Επιταγή Εισόδου (Voucher) Νέων από 25 ως 29 ετών για το έτος 2014

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει την 15/9/2014

Κάνε ΤΩΡΑ Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών:

http://bit.ly/upatras-kek-form

Ξεκίνησαν επίσης: προγράμματα Επιταγή Εισόδου για ανέργους 18-24 & 29-64 ετών


 

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΚ) του Πανεπιστημίου Πατρών θα δραστηριοποιηθεί στα προγράμματα ανέργων που ξεκινά άμεσα το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», παρέχοντας σε άνεργους νέους, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Η δράση ΑΦΟΡΑ 30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Η δράση περιλαμβαάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων (Χειρισμός Η/Υ, Λειτουργία Επιχειρήσεων, Εξυπηρέτηση Πελατών, Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, Προετοιμασία για την Αγορά Εργασίας)
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 450 ωρών και με διάρκεια έως 6 μήνες

Το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών με τις μακροχρόνιες επαφές και δημιουργικές σχέσεις που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο με εκατοντάδες μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής μας μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τους ωφελούμενους στην κατάλληλη διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας.

Για να δηλώστε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας στο πρόγραμμα, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

http://bit.ly/upatras-kek-form

Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες.


Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Με βάση το υπάρχον σχέδιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας τα βασικά χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις του Προγράμματος είναι τα εξής:

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
•    Έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
•    Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
•    Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
•    Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών ή
•    Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.

3. Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 90 μόρια.

Εκπαιδευτικό Επίδομα
Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου θα ανέρχεται συνολικά σε 2280 € μικτά για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2550 € μικτά για αποφοίτους ΑΕΙ. Θα καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας απ΄ευθείας στους ωφελούμενους σε 3 δόσεις (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 240 ωρών πρακτικής άσκησης).

Θεωρία – Πρακτική Άσκηση
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
•    Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών
•    Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 450 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Διαδικασία υποβολής – Αίτησης Συμμετοχής


Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει την 15/9/2014

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο,
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7%CE%97%CE%96%CE%9B-%CE%92%CE%91%CE%9A

Κάνε ΤΩΡΑ Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών:

http://bit.ly/upatras-kek-form

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο email  kek@upatras.gr, στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ http://kek.upatras.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 2610996639 και 997259.