ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ

Αίτηση Συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες ναυτιλιακές γνώσεις και να απασχοληθούν σε ναυτιλιακές και παραναυτιλακές εταιρείες, ναυλομεσιτικά γραφεία και φορεις που σχετιζονται με την ναυτιλία. Απευθύνεται στους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς επίσης και στους αποφοίτους Λυκείου με εμπειρία σε συναφή, με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, θέση. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν :

απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

απόφοιτοι Λυκείου με εμπειρία σε συναφή, με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, θέση.

Πτυχιούχοι ΑΕΝ-ΑΔΣΕΝ

Αξιωματικοί Ε.Ν., Π.Ν., Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Φοιτητές ΑΕΝ, Σ.Ν.Δ.

Ο κύκλος μαθημάτων «Ναυτιλιακά Οικονομικά» απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, αλλά και σε αποφοίτους Λυκείου με εργασιακή εμπειρία που θέλουν να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις  πάνω σε ναυτιλιακά θέματα.

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Εξ αποστάσεως Εξειδίκευσης «Ναυτιλιακά Οικονομικά» είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αφορούν τη Ναυτιλιακή Αγορά και των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Βασικός διαμορφωτής του εμπορίου που διεξάγεται διεθνώς είναι η ποντοπόρος ναυτιλία η οποία κινεί το 90% του όγκου του. Το μεγαλύτερο ποσοστό της χωρητικότητας της παγκόσμιας ναυτιλίας ανήκει σε ελληνικά χέρια και τα στελέχη που την διαχειρίζονται καλούνται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός ανταγωνιστικού αλλά και κερδοφόρου κλάδου. Ο κλάδος της ναυτιλίας και των μεταφορών συνολικά περιλαμβάνει ένα εύρος δραστηριοτήτων που εκτείνεται από τις ναυτιλιακές γνώσεις για το πλοίο και την διοίκηση των πόρων μίας ναυτιλιακής εταιρείας μέχρι τις πιο σύνθετες λειτουργίες της ναύλωσης και της ασφάλισης του πλοίου. Το παρόν πρόγραμμα αναλύει όλες τις λειτουργίες των τμημάτων μίας ναυτιλιακής εταιρείας και ευρύτερα της αγοράς και εισάγει τον καταρτιζόμενο σε μία αγορά που συνιστά ελεύθερο πεδίο για σταδιοδρομία ακόμη και πέρα από τα οικονομικά και γεωγραφικά όρια της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα προσφέρει μία ευρεία επισκόπηση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων μίας ναυτιλιακής εταιρείας και των ικανοτήτων που απαιτούνται από τα στελέχη γραφείου ή τους πλοιάρχους στη θάλασσα για να προάγουν το όραμά τους και τους στόχους της εταιρείας. Επίσης αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια του αποφοίτου το οποίο ως απτό αποτέλεσμα τον καθιστά έτοιμο να αναλάβει οποιαδήποτε θέση ευθύνης σε μία εταιρεία στον χώρο της ναυτιλίας ή των μεταφορών. Ο απόφοιτος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος «Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» είναι πλέον προστιθέμενη αξία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για κάθε εταιρεία ή οργανισμό που επιθυμεί να τον αξιοποιήσει. Ειδικότερα θα είναι σε θεση να:

Γνωρίζει

 • την πολυμορφία της αγοράς ναυλώσεων και την αποδοτική ικανοποίηση των αναγκών του ναυλωτή
 • τις μεθόδους διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων στο γραφείο ή στο πλοίο μίας ναυτιλιακής εταιρείας
 • τα ναυπηγικά χαρακτηριστικά πλοίων και τους τρόπους φορτοεκφόρτωσης στα λιμάνια
 • την λειτουργία των υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών

Κατανοεί

 • την ναυτασφαλιστική πρακτική και την λειτουργία της σε ένα πολιτικοοικονομικό πλαίσιο,
 • τον τρόπο παροχής υπηρεσιών logistics σε όλα τα στάδια της μεταφοράς φορτίων
 • τον τρόπο οργάνωσης και δομής των ναυτιλιακών εταιρειών
 • την λειτουργία και τις απαιτήσεις ενός πλοίου σε εφόδια και ανθρώπινο δυναμικό

Είναι ικανός/η να

 • υπολογίζει τα κόστη ναύλωσης ενός πλοίου στη σύγχρονη αγορά
 • συμπληρώνει τις απαραίτητες φόρμες και ναυτιλιακά έγγραφα
 • οργανώνει τα διάφορα στάδια μίας τροφοδοτικής αλυσίδας (supply chain)
 • διοικεί αποτελεσματικά τα στελέχη των τμημάτων μίας ναυτιλιακής ή ένα πολυεθνικό πλήρωμα πλοίου

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Ναυτιλιακά Οικονομικά» αποτελείται από 4 ενότητες οι οποίες αναπτύσσονται παρακάτω

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ Το πρόγραμμα προσφέρει μία επισκόπηση των δραστηριοτήτων ναύλωσης του πλοίου μίας ναυτιλιακής εταιρείας και των ικανοτήτων που απαιτούνται από τα στελέχη γραφείου ή τους πλοιάρχους στη θάλασσα για να προχωρήσουν σε μία αποτελεσματική οικονομική εκμετάλλευση του πλοίου και να προάγουν το όραμά και τους οικονομικούς στόχους της εταιρείας.

Επίσης αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια του αποφοίτου το οποίο ως απτό αποτέλεσμα τον καθιστά έτοιμο να αναλάβει θέση ευθύνης σε ένα τμήμα Chartering σε μία ναυτιλιακή εταιρεία. Ο απόφοιτος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλέον προστιθέμενη αξία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για κάθε εταιρεία ή οργανισμό που επιθυμεί να τον αξιοποιήσει.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Το μάθημα στοχεύει, στο να εξειδικεύσει τους επιμορφούμενους στην όλο διευρυνόμενη, αναπτυσσόμενη και σταθερή Ναυτιλιακή βιομηχανία, προσανατολίζοντας το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Θαλάσσιες Μεταφορές, μια ειδίκευση σταθερή και δυναμική, καθότι η Εμπορική Ναυτιλία, δεν θα πάψει ποτέ να είναι ο μοναδικός ίσως και αναντικατάστατος ενδεχομένως, τρόπος των Διεθνών Μεταφορών, που να συνδυάζει χαμηλό κόστος, μεγάλες μεταφερόμενες ποσότητες και ασφάλεια των εμπορευμάτων. Επιπλέον το μάθημα στοχεύει, στο να εξειδικεύσει τους εκπαιδευόμενους στην όλο διευρυνόμενη και αναπτυσσόμενη Ναυτιλιακή βιομηχανία, προσανατολίζοντας το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον στις Ναυτιλιακές υπηρεσίες, μια ειδίκευση σταθερή και δυναμική  καθότι η παγκόσμιες Μεταφορές και ειδικά οι Θαλάσσιες δεν θα πάψουν να υφίστανται λόγω του όγκου και της δυναμικής των υπηρεσιών με χαμηλό κόστος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

H εξασφάλιση τόσο του πλοίου όσο και του φορτίου από τους θαλάσσιους κινδύνους αποτελούσε πάντα επιτακτική ανάγκη, καθόσον η ασφαλής μεταφορά του φορτίου και η παράδοση αυτού ήταν εκείνη που απέφερε κέρδος στον πλοιοκτήτη αλλά και το ναυλωτή, φορτωτή ή παραλήπτη. Για το λόγο αυτό, στοιχεία θαλάσσιας ασφάλισης ενάντια στους κινδύνους της ναυτιλιακής δραστηριότητας βλέπουμε στις ναυτιλιακές συνήθειες του ναυτικού δανείου (Loenusnauticum) και στην ισχύουσα στο Ρωμαϊκό δίκαιο αβαρία, όπου ο κίνδυνος αντιμετωπιζόταν με την ανάληψη μέρους αυτού και από άλλον επιχειρηματία (το ναυτιλιακό δανειστή και τον ιδιοκτήτη του φορτίου αντίστοιχα). Η ιδέα της ελάφρυνσης λοιπόν του πλοιοκτήτη ή του ναυλωτή από τις δυσβάστακτες συνέπειες της απώλειας ή της ζημίας του πλοίου ή του φορτίου, τους ωθούσε στο να αναλάβουν τον κίνδυνο της θαλάσσιας μεταφοράς  και να προχωρήσουν στην κατασκευή για παράδειγμα ενός μεγαλύτερου πλοίου, ή τη μεταφορά περισσότερου ειδικού φορτίου. Από την πλευρά του ασφαλιστή, η προοπτική κέρδους τον ωθούσε να ασφαλίσει τα εμπορεύματα. Διακινδύνευε έτσι να χάσει τα κεφάλαιά του αλλά αν όλα πήγαιναν καλά και το ταξίδι είχε αίσιο τέλος, θα κέρδιζε τα ασφάλιστρα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Logistics) Οι μεταφορές φορτίων και επιβατών δια θαλάσσης ανήκουν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό πλαίσιο και ως εκ τούτου επηρεάζουν και επηρεάζονται από την παγκόσμια οικονομία, τις ανθρώπινες ανάγκες, την προσφορά ανθρωπίνων πόρων και αγαθών, τα επίπεδα τεχνολογίας, τις πολιτικές καταστάσεις κλπ. Επίσης αλληλεπιδρούν με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς όπως τον σιδηρόδρομο, το αεροπλάνο, τις οδικές μεταφορές, την εσωτερική ναυτιλία μέσω ποταμών αλλά και με τους αγωγούς που μεταφέρουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, δημιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησης μεταφορικών αναγκών.

Το πλήρη οδηγό σπουδών μπορείτε να τον βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο

Οδηγός Σπουδών

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 48 ώρες εκπαίδευσης.  Οι διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορούν αφενός τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εργασιών και αφετέρου την εκπόνηση της τελικής εργασίας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας σε θεματολογία που ορίζεται από τους διδάσκοντες.

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη των εργασιών και της μελέτης τους. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται: (α) η κατοχή προσωπικού λογαριασμού e-mail και, (β) η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επιστημονικός υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Ισίδωρος Παχουνδάκης – Επιστημονικά Υπεύθυνος

Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών

Ο Ισίδωρος Παχουνδάκης είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος και διδάσκων στο E-Learning Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Διοίκηση & Διαχείριση Πολυπολιτισμικών και Πολυθρησκευτικών Πληρωμάτων στην Εμπορική Ναυτιλία», διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών του Phoenix Maritime Academy του Νηογνώμονα Phoenix Register of Shipping, των «Ναυτιλιακών Οικονομικών» του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Προγράμματος Εξειδίκευσης «Σύγχρονες Εφαρμογές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ναυτιλία» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επίσης, υπήρξε επί 10 έτη Καθηγητής στη Σχολή Πλοιάρχων του Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και στην Ιστορική Σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Ύδρας. Σήμερα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επίσης, είναι Διευθυντής και Ιδρυτής του Institute of International Nautical Studies, Μέλος του Συμβουλίου του Blue Career Centre for the Eastern Mediterranean της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιστημονικός Σύμβουλος στη θεματική της Ναυτιλίας στο Περιοδικό Πεμπτουσία. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι η Διαχείριση της Πολιτισμικής και Θρησκευτικής Ετερότητας στη Ναυτιλία και η Διαχείριση της Διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας, που άπτεται του πεδίου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πλήρες CV: http://www.indeepanalysis.gr/academics/isidwros-pachoundakhs

Στράτος Σπύρου – Εκπαιδευτής

Εκτελεστικός Διευθυντής Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών

Ο Στράτος Σπύρου σπούδασε την ναυτιλιακή επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και συνέχισε την μετεκπαίδευσή του στις διαπραγματεύσεις στο Πανεπιστήμιο Harvard. Είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των e-learning Ναυτιλιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά (Τμ.Οικ.Επ.) και των αντίστοιχων ναυτιλιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει διατελέσει Καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πλοιάρχων Α’ και Β’ τάξης στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), με γνωστικό αντικείμενο την Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου, και έχει συνεργαστεί με μεγάλους Ναυτιλιακούς Οίκους για παροχή συμβουλευτικής και εκπαίδευσης προσωπικού.

Πλήρες CV: https://gr.linkedin.com/in/stratos-spyrou

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ και του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος συμμετοχής

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 150 €. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη και μια κατά το μέσο του προγράμματος.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση επί των τελών συμμετοχής  ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σε περίπτωση που κάποιος είναι δικαιούχος της έκπτωσης τα τέλη συμμετοχής διαμορφώνονται σε 120 € και καταβάλονται είτε εφάπαξ είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη και μια κατά το μέσο του προγράμματος.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232) ενώ απαραίτητη είναι η αναγραφή του ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟΥ του συμμετέχοντα και του κωδικού Ε580 στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.

Όροι Συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Μετά την ένταξη τους στο πρόγραμμα και για την επιτυχή ολοκλήρωσή του οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται σε

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του τέλους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 3. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50% της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας της πρώτης εβδομάδας το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφές

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Ενέργειες συμμετοχής:

 1. Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 2. Καταβάλετε το ποσό πληρωμής
 3. Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr

α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης

β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.