ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης

Train The Blended Learning and eLearning Trainer

 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, μεικτής και εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και να εργαστούν ως εκπαιδευτές εξ αποστάσεως μάθησης σε δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συνδυάζουν σύνθετες, αλληλεπιδραστικές τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης από απόσταση, καθώς και να αναπτύσσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων των εκπαιδευομένων.

>> Αίτηση Συμμετοχής

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τις τεχνολογίες μάθησης και να αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του Ασύγχρονου & Σύγχρονου eLearning, καθώς και της Μικτής Μάθησης (Blended Learning)
 • Διενεργούν πρακτικά την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών στο eLearning, εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές
 • Θέτουν τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς στόχους (Επίπεδα Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Συμπεριφοράς) και να προσαρμόζουν ανάλογα τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (eLearning, Blended Learning)
 • Χρησιμοποιούν με άνεση πλατφόρμες Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Μάθησης
 • Σχεδιάζουν προγράμματα με επιλογή τεχνικών εκπαίδευσης ή και με συνδυασμούς ανάλογα με τη μέθοδο (eLearning, Blended Learning)
 • Σχεδιάζουν και να δημιουργούν βασικό και διαδραστικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Χρησιμοποιούν με άνεση πλατφόρμες Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Μάθησης για τη διενέργεια Webinars ή/και Web conferencing
 • Εφαρμόζουν πρακτικούς τρόπους αυτο-αξιολόγησης, αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, αλλά και αξιολόγησης του αποτελέσματος της εκπαίδευσης

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 150 ώρες σε 12 εβδομάδες και εφαρμόζει μεθοδολογία μεικτής εξ αποστάσεως μάθησης συνδυάζοντας τόσο σύγχρονη όσο και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ως εξής:

 • 10 εβδομαδιαία τρίωρα εργαστήρια σύγχρονης τηλεκπαίδευσης web conferencing (σύνολο: 30 ώρες)
  Τα εργαστήρια σύγχρονης τηλεκπαίδευσης λαμβάνουν χώρα μία φορά κάθε εβδομάδα κατόπιν συνεννόησης με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και βιντεοσκοπούνται (το βίντεο είναι διαθέσιμο αμέσως μετά την λήξη κάθε συνάντησης).
 • Παράλληλη μελέτη, εκπόνηση ασκήσεων, εργασιών και εξάσκηση των εκπαιδευόμενων σε πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (σύνολο: 120 ώρες)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν

 • κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και υποψήφιοι διδάκτορες
 • κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος
 • επαγγελματίες εκπαιδευτές

Πρόγραμμα Σπουδών

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία Μεικτής Μάθησης (Blended Learning) και Τηλεκπαίδευσης (eLearning)

 • Τι είναι εξ αποστάσεως μάθηση, ηλεκτρονική μάθηση / τηλεκπαίδευση (ασύγχρονη, σύγχρονη και κοινωνική), τι είναι μεικτή μάθηση
 • Παραδείγματα και διεθνείς καλές πρακτικές
 • Μεθοδολογία ADDIE: Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη υλικού, Υλοποίηση, Αξιολόγηση

Ενότητα 2: Σχεδιασμός και Υλοποίηση της Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών

 • Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών και προσαρμογή στις απαιτήσεις
 • Τεχνικές Συλλογής Πληροφοριών μέσω τεχνολογίας

Ενότητα 3: Σχεδιασμός της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

 • Αρχές και δυνατότητες της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη μάθηση (Technology Enhanced Learning)
 • Πώς σχεδιάζουμε για τη Μεικτή Μάθηση (Blended Learning)

Ενότητα 4: Σχεδιασμός και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για Προγράμματα Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης

 • Απλό εκπαιδευτικό υλικό με χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή των μαθησιακών αντικειμένων (SCORM)
 • Το εκπαιδευτικό υλικό στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση (μορφή υλικού, παραδείγματα καλών πρακτικών)

Ενότητα 5: Υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος – Τεχνική εκπαίδευση στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης

 • Πρακτική Εξοικείωση με την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
  • Η λογική και ο τρόπος χρήσης της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Βασικές λειτουργίες όλων των πλατφορμών eLearning
  • Βασικά εργαλεία δημιουργίας πόρων (resources)
  • Βασικά εργαλεία δημιουργίας Δραστηριοτήτων
 • Πρακτική Εξοικείωση με τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
  • Οι δυνατότητες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Το web conference με το ρόλο του εκπαιδευόμενου
  • Το web conference με το ρόλο του εκπαιδευτή

Ενότητα 6: Η αξιολόγηση στην τηλεκπαίδευση

 • Επίπεδα Αξιολόγησης και τεχνικές
 • Αξιολόγηση δραστηριοτήτων κατάρτισης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων
 • Δημιουργία Τεστ Γνώσεων

Ενότητα 7: Νέες τάσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • Κοινωνική Μάθηση
 • Παιχνιδοποίηση (Gamification)
 • Ανεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom)
 • 3D Εικονικοί Κόσμοι

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ.

Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους/ες ολοκληρώσουν επιτυχώς την επιμόρφωση και το επιθυμούν, να πιστοποιηθούν, μέσω εξετάσεων από τον NCFE (www.ncfe.org.uk), επίσημου φορέα πιστοποίησης της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένο ανά τον κόσμο δίκτυο, και να αποκτήσουν την επαγγελματική πιστοποίηση (OCF Level 7) “Postgraduate Diploma in e-Learning and Blended Learning”. Η εξέταση γίνεται με την υποβολή ατομικών εργασιών και τη συμμετοχή σε ένα online test.

Το κόστος της πιστοποίησης δεν περιλαμβάνεται στο τέλος συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά σε συνεργασία με τον NCFE υπάρχει προνομιακή τιμολόγηση στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες/ουσες καθίστανται πιστοποιημένοι/ες eLearning Trainer και μπορούν να διδάξουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα σε όλο τον κόσμο.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 3. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος.

Tέλος Συμμετοχής

Το τέλος συμμετοχής των εκπαιδευόμενων είναι 450 €. Η καταβολή του γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν από την έναρξη και μια κατά το μέσο του προγράμματος. Υπάρχει και η δυνατότητα καταβολής σε περισσότερες δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το τέλος διαμορφώνεται σε 400 €.

Το παράβολο εξέτασης για την προαιρετική πιστοποίηση NCFE είναι 250

Εκπτωτική Πολιτική – Ειδική Προσφορά

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση 20% επί των τελών συμμετοχής (360 €), εφάπαξ ή σε δύο δόσεις, σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων, όπως προπτυχιακούς/ μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους.

Τρόποι Καταβολής Τέλους Συμμετοχής

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός Ε527, το επίθετο και το όνομά σας.

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.

Ολοκλήρωση Εγγραφής – Αποστολή Στοιχείων

Ακολούθως στείλτε μας ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης.

Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφές

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νέα τμήματα ξεκινούν αμέσως μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις εκπαιδευομένων ή κατά την προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής. Για κάθε διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.