ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Αίτηση συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος είναι:

 1. Πτυχιούχοι επιστημών υγείας (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Μαιευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Εργοθεραπείας, Κτηνιατρικής, Οπτικής και Οπτομετρίας, Ραδιολογίας και Ακτινολογίας ) Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ιδρυμάτων της ημεδαπής οι οποίοι είτε εργάζονται και θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες και πιστοποιημένες γνώσεις, είτε είναι άνεργοι και οι γνώσεις αυτές θα αποτελέσουν εφόδιο για το διορισμό τους.
 2. Πτυχιούχοι ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 3. Υποψήφιοι μπορούν να είναι επίσης και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών στο πρόγραμμα.
 4. Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:
• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο για την παρακολούθηση του προγράμματος.
• Κατοχή προσωπικού e-mail για επικοινωνία με τους διδάσκοντες .
• Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διαχείριση της πλατφόρμας του προγράμματος.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η αξιοποίηση και η καλλιέργεια της επιστημονικής γνώσης και των δεξιοτήτων στην Πληροφορική της Υγείας σε μεγαλύτερη κλίμακα καθώς και η κατανόηση του περιεχόμενου των όρων Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή, ανάλυση λειτουργίας φορέων υγείας, ιατρικοπληροφοριακό σύστημα, νοσοκομειακό πληροφοριακό  σύστημα, εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα. Καθώς επίσης, να γνωρίσουν τα πληροφοριακά υποσυστήματα που χρησιμοποιούνται.

Μοριοδότηση

Το Πιστοποιητικό αναγνωρίζεται σε:

 • διορισμούς μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με δύο (2) μονάδες (Ν. 4589/2019 άρθρο 59).
 • διορισμούς Εκπαιδευτικών ΠΕ87 – Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας ( π.χ. Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Δημόσιας Υγείας κ.α ) με δύο (2) μονάδες (Ν. 4589/2019 άρθρο 57).
 • διορισμούς μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ν. 4589/2019 άρθρο 60).
 • επιλογή στελεχών εκπαίδευσης με 0,5 μονάδες (Ν 4547/2018, άρθρο 24).
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ ( ΦΕΚ 1088 / τ Β’/ 2-4-2019). •μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ( π.χ ΦΕΚ 3393/ τ Β/ 13-8-2020).

Θεματικές Ενότητες

Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Υπηρεσίες διαδικτύου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονική περιήγηση).
 2. Δίκτυα υγείας.
 3. Φύση και διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας, διακίνηση ιατρικής πληροφορίας.
 4. Κωδικοποίηση ιατρικών όρων και συστήματα καταγραφής της ιατρικής πληροφορίας.
 5. Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενούς.
 6. Νοσοκομειακό Πληροφοριακό σύστημα (ΝΠΣ).
 7. Εργαστηριακό Πληροφοριακό σύστημα.
 8. Πληροφοριακά συστήματα στην Υγεία.
 9. Βάσεις δεδομένων και ιατρικές βάσεις δεδομένων.
 10. Συστήματα διαχείρισης και μεταφοράς ιατρικών εικόνων (DICOM – PACS).
 11. Ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων υγείας.
 12. Χρήση υπολογιστή και Υπηρεσίες διαδικτύου – εφαρμογές στη συγκεκριμένη επιστημονική ή επαγγελματική κατεύθυνση.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ανάλυση των θεματικών ενοτήτων αναγράφονται στο πλήρη οδηγό σπουδών.

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

 • Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με γνώμονα την διευκόλυνση των εργαζομένων που θα παρακολουθούν το πρόγραμμα.
 • Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 12 διδακτικές ενότητες, διάρκειας 7 μηνών και σύνολο 360 ωρών (60 ώρες σύγχρονης και 300 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας). 
 • Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα είναι εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύχρονη διδασκαλία.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων.
 •  Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας αναρτώνται σε σχετικό «link» οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις.

Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 18 ECVET

Για τη διδασκαλία των δώδεκα διδακτικών ενοτήτων θα αναπτυχθεί από τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικό υλικό (εκπαιδευτικές σημειώσεις, παρουσιάσεις, σχετικά άρθρα και πρόσφατη βιβλιογραφία κλπ.) τα οποία μετά από έγκριση του επιστημονικού υπευθύνου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες. Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιηθούν και βάσεις δεδομένων με επιστημονικές ενδείξεις τις οποίες θα μπορούν να επισκεφθούν οι συμμετέχοντες για την ενδυνάμωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Σε κάθε διδακτική ενότητα θα υπάρχει μέθοδος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων (ασκήσεις, quiz, εργασίες), ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης. Τα τεστ μπορεί να περιλαμβάνουν

 • ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων,
 • πολλαπλής επιλογής,
 • αληθούς/ψευδούς δήλωσης,
 • ή upload,

όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του.

Η θεματική ενότητα μπορεί να συνοδεύεται από τελική εργασία, η οποία διατίθεται κατά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας (εφόσον το απαιτεί η φύση της θεματικής ενότητας) και αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης. Η αξιολόγηση της επίδοσης σε όλες τις ενότητες αποτυπώνεται με τη βαθμολογική κλίμακα των αριθμών από μηδέν (0) έως δέκα (10). Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας ενότητας προϋποθέτει αξιολόγηση κατ’ ελάχιστο με το βαθμό πέντε (5), ο οποίος αποτελεί τη βάση επιτυχίας.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του προγράμματος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς (βαθμός μεγαλύτερος του 5) σε  όλες τις θεματικές ενότητες είτε με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω. Αν κάποιος εκπαιδευόμενος αξιολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 5, τότε σε εύλογο χρονικό διάστημα θα αξιολογηθεί πάλι με διαφορετική μέθοδο από την αρχική (πχ προφορικώς ή εργασία).
 2. Οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποπληρώσει το σύνολο του τέλους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Επιστημονικός υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο κος Μπακάλης Νίκος είναι Αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Νοσηλευτικής και κατέχει, στη παρούσα φάση, τις παρακάτω θέσεις:

α) Πρόεδρος τμήματος Νοσηλευτικής

β) Διευθυντής Εργαστηρίου Μεθοδολογίας Έρευνας, Καινοτομίας Φροντίδας – Εκπαίδευσης και Ψηφιακής Υγείας

Ακαδημαϊκά προσόντα:

PhD Nursing (University of Hull – England), 2001

MSc Nursing (University of Manchester – England), 1998

BSc Nursing (TEI Patras, Greece), 1997

Επαγγελματική Δραστηριότητα: Νοσηλευτής (staff nurse)  Hull and East Yorkshire Hospitals, England (05/1998 – 08/2001), Νοσηλευτής (staff nurse)  Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Κύπρος (12/02-11/03)

Διδακτική Εμπειρία: πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Επίκουρος Καθηγητής, 12/08-11/17), Πανεπιστήμιο Πατρών (Αναπληρωτής Καθηγτής, 11/17- up to date)

Εκπαιδευτές

Ιωάννης Λακουμέντας

Πτυχίο: Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Μεταπτυχιακό : Επιστήμη και Τεχνοολογία ΗΥ Πανεπηστήμιο Πατρών

Διδακτορικό: Ιατρική Φυσική Πανεπηστήμιο Πατρών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2011-2012

ΙRI Εταρεία Πληροφορικής   2013-2015

APCOM Εταιρεία Πληροφορικής 2017-2018

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΤΕΙ Μεσσολογίου Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων 2010-2011

ΤΕΙ Πατρών Νοσηλευτική 2013

ΑΕΙ Πατρών Τμήμα Νοσηευτικής 2020

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπηστήμιο Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική 2021

Κωνσταντίνος Γκολφινόπουλος

Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Διατμηματικού (Διαπανεπιστημιακού) Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας -Πληροφορική Υγείας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από 10/12/07:       Γεν.Νοσ. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», οργανική θέση κλάδου ΠΕ

Από 1/2/2017:  Νοσηλευτής-Σύνδεσμος της ΜΕΘ με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Γεν. Νοσοκομείου Πατρών.

1/2/06 -10/10/07:   Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων του Γεν. Νοσ. Κέρκυρας.

28/6/00-9/12/07:    Γεν. Νοσ. Κέρκυρας σε οργανική θέση κλάδου ΠΕ Νοσηλευτών

11/7/00-11/1/01:    Εξειδίκευση στη «Φροντίδα Βαρέως Πάσχοντος Ασθενούς» στη ΜΕΘ του ΠΠΓΝ Ιωαννίνων.

Κωνσταντίνος Κατσίγιαννης

2021            Διδακτορικό δίπλωμα- Π. Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών   & Τεχνολογίας Η/Υ. Τίτλος Δ.Δ: «Ασφάλεια Βιομηχανικών Συστημάτων και Εφαρμογών»

2005-2010   Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή , Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Κύκλος Σπουδών: Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών

1990 – 1996  Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι Πατρών , Σ.Τ.Ε.Φ, Τμήμα Μηχανολογίας

1984 – 1987  Πτυχίο  Α.Τ.Ε.Ι Λάρισας , Σ.Τ.Ε.Φ, Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος, Α’ Δ.Ο.Υ. Πατρών Κλάδος: ΠΕ Εφοριακών

Δημήτρης Ζήκος

Πτυχίο

1988 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

2002  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1990-1991: ΤΙΤΑΝ Βιομηχανία Τσιμέντου ( Δρέπανο Πατρών )

1991-1998: IBM  Δυτικής Ελλάδος

1998 έως σήμερα: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.- Πανεπιστήμιο Πάτρας

2012-2013: Επικεφαλής Ομάδας Έργου στο πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου ‘’Αγλαΐα Κυριακού’’

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1991-1993    ΦΥΤΙΛΑΣ Ιδιωτικό Τεχνικό Λύκειο Πάτρας

1993-2000 Σχολή ΙΕΚ-ΚΕΚ Computer Practica Πάτρα

1991-1995 Τριάντειος Τεχνική Σχολή Πατρών ΤΕΣ

1996-1998 ΚΕΚ Εργατικού Κέντρου Αχαΐας

2000- 2002 ΑΤΕΙ Πατρών Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 2021 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Νοσηλευτικής ( Πληροφορική της Υγείας)

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών. Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ, και του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νέα τμήματα ξεκινούν αμέσως μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις εκπαιδευομένων ή κατά την προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 600€ ενώ στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών παρέχεται  έκπτωση και το κόστος διαμορφώνεται σε 510 €. Η πληρωμή των τελών φοίτησης γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή, είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη και μία κατά το μέσο του προγράμματος. Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το τέλος συμμετοχής διαμορφώνεται σε 510 €.

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά, το επίθετο και το όνομά σας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50 % της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.