Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που ενδιαφέρονται να καταρτιστούν στη σύνταξη, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας
 • όσους θα ήθελαν να καταρτιστούν στην εκπόνηση και αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να εργαστούν σε ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς με αυτό το αντικείμενο
 • όσους εμπλέκονται με την κοινωνία των πολιτών και δρουν μέσω Μη Κυβερνητικών Oργανώσεων (ΜΚΟ)
 • εκπαιδευομένους όλων των επιπέδων που ετοιμάζουν την εκπόνηση μιας ερευνητικής πρότασης (μάστερ, διδακτορικό).

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, αφού το Πρόγραμμα ακολουθεί την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σκοπός 

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους και πολυδιάστατης κατάρτισης στα ζητήματα του σχεδιασμού (design), της υλοποίησης (application), της παρακολούθησης (monitoring) και της αξιολόγησης (evaluation) εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προτάσεων έρευνας -είτε πρόκειται για ακαδημαϊκού τύπου έρευνα είτε για έρευνα στο πλαίσιο μιας δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προσδοκόμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η καταρτιζόμενος/η θα είναι σε θέση:

Να γνωρίζει:

 • το πώς σχεδιάζεται μια πρόταση έρευνας ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • το πώς υλοποιείται μια ερευνητική πρόταση ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • το πώς παρακολουθείται (monitoring) κατά την εφαρμογή της μια ερευνητική πρόταση ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • το πώς αξιολογείται μια ερευνητική πρόταση ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Να κατανοεί:

 • τη διαφορετική λογική και στοχοθεσία των οργανισμών χρηματοδότησης
 • το διαφορετικό πλαίσιο κατάθεσης μιας πρότασης και της σημασίας του
 • τις δυσκολίες συγκρότησης μιας ομάδας εργασίας και τους κινδύνους που υπάρχουν
 • τα διαφορετικά συγκρουόμενα συμφέροντα και πώς να τα διαχειρίζεται.

Να είναι ικανός/η:

 • να καταθέτει μια σωστά δομημένη πρόταση έρευνας ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • να εφαρμόζει μια εγκεκριμένη πρόταση είτε ερευνητική είτε εκπαιδευτική
 • να σχεδιάσει ένα σύστημα παρακολούθησης μιας πρότασης που υλοποιείται
 • να σχεδιάσει ένα σύστημα αξιολόγησης μιας πρότασης.

Διάρκεια και τμήματα:

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 110 ωρών. Από αυτές 54 είναι σύγχρονης εκπαίδευσης και οι υπόλοιπες ασύγχρονης. Ο αριθμός των καταρτιζόμενων ανά κύκλο ορίζεται σε είκοσι (20) και οι κύκλοι διοργανώνονται τρεις φορές το έτος.

Μεθοδολογία διεξαγωγής του Προγράμματος

Τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει 6 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης σε μέρες και ώρες που ορίζονται κατόπιν συνεννόησης πριν από την έναρξη του προγράμματος. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 10 εβδομάδες. Η πρώτη συνεδρίαση, περιλαμβάνει μια επιπλέον ώρα κατά την οποία ο υπεύθυνος του προγράμματος παρουσιάζει στους καταρτιζόμενους το πρόγραμμα και απαντά σε ερωτήσεις τους. Ο/η καταρτιζόμενος/η πρέπει παράλληλα να χρησιμοποιεί και την ασύγχρονη εκπαίδευση, μελετώντας το υλικό και ολοκληρώνοντας της μαθησιακές δραστηριότητες της κάθε θεματικής ενότητας.

Η 10η εβδομάδα είναι επίσης η εβδομάδα των εξετάσεων. Η εξέταση κάθε καταρτιζόμενου υπολογίζεται σε 30’.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων  και  των εξετάσεων του προγράμματος, θα χορηγείται στους συμμετέχοντες, Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα αρθρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες (ΘΕ).

 • ΘΕ1: Κατανοώντας το ευρύτερο πλαίσιο: οι μεγάλοι διεθνείς φορείς χρηματοδότησης έρευνας και εκπαίδευσης
 • ΘΕ2: Εκπαιδευτικά προγράμματα: σχεδίαση, εφαρμογή, αξιολόγηση
 • ΘΕ3: Ερευνητική πρόταση: σχεδίαση, εφαρμογή, αξιολόγηση.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ανάλυση των θεματικών ενοτήτων αναγράφονται στο πλήρη οδηγό σπουδών.

Κόστος:

Το κόστος ανέρχεται στα 430 ευρώ (με δυνατότητα έκπτωσης 15% ήτοι 375 ευρώ). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Η πρώτη (250 ευρώ ή 200 ευρώ με την έκπτωση) καταβάλλεται με την εγγραφή στο πρόγραμμα. Η δεύτερη (180 ευρώ ή 175 ευρώ με την έκπτωση) καταβάλλεται κατά την 6η εβδομάδα. Το κόστος μπορεί να καταβληθεί και σε δόσεις.

Η κατάθεση της συμβολής στο κόστος γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232) ενώ απαραίτητη είναι η αναγραφή του ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟΥ του/της συμμετέχοντα/ουσας και του κωδικού 80247 στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.  Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής. Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 • Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 25% του συνολικού κόστους συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού του προγράμματος.

Ενέργειες Συμμετοχής

 • Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 • Καταβάλλετε την πρώτη δόση
 • Ακολούθως στείλτε μας ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Γιώργος Σταμέλος, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του συγκεκριμένου προγράμματος. Τα ενδιαφέροντά του κινούνται στο χώρο της (Ευρωπαϊκής) Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Πολιτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Αξιολόγησης και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. Είναι επίσης μέλος της Εθνικής Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), υπεύθυνος για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Είναι διευθυντής του διαπανεπιστημιακού, διατμηματικού προγράμματος σπουδών «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» (MaHep) (http://mahep.upatras.gr/index.php/el/). Τέλος, συντονίζει το διαπανεπιστημιακό Δίκτου «Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης» (HepNet) (http://hepnet.upatras.gr). Βιβλία και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να βρει στο: http://hepnet.upatras.gr/xfiles/CV/CV%20Stamelos_ell.pdf

 

Εκπαιδευτές του προγράμματος

 

Ανδρέας Βασιλόπουλος

Τίτλος: Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Ανδρέας Βασιλόπουλος είναι διδάκτορας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Μέλος της Διεύθυνσης του Δημοτικού της Σχολής Μωραϊτη, διδάσκων στο διαπανεπιστημιακό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική Ανώτατη Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» και μέλος του HepNet. Έχει εργαστεί ως αξιολογητής σε ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να βρει στο: http://hepnet.upatras.gr/xfiles/CV/CV%20Vasilopoulos_ell.pdf

 

Άγγελος Καβασακάλης

Τίτλος: Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Άγγελος Καβασακάλης είναι διδάκτορας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα, διδάσκων στο διαπανεπιστημιακό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική Ανώτατη Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» και μέλος του HepNet. Εχει εμπειρία συγγραφής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών  προγραμμάτων και είναι εποχιακός εξωτερικός συνεργάτης της ΑΔΙΠ. Έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να βρει στο: http://hepnet.upatras.gr/xfiles/CV/CV-Kavasakalis_ell.pdf

 

Μαρία Φρούντα

Τίτλος: Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Μαρία Φρούντα είναι διδάκτορας του ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη δημόσια Δευτεροβάθμια Επαγγελματικής Εκπαίδευση. Το διδακτορικό της περιστρέφεται γύρω από τα καινοτόμα προγράμματα στο σχολείο και τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που εκπονούν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα στο σχολείο. Έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά και στα αγγλικά. Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να βρει στο: http://hepnet.upatras.gr/xfiles/CV/CV%20Frounda_ell.pdf

Μιχάλης Χριστοδούλου

Τίτλος: Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Μιχάλης Χριστοδούλου είναι διδάκτορας του ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάζεται ως Κοινωνιολόγος στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι διδάσκων στο διαπανεπιστημιακό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική Ανώτατη Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» και μέλος του HepNet. Έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά και αγγλικά και ειδικεύεται στην ποιοτική μεθοδολογία. Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να βρει στο: https://michalischristod.blogspot.com/