Αίτηση συμμετοχής 

Σε ποιους απευθύνεται

Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι εκπαιδευτές κάθε ειδικότητας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους ή να ανανεώσουν την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης: «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012) η ανανέωση της ισχύος της πιστοποίησης γίνεται με τεκμηρίωση είτε διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον 150 διδακτικών ωρών σε ενηλίκους είτε με την παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού συστήματος πιστοποίησης, η εκπαιδευτική επάρκεια θεωρείται «οριζόντια δεξιότητα», υπό την έννοια ότι δεν πιστοποιείται η επάρκεια σε μια ειδικότητα ή ένα αντικείμενο (λ.χ. πληροφορική, οικονομία, τεχνολογία τροφίμων), αλλά η επάρκεια σε γνώσεις και ικανότητες προκειμένου ένας εκπαιδευτής να διδάξει ενηλίκους σε δομές και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η ολοκλήρωση προγράμματος αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών ή/και πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων προκειμένου να αναβαθμίσουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές και τις παρεμβάσεις τους με διάφορους πληθυσμούς – στόχους της μη τυπικής εκπαίδευσης, εργαζόμενοι ως εκπαιδευτές σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης (ενδεικτικά: Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σχολές Γονέων, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκπαιδευτικές δομές οργανισμών και επιχειρήσεων). Απευθύνεται επίσης σε εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να ανανεώσουν την ισχύ της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας αλλά δεν έχουν διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 150 διδακτικών ωρών.

.

Θεματικές ενότητες προγράμματος

Με δεδομένο ότι, όπως αναφέρθηκε, οι συμμετέχοντες έχουν ήδη παρακολουθήσει προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων και ενδεχομένως έχουν ήδη διδάξει σε φορείς ή είναι κάτοχοι της σχετικής πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, κρίνεται απαραίτητο το περιεχόμενο του προγράμματος να δομηθεί σε δύο διακριτά επίπεδα:

(α) επικαιροποίηση, επανάληψη και πραγμάτευση προχωρημένων θεμάτων στις ενότητες που προβλέπονται στο «Επικαιροποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης», δηλαδή στις ακόλουθες περιοχές:

 1. Ομάδα Εκπαιδευομένων – Ομάδες στόχοι.
 2. Δυναμική της Ομάδας.
 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 4. Ιστορική εξέλιξη- Εκπαιδευτική Πολιτική.
 5. Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικο-Οικονομικό/Πολιτισμικό Πλαίσιο.
 6. Εκπαιδευτικές μέθοδοι –Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία.
 7. Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα.
 8. Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος.
 9. Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη.

(β) σε νέες ενότητες που αφορούν ήδη εκπαιδευμένους ή/και πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων, δηλαδή στις ακόλουθες περιοχές:

 1. Εξελίξεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων – εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές
 2. Αναστοχασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών πρακτικών
 3. Κριτική σκέψη και κριτικός στοχασμός
 4. Προώθηση του ορθολογικού διαλόγου
 5. Ανάπτυξη των βασικών, κοινωνικών και οριζόντιων ικανοτήτων

Τον πλήρη κανονισμό σπουδών μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

 Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 8 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 60 ώρες εκπαίδευσης.  Είναι μεικτού ή υβριδικού τύπου (blended learning) και βασίζεται σε συνδυασμό εκπαίδευσης από απόσταση, με υποστήριξη από σύστημα τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης). Αναλυτικότερα:

 • 50 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορούν τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την εκπόνηση εργασιών αναστοχαστικού τύπου και εργασιών εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων.
 • 10 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με σύγχρονη τηλεκπαίδευση (2 συνεδρίες διάρκειας 5 ωρών η καθεμία).

Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπονούν έξι (6) εργασίες, οι οποίες είναι κυρίως εργασίες αναστοχασμού επί της πρακτικής τους και εκπόνησης σχεδίων διδασκαλίας με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που μελετούν κατά τη διάρκεια της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι, με βάση τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτών, ανασυνθέτουν όλες τις εργασίες δημιουργώντας έναν ενιαίο φάκελο (portfolio), η αξιολόγηση του οποίου αποτελεί και μια από τις προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Παρακολούθηση των δύο συνεδριών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 10 διδακτικών ωρών.
 2. Εκπόνηση των έξι εργασιών, με βάση τις οποίες πιστοποιείται η εξ αποστάσεως μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού.
 3. Υποβολή τελικού φακέλου (portfolio) εκπαιδευτή

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη των εργασιών και της μελέτης τους. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται: (α) η κατοχή προσωπικού λογαριασμού e-mail και, (β) η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα αξιολογείται από εξωτερικούς αξιολογητές.

Επιστημονικός υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θανάσης Καραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συνεργαστεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας και ερευνητής με δημόσιους και κοινωνικούς φορείς σε έργα που αφορούν την εκπαίδευση εκπαιδευτών, την αξιολόγηση, τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και την εφαρμογή πολιτικών διά βίου μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε 33 ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε 16 από τα οποία διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος.

Ανθή Αδαμοπούλου

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (1994 – σήμερα). Κάτοχος ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής (1997) με ειδικεύσεις: (α) Εκπαιδευτική Πολιτική, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διοίκηση

(β) Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική. Έχει λάβει την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ για την αξιολόγηση εκπαιδευτών ενηλίκων (2007) και τα τελευταία δέκα έτη έχει αξιολογήσει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Κωνσταντίνος Δημητρακάκης

Σχολικός σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Λαμίας (2010-2016), ΜΔΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), ΜΑ στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Lunds University, Sweeden), πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΚΔΑΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών από Απόσταση του ΙΔΕΚΕ (Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων).

Μελπομένη Κορδιστού

Προϊσταμένη Ειδικού Σχολείου, Med στην Ειδική Αγωγή (Brunel University, UK), πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, εκπαιδεύτρια των Μητρώων ΕΚΔΑΑ, Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. Έχει συνεργαστεί ως εκπαιδεύτρια με μεγάλο αριθμό φορέων από το 1992 (ενδεικτικά: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΕΙ Πατρών, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, Περιφερειακά Κέντρα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών).

 Αρετή Σπαγαδώρου

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών (2006 – σήμερα). Έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων από το 1999 στο σχεδιασμό, συντονισμό και αξιολόγηση προγραμμάτων. Έχει λάβει μεταπτυχιακή επιμόρφωση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και έχει διδάξει περισσότερες από 2000 ώρες διά ζώσης η εξ αποστάσεως θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων.

Όλοι οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ με υψηλά προσόντα και πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση και πιστοποίηση εκπαιδευτών.

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού και στην εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ, του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ και της βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 180€,  ενώ στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών το κόστος διαμορφώνεται σε 150 €. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται και σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη του προγράμματος και μια στο μέσο του προγράμματος (4η εβδομάδα).

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στο παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός 80005, το επίθετο και το όνομά σας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.


Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Οι καταρτιζόμενοι με την ένταξη τους στο πρόγραμμα αποδέχονται τα ακόλουθα:

 1. Τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 2. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 3. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έως και δύο εβδομάδες από την έναρξή του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50% της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δυο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Ενέργειες συμμετοχής

 1. Συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.
 2. Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 3. Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr

α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης,
β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.

Δείτε επίσης: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων