>> Αίτηση Συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται

Ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR)  2016/679 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων που πρόκειται να αναλάβουν ή κατέχουν ήδη θέση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ή Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πληροφορικής και οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων
 • Νομικούς συμβούλους Επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Νομικούς που προτίθενται να ασχοληθούν με τον τομέα της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στο νέο θεσμικό πλαίσιο
 • Συμβούλους επιχερήσεων που αναλαμβάνουν έργα συμβουλευτικής για την συμμόρφωση των φορέων/οργανισμών στον Κανονισμό

Σκοπός

Το πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν σε βάθος τη διαδικασία που οφείλουν  να ακολουθήσουν για την προσαρμογή  των επιχειρήσεων και οργανισμών στα απαιτούμενα από τον Kανονισμό.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να :

 • Αναλάβουν το ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων και Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες, τα πεδία εφαρμογής, τους ρόλους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν  από τον Κανονισμό
 • Αναγνωρίζουν τους υφιστάμενους κινδύνους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί μια επιχείρηση
 • Προτείνουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για την επιχείρηση
 • Λαμβάνουν μέτρα προστασίας των νέων επιχειρηματικών διαδικασιών που σχεδιάζονται για τις επιχειρήσεις τους
 • Σχεδιάζουν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα προστασίας για τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων τους

Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν την ικανότητα μέσα από την ανάλυση Μελετών Περίπτωσης να χρησιμοποιούν  τεχνικές εκτίμησης επιπτώσεων της επεξεργασιας προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και να σχεδιάζουν ενέργειες για την διεξαγωγή μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει την δεξιότητα χειρισμού των εξειδικευμένων εφαρμογών που έχει αναπτύξει το εργαστήριο «Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης»:

 • Εφαρμογή παρακολούθησης διαδικασιών για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) 2016/679
 • Εφαρμογή έξυπνης αναζήτησης στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Διάρθρωση

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωρητική προσέγγιση

 • Γενική περιγραφή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
 • Αρχές νόμιμης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Δικαιώματα Υποκειμένου των δεδομένων προς επεξεργασία
 • Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων (ISO)

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρακτική προσέγγιση

 • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
 • Τεχνικές και Μέσα Προστασίας Δεδομένων
 • Τεχνικές εκτίμησης επιπτώσεων της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εφαρμογή

 • Μελέτες Περίπτωσης
 • Χρήση υποστηρικτικών εφαρμογών

Μέθοδος Υλοποίησης

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μορφή των δια ζώσης σεμιναρίων συνολικής διάρκειας 32 ωρών σε 4 ημέρες. Περιλαμβάνει ενότητες θεωρητικής προσέγγισης 10 ωρών, πρακτικής προσέγγισης 10 ωρών και εφαρμογής 12 ωρών με παρουσίαση συγκεκριμένων περιπτώσεων συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις διαφόρων τομέων.

Μέθοδος Αξιολόγησης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση προβλέπεται η Αξιολόγηση των συμμετεχόντων μέσω γραπτής δοκιμασίας πολλαπλών απαντήσεων διάρκειας 45 λεπτών.  Η αξιολόγηση θα αφορά το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν. Για την επιτυχή ολοκλήρωση απαιτείται ο/η συμμετέχων/ουσα να λάβει βαθμολογία τουλάχιστον 80% στην τελική γραπτή δοκιμασία.

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης & Συμπλήρωμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης καθώς και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού. Μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω στα δείγματα για να τα δείτε σε μεγέθυνση:

Πρόσθετες Παροχές

Στους συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί δωρεάν πρόσβαση σε δύο υποβοηθητικές εφαρμογές. Η πρώτη θα παρέχει την δυνατότητα «έξυπνης αναζήτησης» στο κείμενο του Κανονισμού αλλά και άλλων  σχετικών κειμένων. Η δεύτερη θα παρέχει υπό μορφή workflow όλες τις διαδικασίες που απαιτείται να ακολουθούνται από τον DPO.

Πιστοποίηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα δίνεται στους συμμετέχοντες/ουσες η δυνατότητα να πιστοποιηθούν, μέσω εξετάσεων, από την  DQS Hellas η οποία και αποτελεί  Γερμανικής DQS Holding GmbH (απαρτίζεται από τις εταιρείες DQS GmbH, DQS CFS GmbH και DQS Med GmbH), του επίσημου φορέα πιστοποίησης της Γερμανίας, ο οποίος διαθέτει και το μεγαλύτερο ανά τον κόσμο δίκτυο.

Το κόστος της πιστοποίησης δεν περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής στο προτεινόμενο πρόγραμμα, αλλά σε συνεργασία με την DQS Hellas θα υπάρχει προνομιακή τιμολόγηση στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Βασίλειος Βουτσινάς, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, το οποίο έχει αναλάβει πλήθος έργων σχετικών με την συμμόρφωση επιχειρήσεων/οργανισμών  με τον Κανονισμό.

Όροι συμμετοχής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς

Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την  απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματά και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις τους ή να απαιτήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τον οργανισμό μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@upatras.gr

Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

Πέραν από την επιτυχή συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

 • Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
 • Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 • Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα, το ΚΕΔΙΒΙΜ παρακρατά το 50% της προκαταβολής εάν η ακύρωση γίνει μέσα στις πρώτες δύο μέρες από την έναρξη του Προγράμματος. Εάν η ακύρωση γίνει μετά από το διάστημα αυτό παρακρατείται όλη η προκαταβολή.

Τέλος Συμμετοχής

100 και καταβάλλεται εφ’ άπαξ ή σε δόσεις κατόπιν συνεννοήσεως, εξοφλούμενο τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Καταβολή Τέλους Συμμετοχής

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός , το επίθετο και το όνομά σας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.

Ολοκλήρωση Εγγραφής – Αποστολή Στοιχείων

Ακολούθως στείλτε μας ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης.

Αίτηση Συμμετοχής

Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής. Για κάθε διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.