ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Αίτηση Συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
 • Μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 • Σχεδιαστές πολιτικής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 • Στελέχη και εργαζομένους σε εκπαιδευτικές δομές.

Σκοπός

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους και πολυδιάστατης κατάρτισης στα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικής μονάδας/δομής είτε αυτή είναι της Πρωτοβάθμιας και/ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε  οποιασδήποτε εκπαιδευτικής δομής τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης. Οι καταρτιζόμενοι, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είναι ικανοί να γνωρίζουν βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, να διαπραγματεύονται θέματα δημοκρατικής ηγεσίας εκπαιδευτικής μονάδας/δομής και να σχεδιάζουν, υλοποιούν και διαχειρίζονται την αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας/δομής. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η καταρτιζόμενος/η θα είναι σε θέση:

Να γνωρίζει:

 • Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης
 • Θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας και δημοκρατικών αξιών 
 • Βασικά εργαλεία σχεδίασης, προγραμματισμού, εφαρμογής και παρακολούθησης αξιολόγησης.

Να κατανοεί:

 •  Τα διακυβεύματα που εμπεριέχονται στην οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
 • Τα θέματα που σχετίζονται με την προώθηση μιας δημοκρατικής ηγεσίας εκπαιδευτικής μονάδας
 • Διαφορετικά εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικής μονάδας

Να είναι ικανός/η:

 • να εφαρμόζει βασικά θέματα οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικής μονάδας/δομής
 • να προσεγγίζει κριτικά τα διαφορετικά στιλ εκπαιδευτικής ηγεσίας
 • να επιλέγει μεταξύ διαφορετικών εργαλείων για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας/δομής.

Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα αρθρώνεται σε δύο (2) θεματικές ενότητες (ΘΕ).

 • ΘΕ1: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικής μονάδας – Εκπαιδευτική Ηγεσία
 • ΘΕ2: Εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικής μονάδας.

ΘΕ 1: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικής μονάδας/δομής και εκπαιδευτική ηγεσία  (120 ώρες,  30 σύγχρονης και  90 ασύγχρονης)

Η ανάπτυξη της ΘΕ είναι η εξής:

ΘΕ 1.1 Το σχολείο ως οργανισμός μάθησης (3 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης, 9 ώρες ασύγχρονης, συνολικά 12 ώρες), Βικτωρία Κονιδάρη.

ΘΕ 1.2 Σχεδιασμός-προγραμματισμός εκπαιδευτικών μονάδων (3 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης, 9 ώρες ασύγχρονης, συνολικά 12 ώρες), Άγγελος Καβασακάλης

ΘΕ 1.3 Εκπαιδευτική διοίκηση και οικονομικά σχολικής μονάδας (3 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης, 9 ώρες ασύγχρονης, συνολικά 12 ώρες), Άγγελος Καβασακάλης

ΘΕ 1.4 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (3 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης, 9 ώρες ασύγχρονης, συνολικά 12 ώρες), Άγγελος Καβασακάλης

ΘΕ 1.5 Διαχείριση κρίσεων – Αναποτελεσματικές οργανωσιακές συμπεριφορές (3 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης, 9 ώρες ασύγχρονης, συνολικά 12 ώρες), Βικτωρία Κονιδάρη

ΘΕ 1.6 Θεωρία αποφάσεων και εισαγωγή αλλαγών  (6 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης, 18 ώρες ασύγχρονης, συνολικά 24 ώρες), Βικτωρία Κονιδάρη.

ΘΕ 1.7 Εκπαιδευτική ηγεσία: έννοια και μοντέλα (3 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης, 9 ώρες ασύγχρονης, συνολικά 12 ώρες), Γιώργος Μπέστιας

ΘΕ 1.8 Το μοντέλο της δημοκρατικής ηγεσίας (6 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης, 18 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, συνολικά 24 ώρες), Γιώργος Μπέστιας.

ΘΕ 2: Εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικής μονάδας (120 ώρες, 30 ώρες σύγχρονης και 90 ώρες ασύγχρονης)

Η ΘΕ αναπτύσσεται ως εξής: 

ΘΕ 2.1.  Η νομοθεσία για την αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Διακυβεύματα (3 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης, 9 ώρες ασύγχρονης, συνολικά 12 ώρες), Ανδρέας Βασιλόπουλος

ΘΕ 2.2 Το λογικό μοντέλο: Θεωρία και εφαρμογή  (9 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης, 27 ώρες ασύγχρονης, συνολικά 36 ώρες), Μαρία Φρούντα

ΘΕ 2.3 Η SWOT ανάλυση: Θεωρία και εφαρμογή  (9 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης, 27 ώρες ασύγχρονης, συνολικά 36 ώρες), Γιώργος Σταμελος

ΘΕ2.4 Η SMART προσέγγιση: Θεωρία και εφαρμογή, (9 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης, 27 ώρες ασύγχρονης, συνολικά 36 ώρες), Ανδρέας Βασιλόπουλος.

Τον πλήρη κανονισμό σπουδών μπορείτε να τον κατεβάσετε εδω

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας ή υπο-ενότητας δίνεται κουίζ με ερωτήσεις το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται από τους καταρτιζόμενους.

Πέρα από τα κουίζ, οι καταρτιζόμενοι καλούνται να καταθέσουν μια δική τους εφαρμογή (εργασία) ανά εργαλείο (λογικό μοντέλο, SWOT, SMART).

Η συμπλήρωση των κουίζ με τις τρεις κατατεθημένες εφαρμογές αποτελούν το αξιολογικό υλικό του κάθε καταρτιζόμενου/νης.

Σε περίπτωση επιτυχίας, στον/η καταρτιζόμενο/η χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Σε περίπτωση αποτυχίας ή μη έγκαιρης παράδοσης, δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον/ην καταρτιζόμενο/η είτε για βελτίωση κάποιας εργασίας ή για την παράδοσή της. Η ευκαιρία αυτή δίνεται με τη μορφή μιας επιπλέον εβδομάδας. Σε περίπτωση επιτυχίας, στο καταρτιζόμενο χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Σε περίπτωση αποτυχίας στον καταρτιζόμενο χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Επιστημονικός Υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Γιώργος Σταμέλος – Επιστημονικός Υπεύθυνος

Τίτλος: Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Θεσμών

Ο Γιώργος Σταμέλος είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του συγκεκριμένου προγράμματος. Τα ενδιαφέροντά του κινούνται στο χώρο της (Ευρωπαϊκής) Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Πολιτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Αξιολόγησης και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. Υπήρξε μέλος της Εθνικής Αρχής Αξιολόγησης από το 2013 ως το 2020. Είναι διευθυντής του διαπανεπιστημιακού, διατμηματικού προγράμματος σπουδών «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» (MaHep) (http://mahep.upatras.gr/index.php/el/). Τέλος, συντονίζει το διαπανεπιστημιακό Δίκτου «Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης» (HepNet) (http://hepnet.upatras.gr). Βιβλία και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να βρει στο: http://hepnet.upatras.gr/xfiles/CV/CV%20Stamelos_ell.pdf.

Ανδρέας Βασιλόπουλος

Τίτλος: Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, διδάσκων στο MaHep

 Ο Ανδρέας Βασιλόπουλος είναι διδάκτορας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι μέλος της διεύθυνσης του Δημοτικού Σχολείου της Σχολής Μωραϊτη, διδάσκων στο διαπανεπιστημιακό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική Ανώτατη Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» (MaHep) και μέλος του HepNet. Έχει εργαστεί ως αξιολογητής σε ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να βρει στο: http://hepnet.upatras.gr/xfiles/CV/CV%20Vasilopoulos_ell.pdf.

Άγγελος Καβασακάλης

Τίτλος: Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ΣΕΠ στο ΕΑΠ

Ο Άγγελος Καβασακάλης είναι διδάκτορας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα, διδάσκων στο διαπανεπιστημιακό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική Ανώτατη Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» και μέλος του HepNet και μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει εμπειρία εκπαιδευτικής διοίκησης και τη διδάσκει. Έχει  δημοσιεύσει στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να βρει στο: http://hepnet.upatras.gr/xfiles/CV/CV-Kavasakalis_ell.pdf.

Βικτωρία Κονιδάρη

Τίτλος: Διδάκτορας του Université Aix-Marseille I, ΕΔΙΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ΣΕΠ στο ΕΑΠ

Η Κονιδάρη Βικτωρία έχει μακρά εμπειρία τόσο στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός και ως διευθύντρια σχολικής μονάδας, όσο και στο ευρωπαϊκό πεδίο, καθώς πέρα από το βασικό πτυχίο, όλες οι σπουδές της έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές αφορούν στην διδακτική και στην αξιολόγηση, ενώ η διδακτορική της διατριβή αφορά στην διαχείριση ποιότητας σχολικών μονάδων με έμφαση στην οργανωσιακή μάθηση. Στο μεταδιδακτορικό επίπεδο, έχει ασχοληθεί με την μαθητική διαρροή, τη σύγκλιση των εκπαιδευτικών πολιτικών σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης και την ανθρωπογεωγραφία της σχολικής μονάδας. Διαθέτει επίσης μακρά εμπειρία ως μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ στην διοίκηση σχολικών μονάδων και στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αυτή την στιγμή εργάζεται ως ΕΔΙΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΠΕΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Γιώργος Μπέστιας

Τίλος: Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Γιώργος Μπέστιας είναι Διδάκτωρ του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του τμήματος Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Roma Tre και απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διατέλεσε Σχεδιαστής-Αξιολογητής του προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σε ΓΕ.Λ. του Υπουργείου Παιδείας, Υποδιευθυντής του Δ. ΙΕΚ Αγρινίου, ενώ συμμετείχε στο 43ο Βαθμολογικό Κέντρο Πανελληνίων Εξετάσεων, ως Βοηθός Γραμματέας. Επίσης, συνεργάζεται ως εκπαιδευτής με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στον χώρο της δημοκρατικής εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης.

Μαρία Φρούντα

Τίτλος: Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Πατρών

Η Μαρία Φρούντα είναι διδάκτορας του ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάζεται ως ΕΔΙΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΠΕΚΕ). Το διδακτορικό της περιστρέφεται γύρω από τα καινοτόμα προγράμματα στο σχολείο και τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που εκπονούν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα στο σχολείο. Έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά και στα αγγλικά. Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να βρει στο:  http://hepnet.upatras.gr/xfiles/CV/CV%20Frounda_ell.pdf.

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ και του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 470 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση ανέρχεται στο ποσό των 300 € και καταβάλλεται με την εγγραφή στο πρόγραμμα. Η δεύτερη δόση των 170 € καταβάλλεται από τη λήξη των μαθημάτων και ως τρεις μέρες πριν την τελευταία εξέταση/παρουσίαση. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του τέλους συμμετοχής και σε περισσότερες δόσεις ενώ με εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού το κόστος διαμορφώνεται σε 400 €.

Η κατάθεση των τελών συμμετοχής γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Απαραίτητη είναι η αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του/της συμμετέχοντα/ουσας και του κωδικού του προγράμματος 81335, στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.  Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών εκπαιδευομένων. Στους δικαιούχους της έκπτωσης, τα τέλη συμμετοχής διαμορφώνονται σε 400 € εφάπαξ ή σε δόσεις. Η πρώτη δόση ανέρχεται στο ποσό των 250 € και καταβάλλεται με την εγγραφή στο πρόγραμμα. Η δεύτερη δόση των 150 € καταβάλλεται από τη λήξη των μαθημάτων και ως τρεις μέρες πριν την τελευταία εξέταση/παρουσίαση. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του τέλους συμμετοχής και σε περισσότερες δόσεις.

Ο αριθμός των καταρτιζόμενων ανά κύκλο ορίζεται σε έως είκοσι (20).

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50 % της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

 • Ενέργειες συμμετοχής:
 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr

α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης

β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.