Κατάρτιση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Δεν προσφέρεται

Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Eξ αποστάσεως

Θεματική Ενότητα: Εκπαίδευση

Διδακτικές Ενότητες: 10

Διάρκεια: 450 ώρες – 7 μήνες

Κόστος συμμετοχής: 700 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!

Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία και σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς, Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Η έμφαση δίνεται στην διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας και την διαχείριση της εκπαιδευτικής ετερότητας σε τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να συμμετέχουν από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, αφού το Πρόγραμμα ακολουθεί την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σκοπός 

Σκοπός του Προγράμματος «Κατάρτιση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας» (ΚΕΔΕΔΕ) είναι η εξειδίκευση διδακτικού προσωπικού, το οποίο επιθυμεί να εργαστεί με μαθητικούς πληθυσμούς οι οποίοι έχουν πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, προκειμένου να είναι ενημερωμένο σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και αφετέρου να μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, καθώς και με τις διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Όσο και αν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ενημερωμένοι πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, λόγω της αυξημένης μεταναστευτικής ροής προς την χώρα μας κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, η σημερινή κατάσταση με τους πρόσφυγες παρουσιάζει τις δικές της ιδιαιτερότητες.

Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω σε ειδικά θέματα σχολικής ένταξης και εκπαίδευσης αλλόγλωσσων πληθυσμών. Το σεμινάριο που προτείνουμε στοχεύει να καλύψει το κενό αυτό. Εξάλλου, όπως διαφαίνεται και από τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, αξιοποιείται συνεχώς εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικά σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

Το Πρόγραμμα ΚΕΔΕΔΕ προσεγγίζει το θέμα της εκπαίδευσης των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ΜΑΠΙ) μέσα από την παιδαγωγική, διδακτική, ψυχολογική και κοινωνιολογική διάστασή της. Ο επιμορφούμενος, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, αναμένεται να είναι σε θέση:

 • να αντιλαμβάνεται την εθνοτική, θρησκευτική, γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία των εθνοπολιτισμικά διαφορετικών πληθυσμών,
 • να ιεραρχεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους
 • να θέτει σε λειτουργία τα κατάλληλα διδακτικά εργαλεία και καινοτομίες για την εκπαίδευσή τους
 • να προσεγγίζει μεθοδολογικά σωστά την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • να παρέχει υπηρεσίες στήριξης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης των ΜΑΠΙ και των οικογενειών τους

Θεματικές Ενότητες

 1. Η προσφυγική κρίση και τα χαρακτηριστικά των προσφύγων
 2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ανθρώπινα Δικαιώματα
 3. Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης (Δ/Ξ) γλώσσας Α’ μέρος
 4. Διδακτικές στρατηγικές για την διδασκαλία της Ελληνικής ως Δ/Ξ γλώσσας Β’ μέρος
 5. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 6. Ισότητα ευκαιριών – Δυναμική της πολυπολιτισμικής τάξης
 7. Διαπολιτισμική Ψυχολογία
 8. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ψηφιακός Γραμματισμός
 9. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική – ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας
 10. Εναλλακτικοί τρόποι διαπολιτισμικής επικοινωνίας – Τέχνες

Ο πλήρης κανονισμός σπουδών του προγράμματος βρίσκεται εδώ

Μέθοδος Εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 εβδομάδες οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολική διάρκεια επιμόρφωσης 450 ωρών και επτά (7) μηνών.

Η διδασκαλία στηρίζεται σε ένα υβριδικό μοντέλο αφενός σύγχρονης και αφετέρου ασύγχρονης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχεί σε συνολικά 36 ώρες εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ΘΕ οργανώνονται έξι σεμινάρια με τηλεδιάσκεψη των 4 ωρών το καθένα, σε τρία  Σαββατοκύριακα (24 ώρες συνολικά).  Οι υπόλοιπες 12 ώρες καλύπτονται με ασύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο καταρτιζόμενος μελετά το αναρτημένο στην ιστοσελίδα τηλεκπαίδευσης εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, άρθρα, παρουσιάσεις κλπ.). Ο καταρτιζόμενος οργανώνει και κατανέμει το χρόνο της μελέτης του με τους δικούς του ρυθμούς και διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η επικοινωνία του καταρτιζόμενου με τον διδάσκοντα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ή και μέσω τηλεφώνου.

Επίσης, ο καταρτιζόμενος εκπονεί μία τελική εργασία, σε θέμα που θα επιλέξει από κατάλογο θεμάτων, τα οποία προτείνουν οι συντονιστές των θεματικών.  Η εργασία αντιστοιχεί σε 50 ώρες επιμόρφωσης. Την εργασία εποπτεύει συνεργάτης – εκπαιδευτής του Προγράμματος και ο καταρτιζόμενος την παρουσιάζει δημόσια σε ειδικό σεμινάριο στο τέλος του Προγράμματος.

Τέλος, ο καταρτιζόμενος εκτελεί Πρακτική Άσκηση η οποία αντιστοιχεί σε 40 ώρες εργασίας και μελέτης. Ο καταρτιζόμενος εκπονεί σχέδια διδασκαλίας, σενάρια και projects,  υπό την εποπεία των υπεύθυνων καθηγητών του και πραγματοποιεί μία μικροδιδασκαλία διάρκειας 15’, σε μάθημα και ύλη που έχει επιλέξει με τη συνεργασία των υπεύθυνων Πρακτικής Άσκησης.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το πρόγραμμα αναγράφονται στον Κανονισμό Σπουδών.

Ο τελικός βαθμός του καταρτιζόμενου υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών που θα λάβει στα επιμέρους τεστ αξιολόγησης κάθε Θεματικής Ενότητας με συντελεστή βαρύτητας 50%, του βαθμού που θα λάβει στην τελική εργασία με συντελεστή 30% και του βαθμού στην Πρακτική Άσκηση με συντελεστή βαρύτητας 20%. Σε περίπτωση που ο βαθμός που θα λάβει είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50% τότε χορηγείται στον καταρτιζόμενο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του Προγράμματος.

Επιστημονικός Υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γιώργος Νικολάου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο Γιώργος Νικολάου σπούδασε Επιστήμες της Αγωγής σε Ελλάδα και Γαλλία. Υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή το 1999, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίδαξε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Γαλλία και διετέλεσε Πάρεδρος επί θητεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Από τον Σεπτέμβριο του 2001 έως το Μάιο του 2015 υπηρέτησε ως Μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο τη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το Μάιο του 2015 υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συνεργαστεί με το Ανοικτό και με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Έχει εκδώσει τρεις μονογραφίες, έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού

Εκπαιδευτές του προγράμματος

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Τίτλος: Καθηγητής ΤΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Παντελής Κυπριανός είναι καθηγητής, Ιστορίας της Εκπαίδευσης και των Πολιτικών Ιδεών στο πανεπιστήμιο Πατρών. Στις δημοσιεύσεις του συγκαταλέγονται και τα βιβλία Δημόσιο ενδιαφέρον και κοινωνική αξία της πολιτικής, Πλέθρον, Αθήνα, 1997, Συγκριτική Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2004, Παιδί, Οικογένεια, Κοινωνία: Ιστορία της Προσχολικής Αγωγής από τις απαρχές ως τις μέρες μας, Gutenberg, Αθήνα, 2007 και Ανατομία των Ποδοσφαιρικών Παθών, Αθήνα, Διόνικος, 2009.

ΑΝΝΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

Τίτλος: Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Η Άννα Ιορδανίδου είναι Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα, με έμφαση στη διδασκαλία της στο δημοτικό σχολείο. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτορας Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Paris VII.

Έχει σημαντικό ερευνητικό, διδακτικό και διοικητικό έργο και σήμερα είναι Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στην παραγωγή διδακτικού υλικού στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τίτλος: Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος είναι Καθηγητής στον Τομέα Γενικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Από 1/9/2014 έως 5/10/2016 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρυτάνεως Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών  του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του “Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής” (22/6/2011 – 14/1/2013), καθώς και μελος του Δ.Σ. του ΙΤΥΕ “Διόφαντος” (7/3/2012 – 15/1/2017). Από το 2006 διευθύνει το “Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας”  και από 1/9/2017 είναι Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε.

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Παραγωγή και Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της παραγωγής και της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού, όπως και της χρήσης των τεχνολογιών με οποιαδήποτε μορφή τους στην εκπαίδευση (παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού και ερευνητικού λογισμικού, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονικά παιχνίδια και η επίδρασή τους στη μάθηση, επίδραση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στη σύγχρονη κοινωνία, εκπαιδευτική ρομποτική και ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

ΙΟΥΛΙΑ – ΑΘΗΝΑ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ

Τίτλος: Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Η Δρ. Ιουλία – Αθηνά Σπινθουράκη είναι καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι τομείς της εξειδίκευσής της είναι η Πολυπολιτισμική και Πολυγλωσσική Εκπαίδευση: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτικές Προσεγγίσεις. Έχει διδάξει στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Διετέλεσε Διευθύντρια της Υπηρεσίας Έρευνας και Πολιτικής για τους Πρόσφυγες στην Πολιτεία της Φλόριντα, καθώς και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας για την Ταυτότητα του Παιδιού και την Πολιτειότητα. Η έρευνά της εστιάζει στις επιστημονικές περιοχές της κουλτούρας, της γλώσσας  και της επικοινωνίας, της ταυτότητας και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό αμερικανικών, ευρωπαϊκών και εθνικών επιστημονικών προγραμμάτων, ενώ έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό εργασιών (άρθρα, ανακοινώσεις, κεφάλαια σε βιβλία), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο εξωτερικό και την Ελλάδα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Σπούδασε Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε κρατική υποτροφία και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ, καθώς και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, απ’ όπου απέκτησε το διδακτορικό του. Εργάστηκε για τρία, περίπου, χρόνια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και από το 2006 υπηρετεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και στο αντικείμενο της Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής. Είναι συγγραφέας 50 και πλέον δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών σε έγκυρα διεθνή περιοδικά. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε θέματα σχολικής συμβουλευτικής και οδηγητικής (με έμφαση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή ψυχοεκπαιδευτικών ομαδικών προγραμμάτων), θεραπευτικής παιδαγωγικής, γνωστικο-συναισθηματικών δυσκολιών σε παιδιά και νέους και μη λεκτικής επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή.

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ

Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Ιωάννης Καμαριανός είναι Επίκουρος Κοινωνιολογίας της Σχολικής Τάξης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Διδάσκει επί  χρόνια στην Ανώτατη Εκπαίδευση τα αντικείμενα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και του Σχολείου, της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνιολογικής Θεωρίας, της Κοινωνικοποίησης και της Κοινωνιολογίας των Νέων Τεχνολογιών. Είναι μέλος της ομάδας έκδοσης της επιστημονικής επιθεωρήσεων ενώ διετέλεσε ερευνητικός και επιστημονικός συνεργάτης στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλίας, ενώ έχει διδάξει και στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Κύπρου, Βιέννης και Σάλτσμπουργκ.

 ΑΝΝΑ ΦΤΕΡΝΙΑΤΗ

Τίτλος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Η Άννα Φτερνιάτη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών στο αντικείμενο Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων. Είναι κάτοχος των εξής τίτλων σπουδών: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής (Παν/μιο Αθηνών), D.E.A. Γλωσσολογίας (Paris VII), D.E.A. Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (Paris VIII), Διδακτορικό δίπλωμα στη Διδακτική της Γλώσσας  (ΠΤΔΕ  Παν/μίου Πατρών).  Έχει ασχοληθεί με έρευνες και έχει δημοσιεύσεις στον τομέα της Διδακτικής της Γλώσσας (ως μητρικής, δεύτερης και ξένης) με έμφαση στην παιδαγωγική του γραμματισμού και τη διδασκαλία και αξιολόγηση του γραπτού λόγου, καθώς και στους πολυγραμματισμούς. Έχει επίσης μακρόχρονη εμπειρία και δημοσιεύσεις σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης διδακτικών προγραμμάτων και υλικών, καθώς και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Συμμετείχε στις επιστημονικές ομάδες δεκαπέντε σχετικών ευρωπαϊκών (ΕΠΕΑΕΚ και ΕΣΠΑ) και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης συμμετείχε στις εργασίες των επιτροπών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη σύνταξη του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος και για την παρακολούθηση του ισχύοντος εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α/θμια Εκπ/ση.

ΠΕΝΝΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τίτλος: Επίκουρος Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Η κ. Παναγιωτοπούλου είναι πτυχιούχος του Προγράμματος Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του  Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Ψυχολογία.

Η Διδακτορική διατριβή (με Υποτροφία Εσωτερικού του Ι.Κ.Υ. κατόπιν επιτυχών εξετάσεων) έγινε στο χώρο της Κοινωνικής-Διαπολιτιστικής Ψυχολογίας, υπό την εποπτεία του καθ. Δημητρίου Γεώργα και μελών ΔΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Αθηνών, την καθ. Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι και τον καθ. Ηλία Μπεζεβέγκη, με θέμα: Η δομή της έννοιας του εαυτού: Μια διαπολιτιστική προσέγγιση.

Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι μέλος της International Association of Cross-Cultural Psychology και της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Είναι, επίσης, μέλος ελληνικής ομάδας συμμετοχής στο European Values Studies από το 1999.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Τίτλος: Επίκουρος Καθηγήτρια

H Δρ Ευγενία Αρβανίτη είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο Διαπολιτισμικότητα και Ετερότητα στην Εκπαίδευση (ΦΕΚ Γ’ 308. 8/4/15). Διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εκπαίδευση Ενηλίκων” (2007-2012) και “Σπουδές στην Εκπαίδευση” (2012-2013) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στο ΠΜΣ Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Δρ Αρβανίτη έζησε και εργάστηκε για μια δεκαετία στην Αυστραλία (1995-2005) αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε θέματα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γλωσσικής πολιτικής.

Κατά τα έτη 2001-2004, διετέλεσε Διευθύντρια του Κέντρου Παροικιακής Ιστορίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου RMIT στη Μελβούρνη και μέλος του Globalism Institute/RMIT. Είναι συνεργάτης του Διεθνούς Παρατηρητηρίου PASCAL και του Πανεπιστημίου Illinois/ΗΠΑ (Common Ground & Learning by Design).

Πρόσφατα συνέβαλε στη δημιουργία της διαδικτυακής εφαρμογής, Νέα Μάθηση, για την οποία είναι επιστημονικά υπεύθυνη για την Ελλάδα. Η πλατφόρμα αυτή προσφέρει ένα πλαίσιο επαγγελματικής μάθησης και ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για το διαπολιτισμικό διδακτικό σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση διαδραστικών εργαλείων WEB 2.0.

Είναι κριτής επιστημονικών περιοδικών, όπως: Εκπαιδευτικός Κύκλος, Global Studies of Childhood, International Journal of Interdisciplinary Social Studies, Εκπαίδευση Ενηλίκων, International Journal of the Book.

ΜΑΡΩ ΓΑΛΑΝΗ

Τίτλος: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Η Μαρία (Μάρω) Γαλάνη: Χορογράφος – Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών είναι Διδάκτωρ της Εθνικής Αθλητικής Ακαδημίας και της Εθνικής Ακαδημίας Θεάτρου και Κινηματογράφου, Σόφιας Βουλγαρίας. Γεννήθηκε στην Πάτρα και από την παιδική ηλικία ασχολήθηκε με την κίνηση και το χορό. Σπούδασε στο ΤΕΦΑΑ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1985)

Mεταπτυχιακή ειδίκευση: στο πλαίσιο των σπουδών  της διδακτορικής της διατριβής, παρακολούθησε, εξετάσθηκε  και αξιολογήθηκε σε  γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς της μεταξύ άλλων σε: «Χορογραφία» και «Ρυθμικό σχεδιασμό  (ρυθμό)  στον χορό»  Prof B. Grigorov (βαθμός: άριστα)  στη National Academy of Sports (NSA) και σε: «Θεατρική Τέχνη» και  «Παντομίμα»  στη National Academy for Theatre & Film Arts (NATFIZ) Sofia, Bulgaria (2002)

Ολοκλήρωσε τη Διδακτορική της διατριβή με θέμα «Εφαρμογή Ρυθμικού και Θεατρικού Παιχνιδιού στη Θεραπευτική & Εκπαιδευτική Εργασία για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες/ Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση» στη National Academy of Sports (NSA) και την National Academy for Theatre & Film Arts (NATFIZ) Sofia, Bulgaria (2003) (βαθμός Άριστα).

Μοριοδότηση

Μοριοδότηση στο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – 2 μόρια) ως σεμινάριο τουλάχιστον επτά (7) μηνών και >400 ωρών.

Μοριοδότηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Μοριοδότηση σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού. Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ,  του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ και της βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 700 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση ανέρχεται στο ποσό των 350 € και καταβάλλεται με την εγγραφή στο πρόγραμμα. Η δεύτερη δόση των 350 € καταβάλλεται στο μέσο του προγράμματος. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του τέλους συμμετοχής και σε περισσότερες δόσεις. Στη περίπτωση εφάπαξ καταβολης το κόστος διαμορφώνεται σε 595 €.

Η κατάθεση των συμμετοχής γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Απαραίτητη είναι η αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του/της συμμετέχοντα/ουσας και του κωδικού E716 στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.  Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών εκπαιδευομένων. Στους δικαιούχους της έκπτωσης, τα τέλη συμμετοχής διαμορφώνονται σε 595 € εφάπαξ ή σε δόσεις. Η πρώτη δόση ανέρχεται στο ποσό των 350 € και καταβάλλεται με την εγγραφή στο πρόγραμμα. Η δεύτερη δόση των 245 € καταβάλλεται στο μέσο του προγράμματος. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του τέλους συμμετοχής και σε περισσότερες δόσεις.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Μετά την ένταξη τους στο πρόγραμμα και για την επιτυχή ολοκλήρωσή του οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται σε

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του τέλους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 3. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δυο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50% της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφές

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Ενέργειες συμμετοχής:

 1. Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 2. Καταβάλετε το ποσό πληρωμής
 3. Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr

α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης

β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.