Διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου στο σύγχρονο σχολείο

Δεν προσφέρεται

Συνοπτικές Πληροφορίες

Μέθοδος μάθησης: Μεικτή εκπαίδευση (blended learning)

Θεματική Ενότητα: Εκπαίδευση

Διδακτικές Ενότητες: 8

Διάρκεια: 500 ώρες – 9 μήνες

Κόστος συμμετοχής: 600 €   – εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες!

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των τύπων και των βαθμίδων της Εκπαίδευσης (εν ενεργεία, αναπληρωτές, απόφοιτους Tμημάτων Eκπαίδευσης) που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένες διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου στο σύγχρονο σχολείο, οι οποίες συνδέονται με τις διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εν ενεργεία, μόνιμους και αναπληρωτές, εκπαιδευτικούς της προσχολικής, της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εργαστούν στα παραπάνω εκπαιδευτικά πλαίσια.
 • Εκπαιδευτές και στελέχη σχεδιασμού και αξιολόγησης σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Μοριοδότηση

Το πρόγραμμα λόγω της διάρκειας, της διάρθρωσης και της θεματολογίας του πληροί τις προϋποθέσεις μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τον διορισμό και την υπηρεσιακή εξέλιξη εκπαιδευτικών (ν. 4547/2018, ν. 4589/2019, Υ.Α. ΦΕΚ 2491Β/2020), καθώς και για το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής (ν. 4692/2020 και Υ.Α. ΦΕΚ 4183Β/2020). Ωστόσο, λόγω των πιθανών αλλαγών στο νομικό πλαίσιο, οι υποψήφιοι/ες είναι αναγκαίο να εξετάζουν την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης κατά την περίοδο που θα επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή να αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Σκοπός

Η πρόσφατη κρίση λόγω της πανδημίας του COVID-19 ανέδειξε με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο την ταχύτητα με την οποία μπορεί να μεταβληθεί το περιβάλλον του σχολείου λόγω μιας εξωγενούς κρίσης, δηλαδή μιας κρίσης που δεν οφείλεται στο ίδιο το σχολείο ή στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά σε εξωτερικούς προς αυτό παράγοντες. Σε εξαιρετικά ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, οι εκπαιδευτικοί όλων των τύπων και των βαθμίδων της Eκπαίδευσης κλήθηκαν να αναπροσαρμόσουν την καθημερινή πρακτική τους, να διευρύνουν τους τρόπους και τα πεδία παρέμβασής τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες πολύ πέραν των συνηθισμένων δραστηριοτήτων τους. Πέραν όμως της πανδημικής κρίσης, οι απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου εισάγουν νέες παραμέτρους και διαστάσεις στο εκπαιδευτικό έργο. Γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται με ζητήματα όπως η καινοτομία και η δημιουργικότητα, η ηλεκτρονική μάθηση, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση, η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, η προώθηση της κριτικής σκέψης, είναι απολύτως απαραίτητες για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό, σε ένα σχολείο που αλλάζει, σε μια κοινωνία που αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και ένα σημαντικό μέρος για τη διά βίου μάθηση και τη σύνδεσή της με το σχολείο, αλλά και την εκπαίδευση ενηλίκων και την επιμόρφωση, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για εκπαιδευτικά πλαίσια στα οποία εκπαιδεύονται ενήλικοι.

Σκοπός του προγράμματος Διαστάσεις του Εκπαιδευτικού Έργου στο Σύγχρονο Σχολείο είναι η εξειδίκευση των εν ενεργεία ή μελλοντικών εκπαιδευτικών, σε επιμέρους ζητήματα που θα αναβαθμίσουν την καθημερινή πρακτική τους, θα καταστήσουν περισσότερο καινοτόμες τις παρεβάσεις τους και θα ενδυναμώσουν τις σχέσεις με τους μαθητές, τους συναδέλφους τους και το περιβάλλον της σχολικής κοινότητας. Σημειώνεται, επίσης ότι ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος (350 διδακτικές ώρες  – ενότητες 1,2,4,6,7 και 8) συνδέεται άμεσα με διαστάσεις του έργου του Συμβούλου Σχολικής Ζωής.

Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις παρακάτω οκτώ ενότητες (σε παρένθεση η διάρκεια σε ώρες):

 • Διαχείριση εξωγενών κρίσεων στην εκπαίδευση (54)
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση στην εκπαίδευση  (60)
 • Καινοτομία και δημιουργικότητα (54)
 • Ηλεκτρονική Μάθηση (60)
 • Ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom) (36)
 • Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (60)
 • Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων & επιμόρφωση εκπ/κών (122)
 • Κριτική σκέψη και κριτικός στοχασμός (54)

Τον πλήρη κανονισμό σπουδών με την ανάλυση των ενοτήτων μπορείτε να τον κατεβάσετε εδω

Μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης

Το μοντέλο υλοποίησης του προγράμματος έχει δομηθεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός αυτονομίας και ανεξαρτησίας των εκπαιδευομένων από περιορισμούς φυσικής παρουσίας σε καθορισμένο χώρο και χρόνο. Το πρόγραμμα ακολουθεί υβριδικό μοντέλο υλοποίησης, το οποίο βασίζεται σε σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.

Στόχος είναι η ουσιαστική και εις βάθος  εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε όλες τις θεματικές του προγράμματος, αλλά και η ευελιξία στην παρακολούθηση. Συγκεκριμένα, η διάρκεια του προγράμματος είναι 9 μήνες (36 εβδομάδες), 500 ώρες (50 ώρες σύγχρονης και 450 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης). Σε κάθε μήνα παρακολούθησης αντιστοιχούν 6 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης (δύο συνεδρίες τρίωρης διάρκειας) και εξ αποστάσεως μελέτη πολυμορφικού υλικού (ασύγχρονη εκπαίδευση) που αντιστοιχεί σε 48 διδακτικές ώρες. Οι δύο συνεδρίες σύγχρονης εκπαίδευσης (ΣΣΕ) γίνονται στην έναρξη και τη λήξη κάθε ενότητας.

Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το υλικό που έχει αναρτηθεί στον χώρο κάθε ενότητας, στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών. Όλες οι συνεδρίες σύγχρονης εκπαίδευσης είναι διαρκώς διαθέσιμες στην πλατφόρμα, προκειμένου να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να τις μελετήσουν, σε περίπτωση που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές κατά τις ώρες που διεξάγονται.

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος διασφαλίζεται η διαρκής επικοινωνία μέσω e-mail με τους υπεύθυνους των ενοτήτων καθώς και τον επιστημονικό υπεύθυνο, για τη διατύπωση αποριών ή/και τη διαρκή υποστήριξη για την παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο, ο προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και οι βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή.

Επιστημονικός Υπεύθυνος – Εκπαιδευτές Προγράμματος

Θανάσης Καραλής

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγραμματος είναι ο Θανάσης Καραλής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης. Έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό φορέων ως εκπαιδευτής, σύμβουλος, συντονιστής και αξιολογητής προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα θέματα σχεδιασμού και αξιολόγησης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), Συντονιστής του Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) και μέλος του ΔΣ του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Συνεργάστηκε με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 1998 έως το 2020, ως καθηγητής-σύμβουλος και συντονιστής θεματικών ενοτήτων εκπαίδευσης ενηλίκων σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Έχει συνεργαστεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας και ερευνητής με δημόσιους και κοινωνικούς φορείς (ενδεικτικά: ΓΓΔΒΜ, ΕΚΕΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σε έργα που αφορούν την αξιολόγηση, τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και την εφαρμογή πολιτικών διά βίου μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε 42 ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε 25 από αυτά ήταν επιστημονικός υπεύθυνος. Κατά την περίοδο 2012-2014 ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, στο οποίο εκπαιδεύτηκαν 4.200 εκπαιδευτές γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη για τα κίνητρα και τα εμπόδια στη συμμετοχή των εργαζομένων σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης», που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (2010- ). Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ), ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, μέλος της American Evaluation Association, της Commission of Professors of Adult Education της American Association for Adult and Continuing Education και της Society for Research into Higher Education. Το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 150 εργασίες στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα, μεταξύ των οποίων και δώδεκα βιβλία.

Εκπαιδευτές του προγράμματος (κατ’ αλφαβητική σειρά)

Κατερίνα Κεδράκα

Η Κατερίνα Κεδράκα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διδακτικής κι Επαγγελματικής Ανάπτυξης των  Βιοεπιστημόνων, μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στα Τμήματα του Δ.Π.Θ., Συντονίστρια  του Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) και μέλος του ΔΣ του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής και μέλος σε επιστημονικές εταιρείες κι ενώσεις που αφορούν στη δια βίου εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη (βλ. Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, European Association in International Education, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρείας Ελλάδος, Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού και υπήρξε  ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Δ.Π.Θ. και άλλων πανεπιστημίων θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων, την  επαγγελματική ανάπτυξη και την μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Διευθύνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διδακτική των Βιοεπιστημών» στο Τμήμα  Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ.  Από το 2005  συνεργάζεται  με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως Καθηγήτρια-Σύμβουλος και Συντονίστρια θεματικής ενότητας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων’.  Το ερευνητικό της έργο και οι δημοσιεύσεις της (περισσότερες από 140) σε διεθνή κι ελληνικά συνέδρια, και επιστημονικά περιοδικά εστιάζονται σε θέματα πανεπιστημιακής παιδαγωγικής, εκπαίδευσης ενηλίκων, μάθησης και διδασκαλίας, επαγγελματικής συμβουλευτικής και διαχείρισης της σταδιοδρομίας, προσεγγίζοντας ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία  των βιοεπιστημόνων, των εκπαιδευτικών, των ενηλίκων, των γυναικών, των ευάλωτων ομάδων και των νέων. Συνεργάζεται ως επιστημονικά υπεύθυνη ή  συνεργάτης – εμπειρογνώμων με ΑΕΙ/ΤΕΙ, καθώς και με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη διαχείριση της σταδιοδρομίας και τη δια βίου μάθηση.

Βασίλης Κόμης

Ο Βασίλης Κόμης είναι Καθηγητής στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο “Διδακτική της Πληροφορικής και Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση”. Πραγματοποίησε προπτυχιακές σπουδές Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1983-1987) και με υποτροφία του ΙΚΥ μεταπτυχιακές (1988-1989) και διδακτορικές (1989-1993) σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris 7 (Denis Diderot) της Γαλλίας στη Διδακτική της Πληροφορικής. Είναι συνεργαζόμενος ερευνητής και διδάσκων στα Πανεπιστήμια του Μόντρεαλ (Καναδάς), Paris Descartes (Université Sorbonne Paris Cité) και Cergy – Pontoise (Γαλλία) και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΤΥΕ Διόφαντος για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Έχει αναλάβει ποικίλες διοικητικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Την τετραετία 2016-2020 και την τριετία 2020-2023 είναι Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συντονίζει την ερευνητική ομάδα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα άπτονται των περιοχών της Διδακτικής της Πληροφορικής και της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Στη βασική του έρευνα προσπαθεί να κατανοήσει, να περιγράψει και να μοντελοποιήσει την ανθρώπινη διδακτική και μαθησιακή δραστηριότητα όταν αυτή διαμεσολαβείται από τις ψηφιακές τεχνολογίες στον χώρο του σχολείου αλλά και πέρα από αυτόν. Στο πεδίο της εφαρμοσμένης έρευνας ασχολείται με τη σχεδίαση τεχνολογιών που ενισχύουν τη μάθηση και τη διδασκαλία καθώς και με ζητήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές χρήσεις των τεχνολογιών μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει διευθύνει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος είκοσι (20) ερευνητικά έργα. Το δημοσιευμένο του έργο αποτελείται από τέσσερα (4) βιβλία στα γαλλικά, εννέα (9) βιβλία στα ελληνικά, στα τρία εκ των οποίων είναι μοναδικός συγγραφέας, εξήντα τέσσερα (64) άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές, είκοσι (20) εκ των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα Sciences Citation & Social Sciences Citation Indexes, είκοσι (20) κεφάλαια σε διεθνή βιβλία με κριτές και εκατό δέκα περίπου εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές. Δείκτης συνεισφοράς στην επιστημονική έρευνα h-index: 32, i10-index: 78. Σύνολο διεθνών αναφορών: 4160 (στοιχεία από Google Scholar “V. Komis”, 20/09/2020).

Ιωσήφ  Φραγκούλης

Ο Ιωσήφ Φραγκούλης είναι Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε). Είναι Καθηγητής Σύμβουλος και Συντονιστής στη Μεταπτυχιακή Θεματική Ενότητα «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει ως Εντεταλμένος Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του ίδιου τμήματος. Έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αντικείμενα σχετικά με διδακτική ενηλίκων και την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων. Τo ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στο πεδίο της διδακτικής μεθοδολογίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, της διασφάλισης ποιότητας και των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ασχολείται ερευνητικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση Στελεχών Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και εκπαιδευτής εκπαιδευτών και αξιολογητών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης της ΑΔΕΔΥ. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Νομαρχιακό ΚΕΚ Αχαΐας- ΝΕΛΕ από το 1996-2010. Έχει συνεργαστεί ως επιμορφωτής με φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ. Είναι μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε.), ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής, μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, καθώς και του Δικτύου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε συλλογικούς τόμους σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά σχετικά με την εκπαίδευση και διδακτική ενηλίκων, την εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τις βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές, το  mentoring και την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και κατάρτιση. Έχει συγγράψει εκπαιδευτικά βιβλία και έχει συμμετάσχει στην παραγωγή διδακτικού υλικού τόσο με χρήση συμβατικών μεθόδων εκπαίδευσης, όσο και με χρήση μορφών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Πιστοποίηση – Δείγμα Πιστοποιητικού

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ και του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Η έναρξη των προγραμμάτων γίνεται σε κύκλους που ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Κάθε κύκλος διαρκεί 36 εβδομάδες. Τα τέλη συμμετοχής ορίζονται στα 600 € και αποπληρώνονται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο πρόγραμμα (250 €), η δεύτερη μετά το τέλος της πέμπτης ενότητας (200 €) και η τρίτη με την ολοκλήρωση του προγράμματος (150 €). Σε περίπτωση εφ άπαξ καταβολής του ποσού το κόστος διαμορφώνεται στα 510 €.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, προσφέρει έκπτωση  σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους/μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πολύτεκνους, τρίτεκνους, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών κ.α. Το κόστος για τα άτομα που δικαιούνται την έκπτωση διαμορφώνεται στα 510 € και αποπληρώνεται επίσης σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο πρόγραμμα (200 €), η δεύτερη μετά το τέλος της πέμπτης ενότητας (160 €) και η τρίτη με την ολοκλήρωση του προγράμματος (150 €).

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στο παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232) και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το επίθετο και το όνομά σας.

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς.

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 50 % της κατάθεσης, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού της κατάθεσης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή

Ενέργειες συμμετοχής:

 • Συμπληρώστε την εκδήλωση ενδιαφέροντος
 • Καταβάλλετε το ποσό πληρωμής
 • Μετά την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικά στο e-mail kedivim@upatras.gr
 • α) Αντίγραφο ή φωτογραφία της απόδειξης
 • β) Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.