ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Αίτηση συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος είναι:

 1. Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ιδρυμάτων της ημεδαπής ο οποίοι είτε εργάζονται ως νοσηλευτές και θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες και πιστοποιημένες γνώσεις στη νοσηλευτική ψυχικής υγείας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, είτε είναι άνεργοι και οι γνώσεις αυτές θα αποτελέσουν εφόδιο για το διορισμό τους.
 2. Πτυχιούχοι ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 3. Υποψήφιοι μπορούν να είναι επίσης και τελειόφοιτοι φοιτητές Νοσηλευτικής, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το 3ο έτος σπουδών τους.
 4. Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.
 5. Επιπρόσθετα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε κοινωνικούς λειτουργούς και κλινικούς ψυχολόγους οι οποίοι θα θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο παραπάνω αντικείμενο.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:
• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο για την παρακολούθηση του προγράμματος.
• Κατοχή προσωπικού e-mail για επικοινωνία με τους διδάσκοντες .
• Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διαχείριση της πλατφόρμας του προγράμματος.

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των δεξιοτήτων στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και ο εφοδιασμός των σπουδαστών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη και ποιοτική επαγγελματική σταδιοδρομία στον απαιτητικό χώρο της ψυχικής υγείας.

Μοριοδότηση

Το Πιστοποιητικό αναγνωρίζεται σε:

 • διορισμούς μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με δύο (2) μονάδες (Ν. 4589/2019 άρθρο 59).
 • διορισμούς Εκπαιδευτικών ΠΕ87 – Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας ( π.χ. Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Δημόσιας Υγείας κ.α ) με δύο (2) μονάδες (Ν. 4589/2019 άρθρο 57).
 • διορισμούς μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ν. 4589/2019 άρθρο 60).
 • επιλογή στελεχών εκπαίδευσης με 0,5 μονάδες (Ν 4547/2018, άρθρο 24).
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ ( ΦΕΚ 1088 / τ Β’/ 2-4-2019). •μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ( π.χ ΦΕΚ 3393/ τ Β/ 13-8-2020).

Θεματικές Ενότητες

Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

1. Θεμελιώδεις Αρχές Ψυχικής Υγείας

2. Ψυχική Υγεία και Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

3. Κρίση & Αυτοκτονική Συμπεριφορά στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

4. Διαταραχές Διάθεσης στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

5. Σχιζοφρένεια & Αγχώδεις Διαταραχές στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

6. Ενδοοικογενειακή βία – Σεξουαλική Επίθεση – Κακοποίηση

7. Ντελίριο, Άνοια  / Συνδεόμενες με Ουσίες Διαταραχές

8. Μεθοδολογία, Έρευνα και Ψυχική Υγεία

9. Διαταραχές Προσωπικότητας

10. Απώλεια, Θρήνος και Θάνατος

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ανάλυση των θεματικών ενοτήτων αναγράφονται στο πλήρη οδηγό σπουδών.

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

• Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με γνώμονα την διευκόλυνση των εργαζομένων που θα παρακολουθούν το πρόγραμμα.
• Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 10 διδακτικές ενότητες, διάρκειας 7 μηνών και σύνολο 320 ωρών (50 ώρες σύγχρονη και 270 ώρες ασύγχρονη διδασκαλία).
• Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη και ασύχρονη διδασκαλία.
• Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων.

• Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας, αναρτώνται σε σχετικό «link» οι απαραίτητες, για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ανακοινώσεις.

Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 15 ECVET.

Για τη διδασκαλία των δέκα διδακτικών ενοτήτων θα αναπτυχθεί από τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικό υλικό (εκπαιδευτικές σημειώσεις, παρουσιάσεις, σχετικά άρθρα και πρόσφατη βιβλιογραφία κλπ.) τα οποία μετά από έγκριση του επιστημονικού υπευθύνου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες. Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιηθούν και βάσεις δεδομένων με επιστημονικές ενδείξεις τις οποίες θα μπορούν να επισκεφθούν οι συμμετέχοντες για την ενδυνάμωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Σε κάθε διδακτική ενότητα θα υπάρχει μέθοδος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων (ασκήσεις, quiz, εργασίες), ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης. Τα τεστ μπορεί να περιλαμβάνουν
• ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων,
• πολλαπλής επιλογής,
• αληθούς/ψευδούς δήλωσης,
• ή upload,
όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του.

Η θεματική ενότητα μπορεί να συνοδεύεται από τελική εργασία, η οποία διατίθεται κατά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας (εφόσον το απαιτεί η φύση της θεματικής ενότητας) και αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης. Η αξιολόγηση της επίδοσης σε όλες τις ενότητες αποτυπώνεται με τη βαθμολογική κλίμακα των αριθμών από μηδέν (0) έως δέκα (10). Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας ενότητας προϋποθέτει αξιολόγηση κατ’ ελάχιστο με το βαθμό πέντε (5), ο οποίος αποτελεί τη βάση επιτυχίας.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του προγράμματος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς (βαθμός μεγαλύτερος του 5) σε όλες τις θεματικές ενότητες είτε με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω. Αν κάποιος εκπαιδευόμενος αξιολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 5, τότε σε εύλογο χρονικό διάστημα θα αξιολογηθεί πάλι με διαφορετική μέθοδο από την αρχική (πχ προφορικώς ή εργασία).
 2. Οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποπληρώσει το σύνολο του τέλους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Επιστημονικός υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο κος Μπακάλης Νίκος είναι Αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Νοσηλευτικής και κατέχει, στη παρούσα φάση, τις παρακάτω θέσεις:

α) Πρόεδρος τμήματος Νοσηλευτικής

β) Διευθυντής Εργαστηρίου Μεθοδολογίας Έρευνας, Καινοτομίας Φροντίδας – Εκπαίδευσης και Ψηφιακής Υγείας

Ακαδημαϊκά προσόντα:

PhD Nursing (University of Hull – England), 2001

MSc Nursing (University of Manchester – England), 1998

BSc Nursing (TEI Patras, Greece), 1997

Επαγγελματική Δραστηριότητα: Νοσηλευτής (staff nurse)  Hull and East Yorkshire Hospitals, England (05/1998 – 08/2001), Νοσηλευτής (staff nurse)  Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Κύπρος (12/02-11/03)

Διδακτική Εμπειρία: πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Επίκουρος Καθηγητής, 12/08-11/17), Πανεπιστήμιο Πατρών (Αναπληρωτής Καθηγτής, 11/17- up to date)

Εκπαιδευτές

Τζεναλής Αναστάσιος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Νοσηλευτκής-Μονάδας Εντατικής Θεραπέιας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πτυχία- Ακαδημαϊκοί τίτλοι

 • 2010-2016: Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών, Τμήμα επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • 2002-2003: ΜεταπτυχιακόΔίπλωμαΣπουδών (Master of Science ΤμήμαResearchandGraduateSchoolEducationand SocialSciences. UniversitySouthampton. Eιδίκευση: HealthEducationwithHealthPromotion.
 • 1997-2002: Πτυχίο Νοσηλευτικής, Ανώτατο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

 • 2006-2018 Εργαστηριακός-Επιστημονικός Συνεργάτης στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ
 • 2014-2015: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Τμήμα Ιατρικής & τμήμα νοσηλευτικής πανεπιστημίου και ΤΕΙ Θεσσαλίας αντίστοιχα.
 • 2015-2016: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Τμήμα Ιατρικής & τμήμα νοσηλευτικής πανεπιστημίου και ΤΕΙ Θεσσαλίας αντίστοιχα.
 • 2016-2017:Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Νευρομυοσκελετική φυσικοθεραπέια» Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • 10/03/06 – 28/09/18: Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Ειδικότητα: RN, Τ.Ε, MSc, PhD, Νοσηλευτής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ).
 • 16/03/05 – 03/03/06: Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ειδικότητα: Τ.Ε, MSc, Νοσηλευτής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)

Μιχαλοπούλου Ελένη

Η Ελένη Μιχαλοπούλου από το 2017 είναι μέλος ΕΔ.Ι.Π. Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Γεννήθηκε στην Πάτρα, σπούδασε Νοσηλευτική (BSc), (MSc) και (PhD) στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK). Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει Κλινική εμπειρία και Διδακτικό έργο. Εργάστηκε ως Συντονίστρια Μεταμοσχεύσεων στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για 2 έτη, ως Νοσηλεύτρια στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών (2 έτη) και ως Εκπαιδευτικός Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε σχολείο της Πάτρας έπειτα από επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ για 17 έτη.

Ταυτόχρονα, δίδασκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Πάτρας (20 έτη).

 • Θεωρητικά Μαθήματα: «Γεροντολογική Νοσηλευτική», «Ογκολογική Νοσηλευτική», «Μέθοδοι Διδασκαλίας», «ΜΕΘ-Μονάδων Εμφραγμάτων», «Χειρουργική-Παθολογική-Άσκηση Πράξη», «Μαιευτική-Παιδιατρική»,
 • Κλινική Άσκηση: «Χειρουργική Νοσηλευτική», «Κοινοτική Νοσηλευτική»

Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο της τοποθετείται στη θεματολογία της Αγωγής Υγείας, της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας και τον ευρύτερο χώρο της Νοσηλευτικής.

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ, και του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νέα τμήματα ξεκινούν αμέσως μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις εκπαιδευομένων ή κατά την προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 600€ ενώ στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών παρέχεται  έκπτωση και το κόστος διαμορφώνεται σε 510 €. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται, είτε με εφάπαξ καταβολή, είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη και μία κατά το μέσο του προγράμματος. Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής το τέλος συμμετοχής διαμορφώνεται σε 510 €.

 Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά , το επίθετο και το όνομά σας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50 % της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.