ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ

Αίτηση Συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυπηγικής, Μηχανολογίας. καθώς και σε φοιτητές και απόφοιτους διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, όπως οικονομολόγοι, Πολιτικοί Επιστήμονες, Κοινωνιολόγοι. Επίσης απευθύνεται σε Αξιωματικούς Ε.Ν., Π.Ν., Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αίτηση για τη θεματική ενότητα μπορούν να κάνουν :

– απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

– απόφοιτοι ΙΕΚ και Λυκείου με σημαντική εργασιακή εμπειρία

Σκοπός

Το πρόγραμμα προσφέρει μία επισκόπηση των δραστηριοτήτων ναύλωσης του πλοίου μίας ναυτιλιακής εταιρείας και των ικανοτήτων που απαιτούνται από τα στελέχη γραφείου ή τους πλοιάρχους στη θάλασσα για να προχωρήσουν σε μία αποτελεσματική οικονομική εκμετάλλευση του πλοίου και να προάγουν το όραμά και τους οικονομικούς στόχους της εταιρείας.

Επίσης αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια του αποφοίτου το οποίο ως απτό αποτέλεσμα τον καθιστά έτοιμο να αναλάβει θέση ευθύνης σε ένα τμήμα Chartering σε μία ναυτιλιακή εταιρεία. Ο απόφοιτος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλέον προστιθέμενη αξία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για κάθε εταιρεία ή οργανισμό που επιθυμεί να τον αξιοποιήσει.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

 • τα συμβαλλόμενα μέρη σε μία ναύλωση πλοίου και την σχέση μεταξύ τους ώστε να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά η μεταφορά του ξηρού ή υγρού φορτίου,
 • τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς επίσης και πρακτικούς κανόνες που εφαρμόζονται στη ναύλωση,
 • τη πολυμορφία των όρων και των εξειδικευμένων σημείων μίας σύμβασης ναύλωσης

Κατανοεί:

 • την ρύθμιση του κόστους μεταφοράς του φορτίουυπολογίζοντας τα κόστη πληρωμάτων, καυσίμων, λιμενικών τελών κλπ.
 • την σημαντικότητα του χρόνου παραμονής (laytime) του πλοίου στα λιμάνια φόρτωσης και εκφόρτωσης και πώς μπορεί να επηρεάσει την κερδοφορία της εταιρείας,
 • την πολιτική ναύλωσης πλοίων και την επιχειρηματική στρατηγική μίας ναυτιλιακής εταιρείας

Ο εκπαιδευόμενος/η θα είναι ικανός/η να:

 • συντάσσει ένα ναυλοσύμφωνο μεταφοράς φορτίων,
 • υπολογίζει τα κόστη λειτουργίας και τα έσοδα μία εταιρείας από την ναύλωση των πλοίων της,
 • συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις ναύλωσης που είναι η καρδιά της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Η διδακτική δομή του προγράμματος «Δίπλωμα Ναυλομεσιτών » συντίθεται στις παρακάτω τέσσερεις ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Πρόσωπα Ναυλαγοράς- Συμβάσεις Ναύλωσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Δομή Ναυλοσυμφώνων- Όροι Ναυλοσυμφώνων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Υπολογισμός Σταλιών (LaytimeCalculation)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Υπολογισμός Ταξιδίου(VoyageEstimation)

Ειδικότερα:

Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στα πρόσωπα που συμμετέχουν σε μία ναύλωση πλοίου, δηλαδή τον πλοιοκτήτη, τον ναυλωτή και τον υποναυλωτή, τον ναυλομεσίτη, τον ναυτιλιακό πράκτορα κλπ., και τις οικονομικές σχέσεις που αναπτύσσουν ώστε να ολοκληρωθεί η μεταφορά του φορτίου. Καλύπτει τα είδη ναύλωσης που προσφέρονται για την οικονομική εκμετάλλευση ενός πλοίου ανάλογα με τις απαιτήσεις του ναυλωτή και την διαθεσιμότητα του πλοίου. Παρουσιάζονται οι διαφορές που έχει η κάθε μορφή ναύλωσης πλοίου και τα οικονομικά πλεονεκτήματα που προσφέρει.

Η δεύτερη ενότητα Επιχειρείται η ανάλυση της δομής των ναυλοσυμφώνων χρόνου και ταξιδίου και συγκεκριμένα ο τρόπος που συντάσσεται ένα συμβόλαιο ναύλωσης πλοίο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για μόνο ένα ταξίδι ώστε να καλυφθούν όλα τα ενδεχόμενα και να καλυφθούν οι απαιτήσεις των συμβαλλομένων μερών. Αναλύονται οι επιμέρους όροι ενός ναυλοσυμφώνου και οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στην ναυτιλιακή αγορά για την ρύθμιση των απαιτήσεων πλοιοκτητών και ναυλωτών.

Στην Τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των σταλιών (laytime) που έχουν ορισθεί για την παραμονή του πλοίο στο λιμάνι κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης καθώς και οι αντίστοιχοι όροι σταλιών.

Στην Τέταρτη ενότητα γίνεται διεξοδική αναφορά και αναλύεται ο υπολογισμός ταξιδίου (voyageestimation) για τον καθορισμό του ναύλου που θα απαιτηθεί από τον ναυλωτή για την μεταφορά του φορτίου. Περιγράφονται όλα τα βήματα για την μέτρηση των εξόδων που δημιουργούνται κατά την μεταφορά, με πραγματικά παραδείγματα και μεθοδολογία υπολογισμού.

Το πλήρη οδηγό σπουδών μπορείτε να το βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο

Οδηγός Σπουδών

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 48 ώρες εκπαίδευσης.  Οι διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορούν αφενός τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εργασιών και αφετέρου την εκπόνηση της τελικής εργασίας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας σε θεματολογία που ορίζεται από τους διδάσκοντες.

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη των εργασιών και της μελέτης τους. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται: (α) η κατοχή προσωπικού λογαριασμού e-mail και, (β) η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επιστημονικός υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Ισίδωρος Παχουνδάκης – Επιστημονικά Υπεύθυνος

Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών

Ο Ισίδωρος Παχουνδάκης είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος και διδάσκων στο E-Learning Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Διοίκηση & Διαχείριση Πολυπολιτισμικών και Πολυθρησκευτικών Πληρωμάτων στην Εμπορική Ναυτιλία», διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών του Phoenix Maritime Academy του Νηογνώμονα Phoenix Register of Shipping, των «Ναυτιλιακών Οικονομικών» του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Προγράμματος Εξειδίκευσης «Σύγχρονες Εφαρμογές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ναυτιλία» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επίσης, υπήρξε επί 10 έτη Καθηγητής στη Σχολή Πλοιάρχων του Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και στην Ιστορική Σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Ύδρας. Σήμερα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επίσης, είναι Διευθυντής και Ιδρυτής του Institute of International Nautical Studies, Μέλος του Συμβουλίου του Blue Career Centre for the Eastern Mediterranean της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιστημονικός Σύμβουλος στη θεματική της Ναυτιλίας στο Περιοδικό Πεμπτουσία. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι η Διαχείριση της Πολιτισμικής και Θρησκευτικής Ετερότητας στη Ναυτιλία και η Διαχείριση της Διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας, που άπτεται του πεδίου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πλήρες CV: http://www.indeepanalysis.gr/academics/isidwros-pachoundakhs

Στράτος Σπύρου – Εκπαιδευτής

Εκτελεστικός Διευθυντής Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών

Ο Στράτος Σπύρου σπούδασε την ναυτιλιακή επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και συνέχισε την μετεκπαίδευσή του στις διαπραγματεύσεις στο Πανεπιστήμιο Harvard. Είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των e-learning Ναυτιλιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά (Τμ.Οικ.Επ.) και των αντίστοιχων ναυτιλιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει διατελέσει Καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πλοιάρχων Α’ και Β’ τάξης στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), με γνωστικό αντικείμενο την Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου, και έχει συνεργαστεί με μεγάλους Ναυτιλιακούς Οίκους για παροχή συμβουλευτικής και εκπαίδευσης προσωπικού.

Πλήρες CV: https://gr.linkedin.com/in/stratos-spyrou

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ και του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος συμμετοχής

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 150 €. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη και μια κατά το μέσο του προγράμματος.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση επί των τελών συμμετοχής  ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σε περίπτωση που κάποιος είναι δικαιούχος της έκπτωσης τα τέλη συμμετοχής διαμορφώνονται σε 120 € και καταβάλονται είτε εφάπαξ είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη και μια κατά το μέσο του προγράμματος.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232) ενώ απαραίτητη είναι η αναγραφή του ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟΥ του συμμετέχοντα και του κωδικού Ε580 στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.

Όροι Συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Μετά την ένταξη τους στο πρόγραμμα και για την επιτυχή ολοκλήρωσή του οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται σε

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του τέλους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 3. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50% της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας της πρώτης εβδομάδας το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφές

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Ενέργειες συμμετοχής:

 1. Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 2. Καταβάλετε το ποσό πληρωμής
 3. Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr

α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης

β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.