Επιταγή Εισόδου (Voucher) Ανέργων Αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ως 29 ετών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει την 14/1/2015

Κάνε ΤΩΡΑ Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών:

http://bit.ly/upatras-kek-form


Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών (http://kek.upatras.gr/) ως πάροχος κατάρτισης θα υλοποιήσει το προγράμμα ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. που τίθεται σε εφαρμογή στο επόμενο χρονικό διάστημα παρέχοντας υπηρεσίες επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 7.000 ανέργους ηλικίας έως 29 ετών.

Στο εν λόγω πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για τη διευκόλυνση ένταξης τους στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και γενικότερα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών.
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:

  • Βαθμός Κτήσης Πτυχίου.
  • Ηλικία υποψηφίου.
  • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (οικονομικό έτος 2014)
  • Χρόνος ανεργίας

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διακοσίων οκτώ (208) ωρών
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών με ημερομηνία γέννησης μετά από 1/1/1985 εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 3.120,00 ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης  και πρακτικής άσκησης. Συγκεκριμένα 3,175 € /ώρα ανά ωφελούμενο συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει την 14/1/2015

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στον εξής σύνδεσμο.

Κάνε ΤΩΡΑ Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών:

http://bit.ly/upatras-kek-form

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο email  kek@upatras.gr, στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ http://kek.upatras.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 2610996639 και 997259.