικές υποστήριξης μιας ανατομικής δομής του αθλητή με χρήση υφασμάτινης ταινίας που είτε περιδένει είτε επικολλάται πάνω σε μια ανατομική περιοχή. Επιπλέον, η αθλητική περίδεση αποτελεί σημαντικό μέρος της παροχής πρώτων βοηθειών στο οξύ στάδιο των αθλητικών κακώσεων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τεχνικές και Μέθοδοι Αθλητικής Περίδεσης, συγκροτεί τμήμα εκπαιδευομένων και υλοποιείται, είτε :

 1. στο Εργαστήριο Θεραπευτικής Άσκησης και Αθλητικής Αποκατάστασης ή και σε άλλους εργατηριακούς χώρους του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ή σε συνεργαζόμενους χώρους της Πανεπιστημιούπολης Πατρών, είτε 
 2. στην έδρα του Τμήματος Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Παγκύπριου    Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Λάρνακα Κύπρος)

Ειδικότερα τo πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Τελειόφοιτους φοιτητές Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου
 • Αποφοίτους Τμημάτων Φυσικοθεραπείας Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου
 • Αποφοίτους ομοταγών Τμημάτων Φυσικοθεραπείας Αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ-ΚΥΣΑΤΣ)
 • Αποφοίτους Τμημάτων Ιατρικής Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου 
 • Αποφοίτους ομοταγών Τμημάτων Ιατρικής Αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ) της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης επίσης απευθύνεται σε επαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πιστοποίησης του Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών σε συνεργασία με τον Αυστραλιανό Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, σύμφωνα με τις δεξιότητες και τις οδηγίες της IFSPT (το παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων και την απόκτηση του Εθνικού Επιπέδου). Επιπλέον, το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές οι οποίοι εργάζονται κυρίως με μυοσκελετικούς ασθενείς ή αθλητές/ αθλούμενους με παθολογία/ τραυματισμό.

Ο ελάχιστος αριθμός των καταρτιζόμενων ανά κύκλο ορίζεται σε έως είκοσι εκπαιδευόμενους (20).

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας στην εφαρμογή όλων των διαθέσιμων τύπων και μεθόδων αθλητικής περίδεσης για την πρόληψη και αποκατάσταση μυοσκελετικών και αθλητικών κακώσεων και παθήσεων. Απώτερος στόχος είναι η  απόκτηση νέων τεκμηριωμένων γνώσεων καθώς και η εντατική εργαστηριακή άσκηση των συμμετεχόντων στην εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων αθλητικής περίδεσης για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων εξατομικευμένης άσκησης στα άτομα αυτά. Στην ανάπτυξη του προγράμματος θα παρέχονται επίσης οι βασικές γνώσεις παθολογίας, διάγνωσης και ιατρικής διαχείρισης των αθλητικών κακώσεων.

Θεματικές Ενότητες

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος ¨Τεχνικές και μέθοδοι Αθλητικής Περίδεσης¨ έχει δομηθεί κατά τρόπο που να καλύπτονται οι γνώσεις και οι ικανότητες που θεωρείται αναγκαίο να διαθέτει ο Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής με βάση τις έντεκα (11) δεξιότητες που εχει ορίσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία των Αθλητικών Φυσικοθεραπευτών (International Federation of Sports Physical Therapists) στα πλαίσια της κατάρτισης και πιστοποίησης των Αθλητικών Φυσικοθεραπευτών. Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Ενότητα 1. Εφαρμογές Ελαστικής μη-αυτοκόλλητης περίδεσης (16 ώρες)

Ενότητα 2: Εφαρμογές Ανελαστικής Αυτοκόλλητης Περίδεσης (Taping-strapping) (16 ώρες)

Ενότητα 3: Ελαστικη αυτοκόλλητη περίδεση (Sports/athletictaping, kinesiotaping) (16 ώρες)

Ενότητα 4: Εργαστηριακές Εφαρμογές Ελαστικής μη-αυτοκόλλητης περίδεσης (SportsBandaging/SportsTaping-Strapping) (8 ώρες)

Ενότητα 5: Εργαστηριακές Εφαρμογές Ελαστικής αυτοκόλλητης περίδεσης (Sports/athletictaping, kinesiotaping) (6 ώρες)

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ανάλυση των θεματικών ενοτήτων αναγράφονται στο πλήρη οδηγό σπουδών.

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε τμήματα εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 62 ώρες εκπαίδευσης

Είναι μεικτού ή υβριδικού τύπου (blended learning) και  βασίζεται σε συνδυασμό σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης διδασκαλίας. To κομμάτι της σύγχρονης και της δια ζώσης διδασκαλίας, ιδιαίτερα όσον αφορά το καθαρά κλινικό σκέλος (π.χ. ενότητες 4&5), θα περιλαμβάνει διαδραστικές εργαστηριακές συνεδρίες με κλινική και εργαστηριακή-πρακτική άσκηση, επίδειξη, προσομοιώσεις και κλινικές αναπαραστάσεις.

Τα μαθήματα ανά κύκλο σπουδών θα πραγματοποιηθούν :

 1. στο Εργαστήριο Θεραπευτικής Άσκησης και Αθλητικής Αποκατάστασης ή και σε άλλους εργατηριακούς χώρους του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ή σε συνεργαζόμενους χώρους της Πανεπιστημιούπολης Πατρών και
 2. στην έδρα του Τμήματος Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Λάρνακα Κύπρος)

Αναλυτικότερα:

 • 6 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με συγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • 42 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορούν αφενός τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εργασιών και αφετέρου την εκπόνηση της τελικής εργασίας.
 • 14 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με σύγχρονη (δια ζώσης) εργαστηριακή άσκηση.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης, εξέτασης και βαθμολόγησης που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Συμμετοχή σε τεστ αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της κάθε Θεματικής Ενότητας (10% κάθε θεματική ενότητα, 40% συνολικά).
 2. Επίδειξη/παρουσίαση συγκεκριμένων κλινικών δεξιοτήτων από τη σύγχρονη /πρακτική εξάσκηση (60%).
 3. Οι κλινικές δεξιότητες ολοκληρώνονται όταν έχουν λάβει βαθμό «ικανοποιητικά» ή «εξαιρετικά», ενώ η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ομάδα αξιολογητών-εκπαιδευτών.

Επιπλέον, προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης και χορήγησης πιστοποιητικού είναι και η ενεργός συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης) καθώς και στην δια ζώσης εκπαίδευση.

Επιστημονικός υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δρ.Κωνσταντίνος Φουσέκης, Pt, BSC, MMedSci, PhD(SportsPhysio)

O Kωνσταντίνος Φουσέκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστημης Φυσικής Αγωγλης και Αθλητισμου του Εθνικου και Καποδιστριακού Πανεπιστημιου Αθηνών (1995) και από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημιου του Καρόλου Πράγας (CharlesUniversity-Prague-ChechRepublic) (1998) της Τσεχίας. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (MasterinMedicalScience-MMedSci) στην Αθλητιατρική (SportsMedicine)  στο Πανεπιστήμιο της Γλασκωβης (GlasgowUniversity-UK) (1999), από όπου και πήρε την κλινική εξειδίκευση του αθλητικού φυσικοθεραπευτή (SportsPhysiotherapist). Το 2010 ολοκλήρωσε και το Διδακτορικό του στο Εθνικό και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνών πανω στην Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση της αιτιοπαθογένειας των αθλητικων κακωσεων.  Η κλινική του εμπειρία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των αθλητικων και μυοσκελετικών κακωσεων. Επιπλέον άλλος τομέας ειξιδικευσης του τα τελευταία πεντε χρόνια είναι η μελετη των φυσιολογικων και παθολογικων προσαρμογων της ανθρωπινης περιτονίας. 

Από το 2003 εργάζεται στον ακαδημαϊκό χώρο. Το ερευνητικό ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στους τομείς της Αθλητικής φυσικοθεραπείας, στις τεχνικές μαλακών μορίων στην φυσικοθεραπεία και στην Θεραπευτική άσκηση. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του είναι κυρίως μυοσκελετικού περιεχομένου και το δημοσιευμένο έργο της έχει αναγνωρισθεί ευρέως από την επιστημονική κοινότητα. Επίσης έχει δώσει σειρά επιστημονικών διαλέξεων, ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε μεγάλα συνέδρια (Ελλάδας και εξωτερικού), συμμετέχει στην διδασκαλία και στον συντονισμό μεταπτυχιακών και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ είναι εκλεγμένο μέλος της Συνονιστικής Επιτροπής του Επιστημονικού Προγράμματος πιστοποίησης των Αθλητικών Φυσικοθεραπευτών και Ειδικών Άσκησης του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος

Τσέπης Ηλίας, PT, MSc, PhD

Ο Ηλίας Τσέπης είναι Καθηγητής Φυσικοθεραπείας στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι πτυχιούχος κλινικός και ερευνητής Φυσικοθεραπευτής έχοντας Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (1990) από το Τμήμα επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πτυχίο Φυσικοθεραπείας (1996), από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας. Οι Μεταπτυχιακές σπουδές του πραγματοποιηθηκαν στην Αγγλία από όπου έλαβε το Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Master of Science (MSc) in Sports Medicine (1997) από το Medical School του Nottingham University – U.K με τιτλο μεταπτυχιακής διατριβής «Μελέτη πάνω στην Επίπτωση της Παθητικής Μυϊκής Διάτασης στην Αποκατάσταση της Αίσθησης Θέσης της Άρθρωσης μετά από Μυϊκή Κόπωση».

Το 2004 ολοκλήρωσε και τις Διδακτορικές Σπουδές του στο Εθνικό και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνών με κατεύθυνση την Αθλητική Φυσικοθεραπεία και τίτλο διδακτορικής διατριβής: «Ισοκινητική Αξιολόγηση των Μυοδυναμικών Προσαρμογών της Χρόνιας Ανεπάρκειας Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου στα Κάτω Άκρα Αθλητών».  Η κλινική του εμπειρία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των αθλητικων και μυοσκελετικών κακωσεων. 

Από το 1998 εργάζεται στον ακαδημαϊκό χώρο. Το ερευνητικό ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στους τομείς της Μυοσκελετικής και Αθλητικής φυσικοθεραπείας, στην Κινησιολογικη αναλυση του ανθρωπινου σώματος και στην παθοκινησιολογία. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του είναι κυρίως μυοσκελετικού περιεχομένου και το δημοσιευμένο έργο του έχει αναγνωρισθεί ευρέως από την επιστημονική κοινότητα. Επίσης έχει δώσει σειρά επιστημονικών διαλέξεων, ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε μεγάλα συνέδρια (Ελλάδας και εξωτερικού), συμμετέχει στην διδασκαλία και στον συντονισμό μεταπτυχιακών και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ είναι διευθυντής του Μεταοτυχιακου προγράμματος σπουδών στη ¨Θεραπευτική Ασκηση¨του Τμηματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκπαιδευτές του προγράμματος (κατ’ αλφαβητική σειρά)

Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος P.T.,BSc., MT.,CKTI, Φυσιοθεραπευτής

Ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος είναι Κλινικός Φυσικοθεραπευτής απόφοιτος του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Concordia του Καναδά.  Διαθέτει 30 χρόνια κλινικής εμπειρίας στην ορθοπεδική και αθλητική Φυσιοθεραπεία έχονταςεργαστεί για πάρα πολλά χρόνια ως Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής σε αθλητικούς συλλόγους υψηλούεπιπέδου.

Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής του Kinesio με διεθνή αναγνώριση καθώς διδάσκει την συγκεκριμένη θεραπευτική τεχνική σε πάρα πολλές χώρες ανάμεσα στις οποίες η Ελλάδα, η Κύπρος, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία, η Σερβία, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η  Σαουδική Αραβία. Η κλινική του εμπειρία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των αθλητικών και μυοσκελετικών κακωσεων. 

 Το ερευνητικό ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στους τομείς της Μυοσκελετικής και Αθλητικής φυσικοθεραπείας και ειδικότερα στην εφαρμογη τεχνικων αθλητικής περίδεσης. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του είναι κυρίως μυοσκελετικού περιεχομένου και το δημοσιευμένο έργο του έχει αναγνωρισθεί ευρέως από την επιστημονική κοινότητα. Επίσης έχει δώσει σειρά επιστημονικών διαλέξεων, ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε μεγάλα συνέδρια (Ελλάδας και εξωτερικού).

.Ηλίας Τσέπης (βλ. παραπάνω)

Κωνσταντίνος Φουσέκης (βλ. παραπάνω)

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ, του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και για τα Τμήματα της Ελλάδας και και για τα Τμήματα της Κύπρου. Νέα τμήματα ξεκινούν αμέσως μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις εκπαιδευομένων ή κατά την προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Πληροφορίες για τα Τμήματα της Κύπρου

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 400 €. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μία πριν την έναρξη και μία κατά το μέσο του προγράμματος. Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός 81380, το επίθετο και το όνομα του εκπαιδευόμενου,

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,

Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.

Πληροφορίες για τα Τμήματα της Ελλάδας

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 360 € ενώ στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών* παρέχεται  έκπτωση και το κόστος διαμορφώνεται σε 290 €. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μία πριν την έναρξη και μία κατά το μέσο του προγράμματος. Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός 81380, το επίθετο και το όνομα του εκπαιδευόμενου,

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,

Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση επί των τελών συμμετοχής σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων, όπως σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους. Το κόστος σε αυτή τη περίπτωση διαμορφώνεται στα 290 €.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50 % της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.