ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ

Αίτηση Συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυπηγικής, Μηχανολογίας. καθώς και σε φοιτητές και απόφοιτους διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, όπως οικονομολόγοι, Πολιτικοί Επιστήμονες, Κοινωνιολόγοι κλπ.

Αίτηση για τη θεματική ενότητα μπορούν να κάνουν :

– απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

– απόφοιτοι ΙΕΚ και Λυκείου με σημαντική εργασιακή εμπειρία

Σκοπός

Το πρόγραμμα στοχεύει, στο να εξειδικεύσει τους επιμορφούμενους στην όλο διευρυνόμενη, αναπτυσσόμενη και σταθερή Ναυτιλιακή βιομηχανία, προσανατολίζοντας το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Θαλάσσιες Μεταφορές, μια ειδίκευση σταθερή και δυναμική, καθότι η Εμπορική Ναυτιλία, δεν θα πάψει ποτέ να είναι ο μοναδικός ίσως και αναντικατάστατος ενδεχομένως, τρόπος των Διεθνών Μεταφορών, που να συνδυάζει χαμηλό κόστος, μεγάλες μεταφερόμενες ποσότητες και ασφάλεια των εμπορευμάτων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζει:

 • τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας
 • ταεφαρμοσμένα βήματα για την εξέλιξη του εργαζομένου μέσα στη Ναυτιλιακή Αγορά, όπως τα επιθυμεί η ίδια

Κατανοεί:

 • τη θρησκευτική και πολιτισμική πολυμορφία ως αναπόσπαστο στοιχείο της δικής τους κουλτούρας και παράδοσης, αναπτύσσοντας τις παροχές προς τον πελάτη.
 • τις πολιτισμικές συμπεριφορές που συνδέονται με την μεγιστοποίηση του κέρδους και την ελαχιστοποίηση του κόστους για την Ναυτιλιακή εταιρεία

Ο εκπαιδευόμενος/η θα είναι ικανός/η να:

 • διαχειριστεί τις πιθανές οργανωτικές αλλαγές στη Ναυτιλιακή εταιρεία
 • αντιληφθεί την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, συστατικά στοιχεία της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας
 • Παρακινεί και να εκπαιδεύει τους εργαζομένους και τα στελέχη της Ναυτιλιακής Εταιρείας.
 • Σχεδιάσει πλάνα προώθησης, οργάνωσης και ανάπτυξης των Ναυτιλιακών Πόρων μιας Εταιρείας

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ναυτιλία» αποτελείται από τέσσερις (4)διδακτικές ενότητες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες :

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Ηγεσία στη Ναυτιλία- Παρακίνηση και Εκπαίδευση Εργαζομένων

Στην παρούσα διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα μάθει να εφαρμόζει τα ακριβή βήματα που χρειάζεται ένας ηγέτης προκειμένου να δημιουργεί ένα συνεχές κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του προσωπικού με μετρήσιμα αποτελέσματα στην παραγωγικότητα και αποδοτικότητα. Επίσης στην παρούσα διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος καθοδηγείται για τους τρόπους και τις μεθόδους παρακίνησης και ορθών πρακτικών εκπαίδευσης που χρειάζεται μια Ναυτιλιακή εταιρεία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Αντιλήψεις και Πρακτικές στελεχών στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία

Ποιες είναι οι πραγματικές αντιλήψεις και πρακτικές που υπάρχουν στη Ναυτιλία; Πως κινείται η Ναυτιλία; Ο εκπαιδευόμενος είναι έτοιμος να διδαχθεί ποιες αντιλήψεις και πρακτικές υπάρχουν στη Ναυτιλία και πως θα τις εκμεταλλευτεί προκειμένου να αποτελέσει και ο ίδιος προστιθέμενη αξία μέσα στην εταιρεία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Διαχείριση της Διαφορετικότητας στη Ναυτιλία

Σε αυτό το μάθημα μελετάται το τι είναι η διαφορετικότητα και πότε ξεκινά η συζήτηση για την Διαφορετικότητα, καθώς και η αναγκαιότητα εφαρμογής αυτής. Στο διάστημα των τελευταίων δεκαετιών, ο Ευρωπαϊκός και διεθνής εργασιακός χώρος έχει βιώσει μεγαλύτερη συµµετοχή γυναικών, µειονοτήτων, µεταναστών, ηλικιωμένων και διαφορετικών εθνικοτήτων στο εργατικό δυναμικό. H µεταβαλλόµενη σύνθεση του εργατικού δυναµικού έως τις ανώτερες βαθμίδες διοίκησης γίνεται σταδιακά εμφανής. Η ανάδειξη των οµάδων αυτών ως αγοραστές και πελάτες παρουσιάζει εξίσου νέες προκλήσεις. Η αυξανομένη διαφοροποίηση των καταναλωτικών αναγκών απαιτεί πιο δημιουργικές στρατηγικές διατήρησης και καινοτομίας των προϊόντων. Οι διαδικασίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να εξειδικευτούν προκειµένου να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες αυτές ανάγκες. Μερικές εταιρίες θέτουν ακόμη το ερώτηµα: Γιατί πρέπει να ενδιαφερθούμε για τη διαφορετικότητα; Η συνήθης απάντηση είναι ότι η διάκριση αποτελεί εσφαλμένη τακτική, τόσο νομικά όσο και ηθικά. Αλλά σήμερα µια δεύτερη έννοια κερδίζει ολοένα έδαφος: Πολλοί υποστηρίζουν πως ένα πιο ποικίλο εργατικό δυναμικό µπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εταιρίας στην επίτευξη των στόχων της. Μπορεί να ανυψώσει το ηθικό, να πετύχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε νέα τµήµατα της αγοράς, και να ενισχύσει την παραγωγικότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Διαχείριση Οργανωτικής Αλλαγής

Κάθε αλλαγή χρειάζεται να ακολουθείται από ένα οργανωμένο και στρατηγικά σχεδιασμένο πλάνο. Συνήθως γνωρίζουμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Το δυσκολότερο είναι το πως θα πετύχουμε είναι εκείνο που πρέπει να μελετηθεί και να οργανωθεί. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι δεκτικοί στις αλλαγές και υπάρχει περίπτωση Σε ποιο βαθμό και πως αυτό μπορεί να επηρεάσει την αποδοτικότητά τους; Πως θα επιτευχθεί λοιπόν η μετάβαση από την υφιστάμενη κατάσταση σε ένα μελλοντικό επιθυμητό στόχο; Μέσα από μια δομημένη προσέγγιση, συνδυάζοντας εργαλεία διαχείρισης οργανωτικών αλλαγών και ατομικών μοντέλων διαχείρισης αλλαγής επιτυγχάνεται η ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση στην επιθυμητή κατάσταση.

Τον πλήρη οδηγό σπουδών του προγράμματος μπορείτε να το βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο

Οδηγός Σπουδών

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 48 ώρες εκπαίδευσης.  Οι διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορούν αφενός τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εργασιών και αφετέρου την εκπόνηση της τελικής εργασίας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας σε θεματολογία που ορίζεται από τους διδάσκοντες.

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη των εργασιών και της μελέτης τους. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται: (α) η κατοχή προσωπικού λογαριασμού e-mail και, (β) η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με τις πλατφόρμες

Επιστημονικός υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Ισίδωρος Παχουνδάκης – Επιστημονικά Υπεύθυνος

Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών

Ο Ισίδωρος Παχουνδάκης είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος και διδάσκων στο E-Learning Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Διοίκηση & Διαχείριση Πολυπολιτισμικών και Πολυθρησκευτικών Πληρωμάτων στην Εμπορική Ναυτιλία», διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών του Phoenix Maritime Academy του Νηογνώμονα Phoenix Register of Shipping, των «Ναυτιλιακών Οικονομικών» του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Προγράμματος Εξειδίκευσης «Σύγχρονες Εφαρμογές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ναυτιλία» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επίσης, υπήρξε επί 10 έτη Καθηγητής στη Σχολή Πλοιάρχων του Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και στην Ιστορική Σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Ύδρας. Σήμερα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επίσης, είναι Διευθυντής και Ιδρυτής του Institute of International Nautical Studies, Μέλος του Συμβουλίου του Blue Career Centre for the Eastern Mediterranean της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιστημονικός Σύμβουλος στη θεματική της Ναυτιλίας στο Περιοδικό Πεμπτουσία. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι η Διαχείριση της Πολιτισμικής και Θρησκευτικής Ετερότητας στη Ναυτιλία και η Διαχείριση της Διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας, που άπτεται του πεδίου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πλήρες CV: http://www.indeepanalysis.gr/academics/isidwros-pachoundakhs

Στράτος Σπύρου – Εκπαιδευτής

Εκτελεστικός Διευθυντής Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών

Ο Στράτος Σπύρου σπούδασε την ναυτιλιακή επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και συνέχισε την μετεκπαίδευσή του στις διαπραγματεύσεις στο Πανεπιστήμιο Harvard. Είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των e-learning Ναυτιλιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά (Τμ.Οικ.Επ.) και των αντίστοιχων ναυτιλιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει διατελέσει Καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πλοιάρχων Α’ και Β’ τάξης στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), με γνωστικό αντικείμενο την Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου, και έχει συνεργαστεί με μεγάλους Ναυτιλιακούς Οίκους για παροχή συμβουλευτικής και εκπαίδευσης προσωπικού.

Πλήρες CV: https://gr.linkedin.com/in/stratos-spyrou

Σταμάτιος Καλογείτων – Εκπαιδευτής

Αντιναύρχος ΛΣ ε.α.

Ο  Αντιναύρχος Σταμάτιος Καλογείτων, γεννήθηκε (1966) και μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε στη Σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου (1988), συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (1991), στη Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2004) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (2006). Παρακολούθησε για περίπου δυο χρόνια μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και μετεκπαιδεύτηκε στην Αγγλική Γλώσσα στο McGill University του Μόντρεαλ στον Καναδά.  2011-2013 ήταν Διοικητής του Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων και Μηχανικών. Διετέλεσε Ναυτιλιακός Ακόλουθος της Ελληνικής Κυβερνήσεως στο Μόντρεαλ του Καναδά (2007-2010) και Προϊστάμενος του Συντονιστικού Οργάνου επιθεωρήσεων Εμπορικών Πλοίων και του Κλιμακίου εκτάκτων επιθεωρήσεων (2010-2011). Επίσης διετέλεσε σε θέσεις ευθύνης, σε πλείστες σημαντικές υπηρεσίες του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως/Ελληνική Αστυνομία όπου και διετέλεσε Προϊστάμενος του Γραφείου SIRENE Λιμενικού Σώματος της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας και Υπεύθυνος Διαπιστεύσεων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, όπου και έλαβε την Ευαρέσκεια της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχει παρακολουθήσει Σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και παράλληλα έχει δημοσιεύσει μελέτες, σε σχετικά θέματα με την κύρια εργασία του ως Αξιωματικός του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ και του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος συμμετοχής

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 150 €. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη και μια κατά το μέσο του προγράμματος.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση επί των τελών συμμετοχής  ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σε περίπτωση που κάποιος είναι δικαιούχος της έκπτωσης τα τέλη συμμετοχής διαμορφώνονται σε 120 € και καταβάλονται είτε εφάπαξ είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη και μια κατά το μέσο του προγράμματος.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232) ενώ απαραίτητη είναι η αναγραφή του ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟΥ του συμμετέχοντα και του κωδικού Ε580 στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.

Όροι Συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Μετά την ένταξη τους στο πρόγραμμα και για την επιτυχή ολοκλήρωσή του οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται σε

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του τέλους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 3. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δυο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50% της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφές

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Ενέργειες συμμετοχής:

 1. Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 2. Καταβάλετε το ποσό πληρωμής
 3. Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr

α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης

β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.