Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών». Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι πάροχος σε αυτό το πρόγραμμα για την Αχαΐα και προτίθεται να υλοποιήσει τα παρακάτω προγράμματα:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τουριστικά Γραφεία):
Οι στόχοι του Προγράμματος Κατάρτισης σχετίζονται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, διαμέσου της αναβάθμισης της ποιότητας εκπαίδευσης των ανθρώπινων πόρων, με νέα τεχνολογικά εργαλεία και σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες των καταρτιζόμενων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και απαιτήσεις μιας ολοένα και περισσότερο διευρυνόμενης και μεταβαλλόμενης αγοράς.
Η δομή, το περιεχόμενο και η λειτουργία του Προγράμματος Κατάρτισης επιτρέπει τη εκπαίδευση στελεχών για την αποτελεσματικό προγραμματισμό της παραγωγής και διάθεσης του τουριστικού πακέτου, με έμφαση στον Εναλλακτικό τουρισμό. Ουσιαστικά, το περιεχόμενο του Προγράμματος Κατάρτισης αποβλέπει στην εκπαίδευση διοργανωτών τουριστικών πακέτων συνδυάζοντας την θεωρία με την πρακτική/ τεχνολογία.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Ξενοδοχειακά και εν γένει Τουριστικά Καταλύματα):
Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τα σύγχρονα συστήματα προγραμματισμού, διάθεσης και ποιοτικής παραγωγής του προϊόντος «διαμονής» καθώς και τις λειτουργικές διαδικασίες των τμημάτων της Υποδοχής (Front Office) και της Διαχείρισης Ορόφων (Housekeeping). Να ασχοληθεί ο καταρτιζόμενος με τις σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα διαχείρισης Δωματίων (Room Division) στα ξενοδοχειακά και εν γένει τουριστικά καταλύματα. Να εισάγει τον καταρτιζόμενο στις βασικές αρχές λειτουργίας συστημάτων διαχείρισης μονάδων φιλοξενίας και ουσιαστικά να ασχοληθεί ο καταρτιζόμενος με την κατανόηση και την αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης μονάδων φιλοξενίας. Το πρόγραμμα, τέλος, αποβλέπει να φέρει σε επαφή τους καταρτιζόμενους με την σημασία της διοίκησης ποιότητας στα ξενοδοχειακά καταλύματα.

Οι σειρές εκπαίδευσης οργανώνονται ανάλογα με το ενδιαφέρον συμμετοχής που παρουσιάζεται. Περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία και στα τηλέφωνα του ΚΕΚ: 2610 996639, 2610 997259 ή στέλνοντας email στην διεύθυνση kek@upatras.gr με τα πλήρη στοιχεία τους για να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί τους.