ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Αίτηση συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Πτυχιούχους Επαγγελματίες Υγείας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων (Διασώστες – Πληρώματα Ασθενοφόρου, Φυσικοθεραπευτές, Διατροφολόγους, Βοηθούς Ιατρείων -Εργαστηρίων, Γυμναστές, Διοικητικό Προσωπικό Μονάδων Υγείας – Κλινικών, Επισκέπτες Υγείας, κ.α.), Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ιδρυμάτων της ημεδαπής οι οποίοι εργάζονται και θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες και πιστοποιημένες γνώσεις στην Ορολογία Επιστημών Υγείας Και Δεξιότητες Επικοινωνίας Στην Αγγλική Γλώσσα, ή είναι άνεργοι και οι συγκεκριμένες γνώσεις θα αποτελέσουν εφόδιο για το διορισμό τους.
 • Πτυχιούχους ομοταγών  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Τελειόφοιτους φοιτητές Επαγγελμάτων Υγείας (Νοσηλευτικής και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων), που θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών στο πρόγραμμα.
 • Φοιτητές αγγλόφωνων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των παραπάνω τομέων Υγείας.
 • Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναγνώριση και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους ιατρικούς και νοσηλευτικούς όρους στην Ορολογία Επιστημών Υγείας Και Δεξιότητες Επικοινωνίας Στην Αγγλική Γλώσσα. Στόχος του προγράμματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων Επαγγελματιών Υγείας με εξειδικευμένη ορολογία της ειδικότητάς τους και η ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας στην Αγγλική Γλώσσα.

Μοριοδότηση

Το Πιστοποιητικό αναγνωρίζεται σε:

 • διορισμούς μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με δύο (2) μονάδες (Ν. 4589/2019 άρθρο 59).
 • διορισμούς Εκπαιδευτικών ΠΕ87 – Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας ( π.χ. Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Δημόσιας Υγείας κ.α ) με δύο (2) μονάδες (Ν. 4589/2019 άρθρο 57).
 • διορισμούς μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ν. 4589/2019 άρθρο 60).
 • επιλογή στελεχών εκπαίδευσης με 0,5 μονάδες (Ν 4547/2018, άρθρο 24).
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ ( ΦΕΚ 1088 / τ Β’/ 2-4-2019). •μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ( π.χ ΦΕΚ 3393/ τ Β/ 13-8-2020).

Θεματικές Ενότητες

Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Ενότητα 1. Introduction to English terminology

Ενότητα 2. Gastrointestinal system

Ενότητα 3. Cardiovascular System

Ενότητα 4. Respiratory System

Ενότητα 5. Urinary system

Ενότητα 6. Nervous System 

Ενότητα 7. Patient care in the Emergency Department

Ενότητα 8. Intensive Care  Unit (ICU)

Ενότητα 9. Communication and interaction with colleagues      

Ενότητα 10. Research methods

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ανάλυση των θεματικών ενοτήτων αναγράφονται στο πλήρη οδηγό σπουδών.

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Το πρόγραμμα διεξάγεται πλήρως εξ αποστάσεως, διαρθρώνεται σε 10 διδακτικές ενότητες, διάρκειας 7 μηνών (28 εβδομάδες) και αντιστοιχεί σε 320 ώρες εκπαίδευσης.

 • Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα είναι εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύχρονη διδασκαλία.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων.
 • Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας αναρτώνται σε σχετικό «link» οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις.

Αναλυτικότερα:

 • 290 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορούν την ατομική μελέτη βιβλίου (το οποίο περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής), μελέτη πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, άρθρα), την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων, ασκήσεων και εργασιών στην αγγλική γλώσσα και τεστ αξιολόγησης για την εκτίμηση του γνωσιακού επιπέδου. Οι μαθησιακές δραστηριότητες και ασκήσεις πραγματοποιούνται με εξειδικευμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.
 • 30 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με σύγχρονη τηλεκπαίδευση (10 συνεδρίες διάρκειας 3 ωρών).

Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 15 ECVET

Σε κάθε διδακτική ενότητα θα υπάρχει μέθοδος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων (ασκήσεις, quiz, εργασίες), ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης.

Τα τεστ μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων,
 • πολλαπλής επιλογής,
 • αληθούς/ψευδούς δήλωσης,
 • ή upload,

όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη της μελέτης τους.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης, εξέτασης και βαθμολόγησης που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Συμμετοχή σε τεστ αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της κάθε Θεματικής Ενότητας (60%).       
 2. Κατάθεση εργασιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε συγκεκριμένες ημερομηνίες μετά την ολοκλήρωση της κάθε Θεματικής Ενότητας (40%).      
 3. Η αξιολόγηση της επίδοσης σε όλες τις ενότητες αποτυπώνεται με τη βαθμολογική κλίμακα των αριθμών από μηδέν (0) έως δέκα (10) (με αναλογία 60% από το τεστ αξιολόγησης και 40% από την κατάθεση εργασιών).
 4. Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας ενότητας προϋποθέτει αξιολόγηση κατ’ ελάχιστο με το βαθμό πέντε (5).

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του προγράμματος διάρκειας 320 ωρών, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι εκπαιδευόμενοι να:

 • Να έχουν παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς (βαθμός μεγαλύτερος του 5) σε  όλες τις θεματικές ενότητες είτε με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω. Αν κάποιος εκπαιδευόμενος αξιολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 5, τότε σε εύλογο χρονικό διάστημα θα αξιολογηθεί πάλι με διαφορετική μέθοδο από την αρχική (πχ προφορικώς ή εργασία).
 • Να έχουν αποπληρώσει το σύνολο του τέλους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Επιστημονικός υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο κος Μπακάλης Νίκος είναι Αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Νοσηλευτικής και κατέχει, στη παρούσα φάση, τις παρακάτω θέσεις:

α) Πρόεδρος τμήματος Νοσηλευτικής

β) Διευθυντής Εργαστηρίου Μεθοδολογίας Έρευνας, Καινοτομίας Φροντίδας – Εκπαίδευσης και Ψηφιακής Υγείας

Ακαδημαϊκά προσόντα:

PhD Nursing (University of Hull – England), 2001

MSc Nursing (University of Manchester – England), 1998

BSc Nursing (TEI Patras, Greece), 1997

Επαγγελματική Δραστηριότητα: Νοσηλευτής (staff nurse)  Hull and East Yorkshire Hospitals, England (05/1998 – 08/2001), Νοσηλευτής (staff nurse)  Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Κύπρος (12/02-11/03)

Διδακτική Εμπειρία: πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Επίκουρος Καθηγητής, 12/08-11/17), Πανεπιστήμιο Πατρών (Αναπληρωτής Καθηγτής, 11/17- up to date)

Εκπαιδευτές

Μιχαλοπούλου Ελένη

Η Ελένη Μιχαλοπούλου από το 2017 είναι μέλος ΕΔ.Ι.Π. Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Γεννήθηκε στην Πάτρα, σπούδασε Νοσηλευτική (BSc), (MSc) και (PhD) στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK). Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει Κλινική εμπειρία και Διδακτικό έργο. Εργάστηκε ως Συντονίστρια Μεταμοσχεύσεων στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για 2 έτη, ως Νοσηλεύτρια στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών (2 έτη) και ως Εκπαιδευτικός Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε σχολείο της Πάτρας έπειτα από επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ για 17 έτη.

Ταυτόχρονα, δίδασκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Πάτρας (20 έτη).

 • Θεωρητικά Μαθήματα: «Γεροντολογική Νοσηλευτική», «Ογκολογική Νοσηλευτική», «Μέθοδοι Διδασκαλίας», «ΜΕΘ-Μονάδων Εμφραγμάτων», «Χειρουργική-Παθολογική-Άσκηση Πράξη», «Μαιευτική-Παιδιατρική»,
 • Κλινική Άσκηση: «Χειρουργική Νοσηλευτική», «Κοινοτική Νοσηλευτική»

Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο της τοποθετείται στη θεματολογία της Αγωγής Υγείας, της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας και τον ευρύτερο χώρο της Νοσηλευτικής.

Γνωρίζει την Αγγλική ως μητρική γλώσσα επιπλέον της Ελληνικής, είναι κάτοχος Επάρκειας και Άδειας Διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας με διδακτική εμπειρία σε Φροντιστήρια Ξένων γλωσσών.

Μιχαλοπούλου Αντιγόνη – Μαρία

Η Αντιγόνη – Μαρία Μιχαλοπούλου από το 2017 είναι μέλος ΕΔ.Ι.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Γεννήθηκε στις ΗΠΑ, σπούδασε Νοσηλευτική (BSc) στο Edinboro University of Pennsylvania, ΗΠΑ και στο Τμήμα Νοσηλευτικής (PhD) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει Κλινική εμπειρία και Διδακτικό έργο. Εργάστηκε 18 έτη ως Νοσηλεύτρια στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών (Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Τμήματος: Τ.Ε.Π. & Ορθοπαιδικής Κλινικής) και 10 έτη ως Σχολική Νοσηλεύτρια σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. – Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης).

Ταυτόχρονα, δίδασκε ως:

 • Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Πάτρας (26 έτη):

Θεωρητικό μάθημα και Κλινική Άσκηση «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας»

Θεωρητικά Μαθήματα: «Γεροντολογική Νοσηλευτική», «Αγωγή Υγείας», «Νοσοκομειακές Λοιμώξεις»

Κλινική Άσκηση «Χειρουργική Νοσηλευτική», «Παιδιατρική – Μαιευτική Νοσηλευτική»

 • Μέλος Σ.Ε.Π. στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) (2έτη)

Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο της τοποθετείται στη θεματολογία της Χειρουργικής Νοσηλευτικής, της Αγωγής υγείας, της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας και τον ευρύτερο χώρο της Νοσηλευτικής.

Γνωρίζει την Αγγλική ως μητρική γλώσσα επιπλέον της Ελληνικής, είναι κάτοχος Επάρκειας και Άδειας Διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας με διδακτική εμπειρία σε Φροντιστήρια Ξένων γλωσσών.

Τζεναλής Αναστάσιος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Νοσηλευτκής-Μονάδας Εντατικής Θεραπέιας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πτυχία- Ακαδημαϊκοί τίτλοι

 • 2010-2016: Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών, Τμήμα επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • 2002-2003: ΜεταπτυχιακόΔίπλωμαΣπουδών (Master of Science ΤμήμαResearchandGraduateSchoolEducationand SocialSciences. UniversitySouthampton. Eιδίκευση: HealthEducationwithHealthPromotion.
 • 1997-2002: Πτυχίο Νοσηλευτικής, Ανώτατο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

 • 2006-2018 Εργαστηριακός-Επιστημονικός Συνεργάτης στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ
 • 2014-2015: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Τμήμα Ιατρικής & τμήμα νοσηλευτικής πανεπιστημίου και ΤΕΙ Θεσσαλίας αντίστοιχα.
 • 2015-2016: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Τμήμα Ιατρικής & τμήμα νοσηλευτικής πανεπιστημίου και ΤΕΙ Θεσσαλίας αντίστοιχα.
 • 2016-2017:Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Νευρομυοσκελετική φυσικοθεραπέια» Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • 10/03/06 – 28/09/18: Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Ειδικότητα: RN, Τ.Ε, MSc, PhD, Νοσηλευτής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ).
 • 16/03/05 – 03/03/06: Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ειδικότητα: Τ.Ε, MSc, Νοσηλευτής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ, και του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται Ιούλιο – Οκτώβριο. Νέα τμήματα ξεκινούν αμέσως μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις εκπαιδευόμενων ή κατά την προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 650€ και στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών παρέχεται  έκπτωση και το κόστος διαμορφώνεται σε 550€. Η πληρωμή των τελών φοίτησης γίνεται με εφάπαξ καταβολή ή σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη και μία κατά το μέσο του προγράμματος. Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής το τέλος συμμετοχής διαμορφώνεται σε 550 €.

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το επίθετο και το όνομά σας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50 % της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.