Νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης: O Ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων (DPO) και Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων (Controller)

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι από τον Ιούλιο 2018 ξεκινά το νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης «O ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων (Data Protection Officer – DPO) και Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων (Controller)». Ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR)