Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με φορείς σε όλη την Ελλάδα διοργανώνει Εξειδικευμένα Προγράμματα για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Τα προγράμματα αυτά, διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, απευθύνονται σε όσους έχουν ολοκληρώσει προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ή/και σε όσους είναι ήδη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων και επιθυμούν να αναβαθμίσουν, επικαιροποιήσουν και εξειδικεύσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους.

Αίτηση συμμετοχής 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων προκειμένου να αναβαθμίσουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές και τις παρεμβάσεις τους με διάφορους πληθυσμούς – στόχους της μη τυπικής εκπαίδευσης, εργαζόμενοι ως εκπαιδευτές σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης (ενδεικτικά: Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σχολές Γονέων, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκπαιδευτικές δομές οργανισμών και επιχειρήσεων).

Σε ποιους απευθύνεται

Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι εκπαιδευτές κάθε ειδικότητας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού συστήματος πιστοποίησης, η εκπαιδευτική επάρκεια θεωρείται «οριζόντια δεξιότητα», υπό την έννοια ότι δεν πιστοποιείται η επάρκεια σε μια ειδικότητα ή ένα αντικείμενο (λ.χ. πληροφορική, οικονομία, τεχνολογία τροφίμων), αλλά η επάρκεια σε γνώσεις και ικανότητες προκειμένου ένας εκπαιδευτής να διδάξει ενηλίκους σε δομές και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η ολοκλήρωση προγράμματος αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών ή/και πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Διάρθρωση του προγράμματος

Με δεδομένο ότι, όπως αναφέρθηκε, οι συμμετέχοντες έχουν ήδη παρακολουθήσει προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων και ενδεχομένως έχουν ήδη διδάξει σε φορείς ή είναι κάτοχοι της σχετικής πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, κρίνεται απαραίτητο το περιεχόμενο του προγράμματος να δομηθεί σε δύο διακριτά επίπεδα:

(α) επικαιροποίηση, επανάληψη και πραγμάτευση προχωρημένων θεμάτων στις ενότητες που προβλέπονται στο «Επικαιροποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης», δηλαδή στις ακόλουθες περιοχές:

 1. Ομάδα Εκπαιδευομένων – Ομάδες στόχοι.
 2. Δυναμική της Ομάδας.
 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 4. Ιστορική εξέλιξη- Εκπαιδευτική Πολιτική.
 5. Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικο-Οικονομικό/Πολιτισμικό Πλαίσιο.
 6. Εκπαιδευτικές μέθοδοι –Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία.
 7. Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα.
 8. Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος.
 9. Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη.

(β) σε νέες ενότητες που αφορούν ήδη εκπαιδευμένους ή/και πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων, δηλαδή στις ακόλουθες περιοχές:

 1. Εξελίξεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων – εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές
 2. Αναστοχασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών πρακτικών
 3. Κριτική σκέψη και κριτικός στοχασμός
 4. Προώθηση του ορθολογικού διαλόγου
 5. Ανάπτυξη των βασικών, κοινωνικών και οριζόντιων ικανοτήτων

 Τρόπος υλοποίησης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 8 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 60 ώρες εκπαίδευσης.  Είναι μεικτού ή υβριδικού τύπου (blended learning) και βασίζεται σε συνδυασμό εκπαίδευσης από απόσταση, με υποστήριξη από σύστημα τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης). Αναλυτικότερα:

 • 50 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορούν τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την εκπόνηση εργασιών αναστοχαστικού τύπου και εργασιών εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων.
 • 10 διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται με σύγχρονη τηλεκπαίδευση (2 συνεδρίες διάρκειας 5 ωρών η καθεμία).

Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπονούν έξι (6) εργασίες, οι οποίες είναι κυρίως εργασίες αναστοχασμού επί της πρακτικής τους και εκπόνησης σχεδίων διδασκαλίας με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που μελετούν κατά τη διάρκεια της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι, με βάση τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτών, ανασυνθέτουν όλες τις εργασίες δημιουργώντας έναν ενιαίο φάκελο (portfolio), η αξιολόγηση του οποίου αποτελεί και μια από τις προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης.

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη των εργασιών και της μελέτης τους. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται: (α) η κατοχή προσωπικού λογαριασμού e-mail και, (β) η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα αξιολογείται από εξωτερικούς αξιολογητές.

Επιστημονικός υπεύθυνος

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θανάσης Καραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συνεργαστεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας και ερευνητής με δημόσιους και κοινωνικούς φορείς σε έργα που αφορούν την εκπαίδευση εκπαιδευτών, την αξιολόγηση, τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και την εφαρμογή πολιτικών διά βίου μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε 33 ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε 16 από τα οποία διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος.

Όλοι οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ με υψηλά προσόντα και πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση και πιστοποίηση εκπαιδευτών.

Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Παρακολούθηση των δύο συνεδριών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 10 διδακτικών ωρών.
 2. Εκπόνηση των έξι εργασιών, με βάση τις οποίες πιστοποιείται η εξ αποστάσεως μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού.
 3. Υποβολή τελικού φακέλου (portfolio) εκπαιδευτή


Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Οι καταρτιζόμενοι με την ένταξη τους στο πρόγραμμα αποδέχονται τα ακόλουθα:

 1. Τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 2. Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 3. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης πριν από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 25% του συνολικού τέλους συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας αυτής το ΚΕΔΙΒΙΜ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού του προγράμματος.

Προϋποθέσεις & διαδικασίες συμμετοχής

 1. Συμπλήρωση Αίτησης Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στους συνεργαζόμενους φορείς ανάλογα με τη γεωγραφική τους τοποθεσία. Για τις περιοχές που δεν καλύπτονται από το δίκτυο συνεργατών οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής.
 2. Καταβολή συμμετοχής στο κόστος: Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 180 €, ενώ στην περίπτωση των ανέργων ακολουθείται πολιτική έκπτωσης 15% (150 €). Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη του προγράμματος και μια πριν από τις δια ζώσης συναντήσεις (μικροδιδασκαλίες).

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός 80005, το επίθετο και το όνομά σας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.

 1. Αποστολή Στοιχείων: Ακολούθως στείλτε ηλεκτρονικά (σε εμάς ή τον συνεργαζόμενο φορέα)
  α) τα στοιχεία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης,
  β) φωτογραφία της κάρτας ανεργίας σε ισχύ (σε περίπτωση άνεργου συμμετέχοντα).

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νέα τμήματα ξεκινούν αμέσως μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις εκπαιδευομένων.

Δείτε επίσης: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων