Θεματικά πεδία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

Γενικές πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και ΄Αλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α),αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Αντικείμενο της δράσης: Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε  άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος) οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
  • πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης.
  • υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
  • επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέσω επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Σημείωση: Για τη δράση αυτή έχει γίνει η επιλογή των δικαιούχων ανέργων. Οι ωφελούμενοι πρέπει να επιλέξουν πάροχο εκπαίδευσης και να ενεργοποιήσουν την επιταγή τους μέχρι 31/10/2013. Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2015.

Το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι πάροχος σε αυτό το πρόγραμμα για την Δυτική Ελλάδα και προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα στα παρακάτω θεματικά πεδία:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει προγράμματα κατάρτισης στο θεματικό πεδίο της Ενέργειας με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων, την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων και την εξοικείωση αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Οικονομίας-Διοίκησης.  Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι δικαιούχοι της σχετικής επιταγής κατάρτισης. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών και πρακτική άσκηση σε αντίστοιχες επιχειρήσεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση στελεχών στο αντικείμενο της επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έχοντας ως γνώμονα την παροχή των απαραίτητων εφοδίων και προσόντων σε άτομα που επιθυμούν να δημιουργήσουν μία νέα επιχείρηση (start-up) ή να στηρίξουν ως στελέχη τις ήδη υπάρχουσες επιχειρηματικές μονάδες αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να εντοπίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες, να προβαίνει στην καλύτερη δυνατή λήψη αποφάσεων και να εφαρμόζει το επιχειρηματικό του πλάνο, υιοθετώντας αποτελεσματικά τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην επιχειρηματική διαδικασία.

Περιεχόμενο Προγράμματος:

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματικότητα και Διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον

Επιχειρηματικότητα και Κοινωνικό – Θεσμικό – Νομικό περιβάλλον

Εργαλεία ανάλυσης Επιχειρηματικού και Οικονομικού Περιβάλλοντος

Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Σχεδιασμός

Επιχειρηματικότητα και Σύγχρονες εφαρμοσμένες τεχνολογίες πληροφορικής.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει προγράμματα κατάρτισης στο θεματικό πεδίο της Ενέργειας με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων, την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων και την εξοικείωση αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας. Απευθύνεται κυρίως σε μηχανικούς πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης τους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ενέργειας. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι δικαιούχοι της σχετικής επιταγής κατάρτισης. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών και πρακτική άσκηση σε αντίστοιχες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης περιλαμβάνει κατά το 20% της συνολικής του διάρκειας (16 ώρες), θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες» και περιλαμβάνουν α) «Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου», διάρκειας 8 ωρών και β) «Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης», διάρκειας 8 ωρών. Το υπόλοιπο 80% της διάρκειάς των προγραμμάτων, θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν «εξειδικευμένες δεξιότητες» και οι οποίες σχετίζονται με τις προδιαγραφές των θέσεων πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και των επιχειρήσεων στις οποίες θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Τέτοιες θεματικές ενότητες είναι: Θεσμικό πλαίσιο, Διοίκηση και Οργάνωση, Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Φωτοβολταϊκά και υβριδικά συστήματα, Αιολικά ενεργειακά συστήματα, Παραγωγή ενέργειας από Βιομάζα, Φυσικό αέριο, Θερμικά ηλιακά συστήματα, Ενεργειακά Κτίρια και Ηλιακά Παθητικά Κτίρια κα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει προγράμματα κατάρτισης στο θεματικό πεδίο του Περιβάλλοντος με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων, την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων και την εξοικείωση αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του Περιβάλλοντος. Απευθύνεται κυρίως σε μηχανικούς πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης τους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Περιβάλλοντος. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι δικαιούχοι της σχετικής επιταγής κατάρτισης. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών και πρακτική άσκηση σε αντίστοιχες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης περιλαμβάνει κατά το 20% της συνολικής του διάρκειας (16 ώρες), θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες» και περιλαμβάνουν α) «Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου», διάρκειας 8 ωρών και β) «Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης», διάρκειας 8 ωρών. Το υπόλοιπο 80% της διάρκειάς των προγραμμάτων, θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν «εξειδικευμένες δεξιότητες» και οι οποίες σχετίζονται με τις προδιαγραφές των θέσεων πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και των επιχειρήσεων στις οποίες θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Τέτοιες θεματικές ενότητες είναι: Θεσμικό πλαίσιο, Διοίκηση και Οργάνωση, Διαχείρισης Ποιότητας, Διαχείριση, Επεξεργασία & Αξιοποίηση Αποβλήτων, Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων, Αειφόρος Τουρισμός – Ομοσπονδία Europarc κα.

Οι σειρές εκπαίδευσης οργανώνονται ανάλογα με το ενδιαφέρον συμμετοχής που παρουσιάζεται. Περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία και στα τηλέφωνα του ΚΕΚ: 2610 996639, 2610 997259 ή στέλνοντας email στην διεύθυνση kek@upatras.gr με τα πλήρη στοιχεία τους για να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί τους.